| HD 襤stanbul ubesi 10 Aral覺k Bas覺n a癟覺klamas覺
BASINA VE KAMUOYUNA

Her y覺l olduu gibi bu y覺l da 10 Aral覺k g羹n羹nden balayarak bir hafta boyunca devletin t羹m resmi kurumlar覺 vatandalar覺n覺 haklar覺 konusunda bilgilendirmek i癟in paneller d羹zenleyecek. Devlet erk璽n覺, y羹ksek b羹rokratlar bug羹n羹 kutlayadursun sadece son bir y覺l覺n tablosu bile bize ger癟ein hi癟 de 繹yle olmad覺覺n覺 g繹stermeye yetiyor.

T羹m s繹zde demokratikleme, a癟覺l覺m s繹ylemleri uygulanan bask覺 pratiiyle, sokak infazlar覺yla, haks覺z g繹zalt覺 ve tutuklamalarla, ikence ve operasyonlarla yan yana y羹r羹d羹. Binlerce i癟i iinden at覺ld覺; g羹venceli bir gelecek, i ve insan onuruna yak覺覺r bir yaam i癟in haklar覺n覺 aramaya kalk覺t覺klar覺nda polis iddetiyle kar覺 kar覺ya kald覺lar. 襤癟iler ve emek癟iler taeronlama ve esnek 癟al覺ma uygulamalar覺yla g羹vencesizlie mahk羶m edildiler. Ge癟tiimiz sene Bal覺kesirde, Zonguldaktaki madenlerde meydana gelen patlamalar, ger癟ekleen i cinayetleri taeronlaman覺n, g羹vencesiz 癟al覺man覺n sonucudur.

Ge癟en 10 Aral覺ktan bu g羹ne A癟l覺k s覺n覺r覺n覺n alt覺nda 羹cretler ile k繹le gibi 癟al覺t覺r覺lan i癟iler emek癟iler haklar覺n覺 sokaklarda aramaya devam etti. T羹rkan Albayrak a癟l覺k s覺n覺r覺n覺n alt覺ndaki asgari 羹cretli iini geri almak i癟in aylarca hastane 繹n羹nde bir 癟ad覺rda kald覺. Zeynel K覺z覺laslan aylarca s羹ren direniinin sonunda iine iade edildi.

al覺ma ve insanca yaam hakk覺n覺 isteyen Tekel i癟ileri Abdi 襤pek癟i Park覺nda direnirken iktidar onlara kulaklar覺n覺 t覺kad覺. Tekel i癟ileri hala madur ve haklar覺 i癟in m羹cadele etmeye devam ediyorlar. Bug羹n Kardemir den Tekele, Metal 襤癟ilerinden ivi 襤癟ilerine t羹m 羹lkede i癟iler haklar覺n覺 istiyor. n羹m羹zdeki g羹nler emek癟ilerin insanca yaam hakk覺 i癟in, insanca 癟al覺ma hakk覺 i癟in, eit ie eit 羹cret hakk覺 i癟in ve insan onurunu korumak i癟in m羹cadeleyi s羹rd羹recei g羹nler olacakt覺r.

Son bir y覺lda da Hapishaneler tam bir insan 繹羹tme merkezi gibi 癟al覺t覺. Siyasal iktidar devrimcileri ilericileri yurtseverleri ve siyasal muhaliflerini kapatt覺覺 bu mek璽nlarda 覺slah etmeye 癟al覺覺rken her an onlar覺n insan onurlar覺n覺 ezmeye ve her t羹rl羹 yol ile 覺slah etme 癟abalar覺na devam etti. Bu g羹n a覺rlat覺r覺lm覺 m羹ebbet habis cezas覺 tek kiilik h羹crelerde insan y羹z羹 g繹rmeksizin yaln覺zca bir saat havaland覺rma hakk覺 verilerek uygulan覺yor. lmeden mezara g繹mmek anlam覺na gelen bu ikence y繹ntemine kar覺 癟覺kan tutuklu ve h羹k羹ml羹ler y覺llar s羹recek olan disiplin cezalar覺 ile kar覺 kar覺yla b覺rak覺lmaktad覺rlar. Dilek癟e verme hakk覺 cezaevi idarelerince fiili olarak engellenmekte ve dilek癟eleri ilgili makamlara g繹nderilmemektedir.

Tecrit- Tretman uygulamalar覺n覺 hafifletmek i癟in kabul edilen 10 saatlik sohbet hakk覺 hala uygulanmayarak tecrit, buna elik eden k繹t羹 muamele ve ikenceyle birlikte s羹rd羹r羹l羹yor. Ge癟 tehis, tedavi koullar覺n覺n yokluu, vb. nedenlerle ge癟tiimiz sene G羹ler Zere ve Abdullah Ak癟ay yaamlar覺n覺 yitirdiler. A癟覺k yasa h羹km羹ne ramen hasta tutuklu ve h羹k羹ml羹ler serbest b覺rak覺lmayarak baka deyile yasa h羹km羹 uygulanmayarak bir kez daha cezaland覺r覺l覺yorlar.

Ge癟en y覺ldan bug羹ne K羹rt halk覺 yok say覺lmaya devam etmi, K羹rt dili iktidar nezdinde Anla覺lamayan Bir Tak覺m Sesler mertebesinden 繹teye gidememitir. En temel haklar覺 i癟in m羹cadele eden binlerce K羹rt siyaset癟i hapishaneleri doldurmu bu arada siyasi iktidar vitrine bir televizyon kanal覺 s羹s羹 ile birka癟 vaat koymay覺 ihmal etmemitir. K羹rt halk覺 siyasal ve k羹lt羹rel haklar覺n覺 talep etmeye devam etmekte bu arada bombalar覺n ve kurunlar覺n hedefi olmakta her an hapse at覺lma tehdidi ile kar覺 kar覺ya b覺rak覺lmaktad覺r. Bug羹n K羹rt halk覺na ve K羹rt diline y繹nelik bask覺lar, demokratik a癟覺l覺m s繹ylemlerini yalanlam覺t覺r.

Bug羹n hala bilimsel, eit, anadilde eitim isteyen, akademik ve demokratik haklar覺 i癟in m羹cadele eden 繹rencilere birbiri ard覺na soruturmalar a癟覺l覺yor ve 繹renciler okullar覺ndan uzaklat覺r覺larak eitim haklar覺ndan yoksun b覺rak覺l覺yorlar.

Yaad覺覺m覺z g羹vencesizlik ortam覺nda 繹renciler ger癟ek bir bilim eitim merkezi olarak g繹rmek istedikleri niversitelerin 襤siz Say覺s覺 Azaltma Merkezleri olduunu g繹rd羹ler. M羹teri deil, 繹renci olmak isteyen, d羹羹nmek, d羹羹nd羹klerini paylamak, 羹lke sorunlar覺 hakk覺nda s繹z s繹ylemek, 繹rg羹tlenmek isteyen 繹renciler, kar覺lar覺nda bilim insanlar覺n覺 deil disiplin cezalar覺 veren 繹retim 羹yelerini idarecileri buldular. Siyasi iktidar覺n beyzadeleri 繹rencilere eitim - 繹retim hakk覺n覺 deil Beyinsiz Provokat繹r gibi s繹zleri; coplama, gazlama, tekmeleme, yumruklama gibi 繹nleyici! polis hizmetlerini hak olarak g繹rd羹.

Her hak aray覺覺 yine polis iddeti, g繹zalt覺 uygulamalar覺 ve tutuklamalarla sonu癟land覺. Y羹zlerce insan g繹zalt覺na al覺nd覺 ve yeterli delil olmad覺覺 halde haklar覺nda davalar a癟覺ld覺, infaza varan y覺llar boyu tutukluluklar s羹rd羹r羹ld羹.. Y羹zlerce kiiye d羹羹ncelerini ifade ettii i癟in, herhangi bir 繹rg羹t propagandas覺 yapt覺覺 gerek癟esiyle davalar a癟覺ld覺. Dernekler, Siyasi Partiler bas覺ld覺, kriminalize edildi. yelerine davalar a癟覺ld覺. Hala ve giderek artan bir oranda d羹羹nce ve ifade 繹zg羹rl羹羹 ve bunun zorunlu sonucu olan 繹rg羹tlenme 繹zg羹rl羹羹 bask覺 ve y覺ld覺rma politikalar覺yla engellenmeye 癟al覺覺ld覺. 襤nternet siteleri yasakland覺, dergiler ve gazeteler, kitaplar toplat覺ld覺. st 羹ste verilen kararlar ile yay覺n hakk覺 nerede ise t羹m羹yle engellendi. Y羹zlerce dava ve binlerce y覺la varan cezalar istendi.

Taeronlat覺rma 癟al覺malar覺ndan bakanl覺klar覺n 癟覺kard覺klar覺 羹cret genelgelerine Ter繹rle M羹cadele Kanunundan Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa ve Ceza 襤nfaz Kanununa kadar halka kar覺 yap覺lan t羹m yasalar iptal edilmelidir. renencilere ve Tutuklu H羹k羹ml羹lere uygulanan disiplin cezalar覺 durdurulmal覺d覺r. Bakanl覺klar覺n emek癟ilerin 羹cretlerini asgari 羹cret d羹zeyinde standartlat覺ran genelgeleri iptal edilmelidir. Taeronlat覺rma 癟al覺malar覺na son verilmeli t羹m emek癟iler 癟al覺ma ve i g羹vencesine kavuturulmal覺d覺r. Derneklere siyasi partilere ve 繹rg羹tlenme hakk覺na 襤dare Polis Yarg覺 eliyle yap覺lan sald覺r覺lara son verilmelidir

Bug羹n 襤nsan Haklar覺 Evrensel Bildirgesinin kabul ediliinin y覺ld繹n羹m羹. D羹nya bildirgeden bu g羹ne tam 62 y覺ldan beri yine sermayenin egemenliinden sapmad覺. Bu nedenle ne haks覺zl覺klar bitti ne hukuksuzlukluklar.

Elbette ki bildirgeler ile insan haklar覺n覺n salanaca覺 g繹r羹羹nde deiliz. Hak Verilmez Hak Al覺n覺r g繹r羹羹 uzun m羹cadele deneyimlerinin sonucu olarak kabul g繹rm羹t羹r. Egemenlere kar覺 kazand覺覺m覺z, bug羹n 癟ok doal bir ekilde kulland覺覺m覺z en k羹癟羹k bir hak dahi, uzun m羹cadele y覺llar覺 alm覺, a覺r bedeller 繹denerek kazan覺lm覺t覺r. Bu bilin癟 ile haklar
ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinde, eit 繹zg羹r ve adil bir d羹nya i癟in savam覺, can vermi, tutsak d羹m羹 t羹m m羹cadele 繹nc羹lerimizi ve t羹m direnenleri sayg覺 ile an覺yor ve selaml覺yoruz.

Bizler ada Hukuk癟ular Dernei olarak Emek癟ilerin, rencilerin, Devrimcilerin Yurtseverlerin ezilenlerin s繹m羹r羹len halk覺m覺z覺n yan覺nda insanolunun biny覺llard覺r direnerek kazand覺覺 haklar覺n takip癟isi ve savunucusu olaca覺z.

Sayg覺lar覺m覺zla

ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi

ada Hukuk癟ular Dernei 襤stanbul ubesi
Progressive Lawyers Association
ORHAN ADL襤 APAYDIN SK. NO:11/3 BEYOLU/襤STANBUL
Tel/Faks + 90 (212) 245 04 40
www.cagdashukukculardernegi.org
2010.12.10
Bu yaz覺 2055 kez okundu
Geri D繹n