| DHKP: Say覺: 45, Tarih: 29 Mart 2012
Devrimci Halk Kurtulu Partisi'nin 45 nolu bas覺n b羹ltenini yay覺nl覺yoruz:

Say覺: 45 / Tarih: 29 Mart 2012

Halklar覺n Tek Kurtuluu Sosyalizmdedir

Mahirler K覺z覺ldere'de Kurtuluun Yolunu izdiler!

17 Nisan Ve B羹y羹k Direniimizle Dost Ve D羹mana Bu Yoldan Asla D繹nmeyeceimizi G繹sterdik!

K覺z覺lderenin Yolunda Devrim Y羹ry羹羹m羹 S羹r羹yor!

30 MART-17 N襤SAN, Devrim ehitlerimizi Anma ve Partinin Kuruluunu Kutlama G羹nlerimizdir. Partimiz DHKP-C (Devrimci Halk Kurtulu Partisi-Cephesi) 30 Mart 1994 y覺l覺nda kuruldu. Partimizin k繹kleri, 1970 y覺l覺n覺n Aral覺k ay覺nda Mahir ayan覺n 繹nderliinde kurulan THKP-Cye (T羹rkiye Halk Kurtulu Partisi-Cephesine) uzan覺r.

Mahirler 1970te emperyalizmin yeni-s繹m羹rgesi 羹lkemizde devrim yapmak i癟in 癟覺kt覺lar yola. Silahl覺 devrim sava覺n覺 baaltt覺lar. Yola 癟覺karken k覺lavuzlar覺 Marksizm-Leninizmdi. Marksizm-Leninizmin 覺覺覺nda 羹lkemizin tahlilini yap覺p devrimin yolunu 癟izdiler.

THKP-Cnin kuruluu ve silahl覺 savaa balamas覺, Amerikan emperyalizmine kar覺 Anadolu topraklar覺ndan ilan edilmi ilk a癟覺k meydan okumad覺r, savat覺r. THKP-C, d羹zene, oligarik devlete ve emperyalizme kar覺 ger癟ek anlamda ilk bakald覺r覺n覺n temsilcisi ve 繹nc羹s羹d羹r. THKP-Cyi, T羹rkiye devrimi a癟覺s覺ndan bir d繹n羹m noktas覺 yapan, T羹rkiye devriminin yolunu belirleyen silahl覺 devrim m羹cadelesini balatmas覺d覺r. Bu yol, revizyonizmden ve reformizmden kopuun yoludur.

30 Mart 1972de K覺z覺lderede Mahirlerin katledilmesiyle THKP-C fiziken imha edildi. K覺z覺ldereden k覺sa bir s羹re sonra Mahirlerin miras覺n覺 Partimizin kurucular覺 Day覺n覺n 繹nderliindeki gen癟 Cepheciler devrald覺. Devrimci Soldan DHKP-Cye yolumuzdan bir milim bile sapmadan tam 42 y覺ld覺r b羹y羹k bedeller 繹deyerek emperyalizme ve oligariye kar覺 devrim sava覺n覺 s羹rd羹r羹yoruz.

Biz buraya d繹nmeye deil, 繹lmeye geldik diyen bir miras覺n sahibiyiz. Emperyalistler ve onun uaklar覺 30 Mart 1972de K覺z覺lderede Mahirleri katlederek T羹rkiyede devrim umudunu b羹y羹meden yok etmek istemilerdi.

Ama yan覺ld覺lar.

Katlederek devrimcileri bitireceklerini sananlar yan覺ld覺lar. Mahirleri katlederek THKP-Cyi fiziken yok etmeyi baarmalar覺na ramen yan覺ld覺lar. S覺n覺flar m羹cadelesinde yok olmak ya da var olmak tek ba覺na fiziki bir durum deildir. K覺z覺ldere bunun en somut 繹rneidir. K覺z覺lderenin 羹zerinden 癟ok ge癟meden Anadolunun d繹rt bir yan覺ndan Yolumuz ayanlar覺n Yoludur diyen gen癟 Cepheciler Mahirlerin K覺z覺lderedeki miras覺na sahip 癟覺kt覺lar.

30 Mart 1972de K覺z覺lderede direnii g繹rmeyip, sadece katliam覺 g繹renler; yan覺ld覺lar. K覺z覺lderede Mahirler LDLER ama, YEN襤LMED襤LER! S覺n覺flar m羹cadelesinde 繹lmek; fiziken yok olmak deildir. lmek; inan癟lar覺ndan, d羹羹ncelerinden vazge癟mektir. Tarihini, deerlerini terk etmektir. K覺z覺lderede Mahirler kahramanca 繹l羹mleriyle bir DESTAN yazd覺lar. T羹rkiye ve d羹nya devrim tarihine 癟ok b羹y羹k miraslar b覺rakt覺lar.

K覺z覺ldere yenilgi deil deil ZAFERD襤R! Yenilgi teslim olmakt覺r. K覺z覺lderede Mahirler, teslim olmad覺lar. Devrim yolunda nas覺l y羹r羹neceini g繹sterdiler. T羹rkiye devriminin manifestosunu yazd覺lar.

Kz覺ldere yok olmak deildir. K覺z覺ldere, devrim ve sosyalizmin en y羹ksek bilin癟le sahiplenilmesidir. Mahirler bu sahiplenmeyi Bir direni gelenei yaratmal覺y覺z. Bu direnite bir 癟oumuz, belki de hepimiz 繹lebiliriz, ama gelecek kuaklara bir direni gelenei b覺rak覺r覺z... diye ifade etmilerdir.

K覺z覺ldereden bug羹ne Mahirlerin b覺rakt覺覺 gelenei biz yaat覺yoruz. Say覺s覺z engebeleri at覺k, nice dolamba癟l覺 yollar覺 ge癟tik, bu yolda d羹enlerimiz oldu ama asla Mahirlerin miras覺na g繹lge d羹羹rmedik. Tarihimizin en zorlu d繹neme癟lerini Day覺n覺n 繹nderliinde K覺z覺lderenin yolundan y羹r羹yerek at覺k.

K覺z覺lderenin yolunda tam 40 y覺l... Yeni K覺z覺ldereler yaratt覺k... 12 Eyl羹l faizmine kar覺 Amerikanc覺 Faist Cunta 45 Milyon Halk覺 Yenemeyecek diyerek direndik. 12 Eyl羹l cuntas覺n覺n hapishanelerdeki ikenceleri bizi teslim olamad覺. 84 l羹m Orucuyla K覺z覺lderenin miras覺na yeni halkalar ekledik.D羹nyada Tek Ba覺m覺za Da Kalsak

Devrimden, Sosyalizmden Vaz Ge癟meyeceiz

16-17 Nisan direniimiz, sosyalizmi kan覺m覺z pahas覺na savunman覺n ad覺d覺r. 1990l覺 y覺llar覺n ba覺, d羹nyada kar覺-devrim r羹zgarlar覺n覺n estii, sosyalist sistemin 癟繹kt羹羹 y覺llard覺. Dou Avrupada halk iktidarlar覺 emperyalizmin destekledii kar覺-devrimci darbelerle y覺k覺ld覺. Sovyetler Birlii da覺ld覺. D羹nyan覺n 癟eitli b繹lgelerindeki devrimci, ulusal kurtulu hareketleri sosyalizmi terk edip silah b覺rakt覺lar. emperyalizmle, ibirlik癟i iktidarlarla masa balar覺nda 癟繹z羹m arad覺lar.

繹ken elbette sosyalizm deildi. 1956lardan beri hakim olan revizyonuzmin emperyalizm kar覺s覺ndaki yenilgisiydi. D羹nya tersine d繹nerken biz Sosyalizmin sorunlar覺, sosyalizmde 癟繹z羹lecektir diyerek kar覺-devrimlere a癟覺ktan tav覺r ald覺k. Emperyalizmin t羹m d羹nyada bar覺, silah b覺rakma dayatmalar覺na boyun emedik. 12 Eyl羹lden sonra 90 At覺l覺m kararlar覺yla silahl覺 m羹cadeleyi yeniden balatt覺k. Emperyalistlere ve ibirlik癟ilerine darbeler vurduk.

D羹nyada tek ba覺na emperyalizme darbeler vurmak, sosyalizmin bayra覺n覺 dalgaland覺rmak elbette b羹y羹k bedelleri de g繹ze almakla m羹mk羹nd羹. 12 Temmuz 1991 katliam覺 bu ama癟la yap覺lm覺 oligarinin Amerikan覺n desteiyle 12 Eyl羹lden sonar ger癟ekletirdii en b羹y羹k katliam sald覺r覺s覺yd覺. Silahl覺 m羹cadelede, sosyalizmde 覺srar ederseniz, bedeli bu olur diyordu emperyalistler ve ibirlik癟ileri.

Biz silahl覺 m羹cadelede 覺srar ettik. Yolumuzdan d繹nmedik. 16-17 Nisan 1992deki iftehavuzlar direniimiz devrim ve sosylizmin en 羹st boyutta sahiplenilmesidir. slerinde kuat覺lan 繹nder y繹netici, kadro ve sava癟覺lar覺m覺z saatlerce 癟at覺arak sosyalizmin orak 癟eki癟li bayra覺n覺 dalgaland覺rd覺lar. 17 Nisan direnii bu yan覺yla herhangi bir direni olman覺n 癟ok 繹tesinde d羹nya 癟ap覺nda kar覺-devrim r羹zgarlar覺n覺n 繹n羹ne 繹r羹len en g羹癟l羹 setlerden biri olmutur.Pati-Cephe Sosyalizm 襤nanc覺m覺z覺n ve 襤ktidar 襤ddiam覺z覺n Ad覺d覺r

12 Temmuz, 17 Nisan, infazlar, katliamlar, kuatmalar, g繹zalt覺lar, ikenceler, tutuklanmalar, kay覺plar... nice ate 癟emberleririnin i癟inden ge癟tik. 襤hanetlere urad覺k, s覺rt覺m覺zdan han癟erlendik. Ama asla vaz ge癟medik. Halk覺m覺za, vatan覺m覺za kar覺 bir sorumluluumuz vard覺. ehitlerimizin kanlar覺yla yaz覺lan tarihimizde ehitlerimize verilmi devrim s繹z羹m羹z vard覺. 30 Mart 1994de ate 癟emberlerinin i癟inden ge癟erken T羹rkiye devriminin 繹nder partisi DHKP-Cyi kurduk.

PART襤, devrimde 覺srard覺r. PART襤, emperyalizmin k羹reselleme ad覺 alt覺nda t羹m d羹nyaya hakim olmaya 癟al覺t覺覺 bir d繹nemde emperyalizme alternatif olmakt覺r. PART襤, iktidar iddiam覺zd覺r. PART襤, oligarinin defalarca bitirdik dedii noktada, yeniden daha g羹癟l羹 olarak ayaa kalkmakt覺r. Oligariye PART襤, ile verdiimiz cevap sosyalizm inanc覺m覺z覺n ve iktidar iddiam覺z覺n en somut ifadesiydi. Emperyalizmin her t羹rl羹 kuatmas覺na kar覺 ideolojik olarak at覺lm覺 en ileri, en g羹癟l羹 ad覺md覺.

PART襤, emperyalizmin ve oligarinin sadece fiziki, askeri sald覺r覺lar覺na kar覺 deil, ideolojik, k羹lt羹rel, psikolojik her t羹rl羹 sald覺r覺s覺n覺n kar覺s覺nda iktidar iddiam覺zd覺r. Emperyalistler ibirlik癟ileri 90l覺 y覺llar boyunca bizi yolumuzdan d繹nderemediler. Anadoludan devrim umudunu yok edemediler.Hi癟 Bir G羹癟 Bizi Devrim Yolundan Vazge癟iremez

90l覺 y覺llar boyunca halk覺n umudu olduk. Emperyalizmin ve uaklar覺n覺n t羹m sald覺r覺lar覺 bu umudu yok etmek i癟indi. 羹nk羹 devrim umudu emperyalizmin 繹n羹ndeki en b羹y羹k barikatt覺r.

lkemizde emperyalizmin siyasi, ekonomik, askeri politikalar覺n覺 rahat癟a uygulayabilmesinin 繹n羹ndeki tek engel olarak g繹rd羹kleri devrimci hareketi tasfiye ettiklerinde, direnen hi癟bir g羹c羹n kalmayaca覺n覺 hesaplad覺lar. 2000lerin ba覺nda bu ama癟la silahl覺 devrim m羹cadelesini tasfiye etmek i癟in F Tipi tecrit hapishaneleri g羹ndeme getirildi.

Tecrit emperyalizmin d羹nya halklar覺n覺, emperyalizme kar覺 direnen 繹rgtleri, 羹lkeleri teslim almak i癟in evrensel bir sald覺r覺s覺yd覺. F tipleri bu evrensel sald覺r覺n覺n 羹lkemizdeki bi癟imiydi. Emperyalistler tecrit politikalar覺yla d羹nya halklar覺n覺n direnme umudunu yok etmek istiyordu, Hi癟 bir g羹癟 bana kar覺 direnemez anlay覺覺n覺 hakim k覺lmak istiyordu. Emperyalizme direnilmeyecek, teslim olunacak, boyun eilecekti. Solcusu emperyalizmin belerledii s覺n覺rlar i癟inde solculuk yapacakt覺. Emperyalizmin Kopenhag kriterleri, BM standartlar覺 savunulacak, solculuk ad覺na sadece bu standartlarda reformlar istenebilecek, muhalefet yap覺lacakt覺. Yaamlar覺yla, beyinleriyle d羹zenin i癟inde, d羹zenle bar覺覺k bir soldu dayat覺lan. Her t羹rl羹 radikalizmi 繹nce beyinlerde 繹ld羹rmek istiyordu emperyalizm.

F tipleri ile bize dayat覺lan da, esas olarak bu y繹ndeki siyasi tasfiyeydi. H羹crelerde 繹nce beyinlerimiz teslim al覺nmak istendi. rg羹tl羹l羹羹m羹z yok edilmek istendi.

Baaramad覺lar!

B羹y羹k Direniimizle emperyalizmin b羹t羹n palanlar覺n覺 alt-羹st ettik. B羹y羹k Direniimizle; emperyalizmin dayatta覺 yaam ve d羹羹nce bi癟imini kabul etmeyeceimizi, halklar覺n emperyalizme ve oligarilere kar覺 her t羹rl羹 ara癟 ve y繹ntemlerle direnilebileceini g繹sterdik. B羹y羹k Direniimizle; ABDnin, ABnin y羹z羹ndeki demokrasicilik maskesini d羹羹rd羹k. B羹y羹k Direniimizle; emperyalizmin ony覺llard覺r propagandas覺n覺 yapt覺覺 sosyalizm 繹ld羹... hi癟bir d羹羹nce urunda 繹lmeyedemez... yaam kutsald覺r pespaye d羹羹ncelerini yerlebir bir ettik. Kapitalizmin yoz, bencil, asalak k羹lt羹r羹ne ve ahlaki 癟繹k羹nt羹s羹ne kar覺 yeni bir ahlak覺, yeni bir insan tipini koyduk. B羹y羹k Direniimizle; halklara direnilebileceini, direnmekten baka hi癟bir yolun olmad覺覺n覺 g繹sterik.

Direniimizin zaferi bug羹nle ya da yar覺nla s覺n覺rl覺 deildir. T羹m d羹nya halklar覺 i癟in y羹zy覺llar覺 kapsayacak bir zaferdir. Direniin kararl覺l覺覺, feda ruhu t羹m d羹nya solunu, devrimcileri ka癟覺n覺lmaz olarak etkilemitir ve bu etkilenmen s羹recektir. Unutturulmak istenen, sola dair geleneklerin, deerlerin yaat覺lmas覺d覺r B羹y羹k Direniimiz. Direnme, teslim olmama, devrim iddias覺ndan vazge癟meme ve bu uurda b羹y羹k bedelleri g繹ze alma kararl覺l覺覺 emperyalizmin dayatt覺覺 kal覺plar覺n i癟ine girmeme gibi solla b羹t羹nlemi gelenekler yeniden ete kemie b羹r羹nd羹r羹lmesidir B羹y羹k Direni.

Direnmeyen 癟羹r羹r dedik. Tecrit sald覺r覺s覺na kar覺 direnmeyen sol, ideolojik, politik her t羹rden 癟羹r羹meyi ya覺yor. S覺n覺flar m羹cadelesinin 繹rettii bir ger癟ektir: Sald覺r覺lar kar覺s覺nda direnmeyenler tasfiye olur. Emperyalizm ve ibirlik癟ilerin sald覺r覺lar覺 kar覺s覺nda direnmeyenler Kz覺ldereden bug羹ne ideolojik olarak da, fiziken de tasfiye olmulard覺r. Ve bu tasfiye s羹rmektedir.Haklar覺n Tek Alternatifi Sosyalizim,

Emperyalizmin n羹ndeki En B羹y羹k Barikat DEVR襤MD襤R!

Tarih bizi tekrar tekrar dorulamaktad覺r ki, d羹nya halklar覺n覺n tek kurutulu sosyalizmdir. Emperyalistler d羹nya halklar覺na a癟l覺k, yoksullak, sefalet ve katliamlardan baka bir ey vermedi. Emperyalizmin s覺n覺rs覺z yama, talan ve s繹m羹r羹s羹 alt覺nda d羹nya halklar覺 her ge癟en g羹n daha fazla k繹letiriliyor. Sosyalist sistem y覺k覺ld覺katan sonra Ortadoudan Balkanlara, Kafkaslardan Afrikaya onlarca 羹lke emperyalistler aras覺nda yamalan覺yor. lkeler igal edilip emperyalizme boyun emeyen iktidarlar y覺k覺l覺p yerine ibirlik癟i iktidarlar kurulmak isteniyor. Ortadouda bar覺, demokrasi, 繹zg羹rl羹k ad覺na devrim diye yap覺lanlar budur. Bu konudaki tavr覺m覺z nettir: Emperyalizme hizmet eden t羹m politikalar覺n kar覺s覺nday覺z, emperyalizme kar覺 direnen, teslim olmayan t羹m g羹癟lerin yan覺nday覺z ve sonuna kadar destekliyoruz.Halk覺m覺z Ve D羹nya Halklar覺!

Ortadouda olanlar devrim deildir. Emperyalizme dayan覺larak devrim yap覺lamaz. Emperyalistlerin olduu hi癟bir yerde halklar i癟in kurtulu yoktur. Emperyalizmin olduu her yerde a癟l覺k, yoksulluk ve katliamlar vard覺r.

D羹nyada yaanan t羹m gelimeler g繹stermektedir ki, halklar i癟in tek kurtulu SOSYAL襤ZMDED襤R. Sosyalizmin ger癟eklemesi i癟in tek yol DEVR襤MD襤R. Devrimin yolu emperyalizmle uzlamak deil, emperyalizme ve ibirlik癟i iktidarlara kar覺 SAVAMAKTIR.

Sosyalizm yolunda devrim i癟in 1970lerden bug羹ne kesintisiz 42 y覺ld覺r sava覺yoruz.

30 Mart -17 Nisan Devrim ehitlerini Anma ve Partimizin Kuruluunu Kutlama G羹nlerinde halk覺m覺za ve ehitlerimize ant olsun ki, yolumuzdan d繹nmeyeceiz, bedeli ne olursa olusun sosyalizm yolunda kurtulua kadar savaaca覺z. T羹rkiye ve D羹nya halklar覺na anti-emperyalist, anti-oligarik halk iktidar覺n覺 armaan edeceiz!

KIZILDERE SON DE襤L SAVA SRYOR

MAH襤RDEN DAYIYA SRYOR BU KAVGA

KURTULUA KADAR SAVA!

Devrimci Halk Kurtulu Partisi
2012.03.29
Bu yaz覺 2580 kez okundu
Geri D繹n