| DHKP'nin 43 Nolu A癟覺klamas覺
Devrimci Halk Kurtulu Partisi'nin 30 Mart 2010 tarihinde yay覺nlad覺覺 43 say覺l覺 b羹ltenini yay覺nl覺yoruz:

Ba覺ms覺z, demokratik, sosyalist T羹rkiye’yi yaratmak i癟in
K覺z覺ldere Yolunday覺z

K覺z覺ldere zaferin yoludur! Zaferin yolu, partimizin yoludur!

M羹cadele s羹r羹yor. Burjuvazinin pespaye tezleri, k羹癟羹k-burjuvazinin y覺lg覺nl覺k yorgunluk teorileri deil, s覺n覺flar m羹cadelesinin tarihsel ve toplumsal yasalar覺 h羹km羹n羹 s羹rd羹r羹yor. “Devrimler 癟a覺 kapand覺, sosyalizm 繹ld羹, proletarya art覺k proletarya olmaktan 癟覺kt覺, ba覺ms覺zl覺k art覺k m羹mk羹n deil...” tezleri ve teorileriyle beyinlerimizin idi edilmek istendii d繹nem, geride kald覺. Kuku yok ki bu pespayelikleri tekrarlamaya devam ediyorlar. Ama art覺k bunlar覺n tarihteki yank覺s覺, bir v覺z覺lt覺dan 繹teye deildir.
Devrimler 癟a覺 s羹r羹yor. Emperyalizme kar覺 halklar direniyor. Emperyalizmin devasa askeri g羹c羹 kar覺s覺nda, emperyalizme direnilemeyeceini ileri s羹ren teoriler, feda eylemleri taraf覺ndan tuzla buz edildi 癟oktan.
Sosyalizm ideallerimizde ve hayat覺n i癟inde ya覺yor! Sosyalizmin insanl覺覺n bug羹ne kadar tan覺d覺覺 en ileri sistem olduu, bizzat sosyalizmin y覺k覺nt覺lar覺 羹zerinde tekrar tekrar kan覺tlan覺yor. Sosyalizmin bir 癟ok 羹lkede 20-30 y覺lda yapabildiklerini hi癟bir sistem, yapabilmi deildir. Sosyalizmin tasfiye edilip kapitalizmin yeniden hakim hale geldii 羹lkelerde yaanan y覺k覺m tablolar覺 ve sosyalizmin kimsenin inkar edemeyecei tarihsel kazan覺mlar覺 繹n羹nde daha kesin bir bi癟imde ileri s羹r羹yoruz ki; insanl覺覺n d羹nya 癟ap覺ndaki t羹m sorunlar覺n覺 癟繹zebilecek, daha 繹nemlisi, bu sorunlar覺n ortaya 癟覺kmas覺n覺 繹nleyebilecek tek sistem sosyalizmdir.

T羹rkiye halklar覺!
Emperyalizmin televizyonlar覺yla, gazeteleriyle, politikac覺lar覺yla 繹rd羹羹 yalan perdesinin arkas覺ndaki d羹nya ger癟ei budur. M羹cadelenin s羹rd羹羹 bir d羹nyada umut ya覺yor demektir. D羹nyada ve 羹lkemizde m羹cadele s羹r羹yor. Umutlu olun ve umutlar覺n覺z覺 ger癟ekletirmek i癟in harekete ge癟in.
Partimiz 30 Mart-17 Nisan aras覺n覺, Devrim ehitlerini Anma ve Partimizin Kuruluunu Kutlama G羹nleri olarak ilan etmitir. ehitlerimiz, devrim urunda, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm urunda verdiimiz ehitlerdir. Ge癟miimiz ayn覺 zamanda geleceimizdir. Partimiz, 40 y覺ll覺k tarihimiz ve yar覺n覺m覺zd覺r. Umudumuzun ad覺d覺r.
Partimizin bug羹nk羹 hedefi emperyalizme ve oligariye kar覺 t羹m halk g羹癟lerinin iktidar覺 olan Devrimci Halk 襤ktidar覺’n覺 kurmakt覺r. 40 y覺ld覺r, s覺n覺flar m羹cadelesini bu hedef dorultusunda y繹nlendirmeye ve gelitirmeye 癟al覺覺yoruz. lkemizin ba覺ms覺zl覺覺n覺 kazanmak, halk i癟in demokrasiyi kurmak ve kapitalist s繹m羹r羹y羹 yok edip sosyalizmi ina etmek i癟in zorlu bir yol var 繹n羹m羹zde. Emperyalizm, devrim yolunda y羹r羹yenleri y覺ld覺rmak, yolundan d繹nd羹rmek, d繹nd羹remediklerini fiziki olarak yok etmek i癟in s羹rekli sald覺r覺 halindedir.
Emperyalizmi kovup ba覺ms覺zl覺覺n覺 kazanmay覺, faizmi y覺k覺p halk i癟in demokrasiyi kurmay覺, kapitalizmi yok edip sosyalizmi ina etmeyi ama癟layan bir g羹癟, d羹nyan覺n t羹m s繹m羹r羹c羹lerinin ve zalimlerinin hedefi haline gelir. T羹m zehirli oklar, onlar覺n 羹zerine yad覺r覺l覺r. Partimiz, 40 y覺ld覺r b繹yle bir sald覺r覺 alt覺nda halk kurtulu sava覺m覺za 繹nderlik ediyor.

40 Y覺ll覺k Tarih, Partimizin Onuru ve Gururudur
40 Y覺l, Her An覺n覺 襤nan癟la, Kararl覺l覺kla ve Kan覺m覺zla Yazd覺覺m覺z Bir Tarihtir
40 Y覺ld覺r Y覺lmayan, Yolundan D繹nmeyen Partimiz,
T羹rkiye Devriminin K覺lavuzudur.
Partimiz, 40 y覺ld覺r, ayn覺 siyasi 癟izgisinde 覺srarla ve sebatla y羹r羹mektedir. D羹nya ve 羹lkemiz tarihinde, bu kadar uzun s羹re b繹yle bir 覺srar ve istikrar覺 g繹steren siyasi hareketlerin say覺s覺 kuku yok ki, son derece azd覺r.
Partimiz, 1994 y覺l覺n覺n 30 Mart覺nda kurulmutur. Ancak Parti tarihimiz, politik olarak 1970’de balar. Tarihimizin 繹nc羹s羹 olarak kabul ettiimiz T羹rkiye Halk Kurtulu Partisi, 1970 y覺l覺n覺n Aral覺k ay覺nda kurulmutur.
1970’den 2010’a ge癟en 40 y覺lda, Partimiz, T羹rkiye s覺n覺flar m羹cadelesinin bir 癟ok aamas覺nda belirleyici bir rol oynam覺, bu tarihe b羹y羹k kahramanl覺klar, istikrarl覺, tutarl覺 bir politik hat, 繹rnek bir 繹nderlik ve zengin bir tarihsel miras kazand覺rm覺t覺r.
1970-2010 aras覺 y覺llarda d羹nyada ve 羹lkemizde yaananlar hat覺rlanacak olursa, b羹t羹n bu badireler alt覺nda, ayn覺 siyasi 癟izgide, ayn覺 hedef dorultusunda m羹cadeleyi s羹rd羹rebilmi olman覺n 繹nemi daha a癟覺k g繹r羹l羹r. zellikle son yirmi y覺l, d羹nya 癟ap覺nda hemen t羹m siyasal g羹癟lerin b羹y羹k savrulular yaad覺覺 bir d繹nem olarak ge癟mitir tarihe.
40 y覺lda, 羹lkemizde cuntalar gelip ge癟mitir. 12 Mart ve 12 Eyl羹l cuntalar覺yla, halka ve devrimcilere kar覺 b羹y羹k bir ter繹r uygulanm覺, y羹z binlerce insan覺m覺z ikencelerden ge癟irilip hapishanelere doldurulmu, y羹zlerce devrimci katledilmitir. Her iki cunta d繹nemini izleyen y覺llarda, solun belli kesimleri saa savrularak, d羹zeni癟ilemilerdir. Parti-Cephe 癟izgisi ise, hem 12 Mart’a, hem 12 Eyl羹l’e kar覺, faizmle hi癟bir bi癟imde uzlamayan, bedeller 繹deme pahas覺na hayat覺n her alan覺nda direnen ve siyasi 癟izgisinden, hedefinden bir milim bile sapmayand覺r.
Bu 40 y覺lda, d羹nyada, 20. y羹zy覺l覺n en b羹y羹k alt 羹st olular覺ndan biri yaanm覺, sosyalizmin hen羹z balang覺癟 aamas覺nda bir 癟ok 羹lkede kar覺-devrimler birbirini izlemi ve kar覺-devrim r羹zgarlar覺, d羹nya solunun b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 etkisini alt覺na alarak onlar覺 saa, emperyalist sisteme savurmutur. Parti-Cephe 癟izgisi, ite bu alt 羹st olu kar覺s覺nda da, emperyalizme ve oligarik diktat繹rl羹e kar覺 sava覺 s羹rd羹ren, devrim ve sosyalizm bayra覺n覺 dalgaland覺rmaya devam edendir.
Sosyalist sistemin y覺k覺lmas覺yla moral g羹癟 kazanan burjuvazi, bu d繹nemde ulusal ve sosyal kurtulu hareketlerine kar覺 ideolojik, politik, askeri her cephede b羹y羹k bir sald覺r覺ya ge癟ti. Bu sald覺r覺n覺n amac覺, emperyalizme ve ibirlik癟i iktidarlara kar覺 savaan t羹m ilerici, devrimci, vatansever hareketleri tasfiye etmekti. D羹nyan覺n bir 癟ok 羹lkesinde, 癟ok say覺da ulusal ve sosyal kurtulu hareketi, silahl覺 m羹cadeleyi terk ederek, devrim ve sosyalizm hedefinden vazge癟erek, ba覺ms覺zl覺ktan vazge癟erek, tasfiye sald覺r覺s覺na teslim oldular. Emperyalistler ve oligarik diktat繹rl羹kler i癟in, esas olan direnen ve savaan g羹癟leri tasfiye etmekti. Tasfiyenin askeri veya siyasal yoldan olmas覺, taliydi. Bu s羹re癟te, 繹ncelik siyasal tasfiyedeydi. Nitekim, bir 癟ok ulusal, sosyal kurtulu hareketi, o kesitte tek bir kurun s覺k覺lmadan silahl覺 m羹cadeleden vazge癟tiklerini a癟覺klad覺lar, 繹rg羹tlerinin simgelerinden orak 癟eki癟leri, isimlerinden kom羹nist, sosyalist, Marksist-Leninist gibi s覺fatlar覺 癟覺kard覺lar.
B繹yle bir d羹nya tablosunda, biz farkl覺 bir tutum tak覺nd覺k.
Marksizm-Leninizmi savunmaya devam ettik. Sosyalizmin t羹m kazan覺mlar覺na sahip 癟覺kt覺k. Silahl覺 m羹cadelenin halklar覺n tek kurtulu yolu olduu ger癟eini s繹ylemeye devam ettik. S繹ylemekle yetinmedik. Emperyalizme kar覺 sava覺 y羹kselttik.

Her ehidimiz y羹r羹y羹羹m羹z羹n 繹n羹nde bir bayrak,
bizi kavgaya 癟a覺ran bir hayk覺r覺t覺r
襤deolojide, politikada Marksist-Leninist 癟izgide 覺srar etmek, d羹n de bug羹n de b羹y羹k bedeller 繹demeyi g繹ze almadan m羹mk羹n deildi. 40 y覺l boyunca devrim ve sosyalizmde 覺srar覺m覺z覺n bedeli de olacakt覺 elbette.
Devrimci hareketimiz bu s羹re i癟inde 588 ehit vermitir. Onlar b羹y羹k bir 癟ounluu itibar覺yla en 繹nde olanlar覺m覺zd覺r. En birikimli kadrolar覺m覺z, en militan sava癟覺lar覺m覺zd覺r. Bizi m羹cadele arenas覺ndan silmek, bunu yapamad覺klar覺 noktada, silahl覺 m羹cadele 癟izgisinden vazge癟irmek i癟in hareketimize kar覺 say覺s覺z infaz ve katliam ger癟ekletirilmitir. slerimizde, hapishanelerde, sokak ortalar覺nda, dalarda, ikencehanelerde katledildik. 12 Temmuz 1991’de, 16-17 Nisan 1992’de olduu gibi, onar onar 繹ld羹r羹ld羹k. Onlarca yolda覺m覺z faizmin en aa覺l覺k y繹ntemleriyle kaybedildi. Kuat覺lan 羹slerimizde direnerek 繹ld羹k. Teslim olma dayatmalar覺na kar覺 h羹crelerde 繹ld羹k. Parti-Cepheli kad覺n ve erkek, gen癟 ve yal覺, kadro ve taraftar yoldalar覺m覺z, 繹l羹m oru癟lar覺nda insan覺n ve direnmenin s覺n覺rs覺zl覺覺n覺 ve devrimci iradenin g羹c羹n羹 g繹sterdiler t羹m d羹nyaya.
M羹cadelede b羹y羹k birikimler elde etmi, tecr羹beler kazanm覺 y羹zlerce yolda覺m覺z覺 verdik zafer yolunda. Onlar, o anlarda direndikleri i癟in, onlar o g羹nlerde ehit olabildikleri i癟in, bug羹n hala var覺z, hala iddiam覺z覺 s羹rd羹r羹yoruz ve sava覺yoruz.
Bask覺 varsa, direni de vard覺r. Yalan varsa ger癟ek de vard覺r. Parti-Cephe kadrolar覺 ve taraftarlar覺n覺n her koulda g繹revi direnii 繹rg羹tlemek, ger癟ei ve devrimi savunmak olmutur. Net bir ideoloji, sava ve m羹cadele ilkelerinde de netlik demektir. Bu nedenle, kadrolar覺m覺z ve taraftarlar覺m覺z, hi癟bir bask覺 kar覺s覺nda, zulm羹n hi癟bir bi癟imi kar覺s覺nda a覺r覺p kalmad覺, ‘bekle-g繹r’ politikalar覺 izlemedi, emir-talimat beklemedi. S覺n覺flar m羹cadelesinin devrimcilere y羹kledii g繹revleri, bedeli 繹l羹m de olsa, teredd羹ts羹z omuzlad覺lar.
Burjuvazi, sanki iddeti yaratan kendisi deilmi, 繹ld羹ren kendileri deilmi gibi, 癟ou kez k羹癟羹k burjuvazinin az覺ndan “iddetin, 繹l羹mlerin olmad覺覺 bir m羹cadele 癟izgisi” izlememizi 繹neriyor. iddeti ve 繹l羹mleri yaratan da, tercih eden de biz deiliz. Bu, nesnel bir zorunluluktur. Burjuvaziden iktidar覺 alman覺n, emperyalizmi 羹lkemizden kovman覺n iddetsiz, 繹l羹ms羹z bir yolu yoktur. B繹yle bir y繹ntemi kimse kefedebilmi deildir ve kefedilmesi de ihtimal dahilinde deildir. Kim ki bug羹n, faizm koullar覺nda ehitler vermeksizin, tek bir tutsak dahi vermeksizin sosyalist olduunu s繹yl羹yorsa, devrimi hedeflediini s繹yl羹yorsa, sosyalizm i癟in savat覺覺n覺 s繹yl羹yorsa, doru s繹ylemiyordur. ehitler, tutsaklar verilmiyorsa, o m羹cadele, emperyalizmin ve oligarilerin icazeti alt覺nda, yasall覺a s覺覺n覺larak s羹rd羹r羹len bir m羹cadeledir ve o 癟izgideki bir m羹cadeleden belki k覺smi baz覺 reformlar elde edilebilir ama asla DEVR襤ME ula覺lamaz!

Savamadan, ehitler verilmeden devrim ve sosyalizm savunulamaz;
iktidar m羹cadelesi verilemez
Biz devrimciyiz. Devrimi hedefliyoruz.
Devrim m羹cadelesi 繹z羹nde bir iktidar m羹cadelesidir ve Partimiz, tekelci burjuvazinin, toprak aalar覺n覺n, tefeci t羹ccarlar覺n iktidar覺n覺 y覺k覺p Devrimci Halk 襤ktidar覺’n覺 kurma m羹cadelesi veriyor. Ezen ve ezilen s覺n覺flar aras覺ndaki iktidar m羹cadelesi, tarih boyunca hep kanl覺 olmutur, iddeti ve zoru i癟ermitir ve yine 繹yle olmaktad覺r. Burjuvazi savamadan iktidar覺n覺 teslim etmeyecei i癟in, ezilenler, savamadan iktidar覺 alamazlar.
B繹yle olduu i癟indir ki; emperyalizmin devrimci harekete y繹nelik kuatma ve sald覺r覺s覺 s羹r羹yor. Devrimci hareket Amerika’da, Avrupa Birlii 羹lkelerinde “ter繹r listelerine” konulup faaliyetleri engelleniyor, yasaklan覺yor. yelerimiz, taraftarlar覺m覺z ve hatta 繹rg羹t羹m羹zle dorudan ba覺 olmayan devrimci insanlar, tutuklan覺yor, yarg覺lan覺yor.
Oligarinin ter繹r羹 s羹r羹yor. 襤nsanlar hi癟bir kan覺ts覺z, belgesiz, komplolarla DHKP-C 羹yesi, taraftar覺 olmaktan tutuklan覺p y覺llarca hapis yat覺r覺l覺yor. 襤ktidarla yarg覺 aras覺ndaki “i癟 癟at覺ma”, hareketimize kar覺 politika ve kararlar覺nda tam bir ittifaka d繹n羹mektedir. 襤kence bi癟im deitirmi olarak s羹rmektedir. Devrimci demokratik kurumlara y繹nelik bask覺nlar, 繹zellikle devrimci hareketi hedefleyen lin癟 sald覺r覺lar覺, m羹cadelemize ve 繹rg羹tlenmemize y繹nelik polis sald覺r覺lar覺 s羹rmektedir.
Oligarinin psikolojik sava覺 s羹r羹yor. Parti ve Cephe, u veya bu ekilde Ergenekoncular’la, kontrgerillac覺larla ilikilendirilmeye 癟al覺覺l覺yor. Bu karalamalar覺n al癟ak癟a olduunu belirtmeye gerek yok. Oligarinin psikolojik sava覺n覺n her bi癟imi b繹yledir. Ger癟ek udur ki, onlarca y覺ld覺r t羹m karalama 癟al覺malar覺na kar覺n, 繹rg羹t羹m羹ze kara 癟alamam覺lar, pisliklerini bulat覺ramam覺lard覺r.
B羹t羹n bunlar覺n hi癟biri bizim i癟in yeni deildir. Parti-Cephemiz 40 y覺ld覺r bunlar覺n hedefidir. D繹nemsel olarak sald覺r覺lar覺n bi癟imi, boyutlar覺 deise de temelde bu olgu hi癟 deimemitir.
Devrim m羹cadelesinin zorluu, iktidar iddias覺n覺 bu sald覺r覺lar alt覺nda s羹rd羹rebilmek, bu kuatma alt覺nda kitleleri 繹rg羹tleyebilmek, kan ve ate i癟inde sosyalizmi savunabilmektedir.
Partimiz, 40 y覺ll覺k tarihinin her aamas覺nda, her ad覺m覺nda bunu baarabilmitir.

K覺z覺ldere yolu, umutsuzlar i癟in umut, 癟aresizler i癟in 癟are,
zafer i癟in tek alternatiftir.
Yoldalar!
Umutsuzlara umudu, 癟aresizlere 癟areyi g繹t羹rmek bizim sorumluluumuzdur
Yama, talan, s繹m羹r羹, zul羹m 羹lkesinde insanlar覺m覺z覺n 繹nemli bir b繹l羹m羹, d羹zen partilerinde 癟繹z羹m ar覺yorlar. Hemen herkes, d羹zen partilerinin riyakarl覺覺n覺n, dalavereciliinin, hepsinin 繹nce kendi yandalar覺na k繹eyi d繹nd羹rme peinde olduunun, hepsinin emperyalizme teslim olduunun fark覺ndad覺r. Ancak 癟aresizlik, alternatifsizlik duygusu, halk覺n 繹nemli bir b繹l羹m羹n羹 yine de d羹zen partilerinin yan覺na itiyor.
Bu koullar alt覺nda bir d羹zen partisi 癟覺k覺yor ortaya. Oylar覺n y羹zde otuzunu, k覺rk覺n覺, ellisini al覺yor. 襤lerici sol kesimlerde, ayd覺nlarda umutsuzluk yayg覺nla覺yor, halka g羹ven sars覺l覺yor.
Bu durum b繹yle s羹r羹p gitmemelidir.
Devrimcilerin g繹revi, emeklerini, enerjilerini, fedakarl覺klar覺n覺, c羹retlerini, disiplinlerini iki kat 羹癟 kat ve daha fazla art覺rarak 癟aresizlere 癟areyi, umutsuzlara umudu g繹t羹rmektir.
Yoldalar覺yla birlikte s羹rd羹rd羹羹 youn ideolojik m羹cadele sonucunda T羹rkiye devriminin yolunu ayd覺nlatan, THKP-C’nin devrim stratejisini ekillendiren 繹nderimiz Mahir ayan, K覺z覺ldere’de bir manifesto yazarak ehit d羹erken, gen癟 Cepheliler k覺sa s羹rede m羹cadele bayra覺n覺 devralarak, Dursun Karata’覺n 繹nderliinde THKP-C 癟izgisini s羹rd羹rd羹ler. THKP-C’den Devrimci Sol’a, Devrimci Sol’dan DHKP-C’ye, Mahir’den Day覺’ya devam eden y羹r羹y羹羹m羹z, T羹rkiye devriminin K覺z覺ldere yolundaki kesintisiz y羹r羹y羹羹d羹r.
K覺z覺ldere, bu y羹r羹y羹羹n balang覺c覺ndaki d繹n羹m noktalar覺ndan biridir. T羹rkiye devriminin yolunun ayd覺nlat覺lmas覺, 1970’e gelindiinde tamamlanm覺t覺r. K覺z覺ldere, bu ayd覺nl覺覺n devrime kadar yanmaya devam edecek bir mealeye d繹n羹mesidir. K覺z覺ldere’nin 覺覺覺nda devrime kadar uzanan bir g羹zergah 癟izilmitir. Bu, devrimin g羹zergah覺d覺r. Yol g繹stericimiz, K覺z覺ldere’de yak覺lan mealedir. T羹rkiye halk kurtulu sava覺n覺 zafere ulat覺rmak i癟in K覺z覺ldere yolunday覺z.

Halk覺m覺z, Yoldalar!
40 y覺ll覺k onurlu bir tarihin sahibiyiz. Ezilenlerin kurtuluu gibi soylu bir g繹revi omuzlad覺k.
40 y覺l uzun bir s羹redir; fakat halklar覺n ezenlere kar覺 bin y覺ll覺k b羹y羹k kavgas覺nda, k覺sa bir zaman dilimidir. D羹nya halklar覺n覺n tarihine, devrimler tarihine bakt覺覺m覺zda g繹r羹yoruz ki, kurtuluun deimez bir re癟etesi ve takvimi yoktur. Ama aslolan, kurtulua kadar savama 覺srar覺n覺 ta覺makt覺r. Tarihimiz, ideolojide, politikada, halk覺 ve vatan覺 savunmakta, p羹r羹zs羹z bir tarihtir. Devrimi, sosyalizmi, halk覺, vatan覺 savunmakta teredd羹te d羹t羹羹m羹z, bulan覺kl覺klar yaad覺覺m覺z tek bir an覺 yoktur. Devrim yolunda y羹r羹meye devam ediyoruz. Devrimler 繹yle s羹re癟lerdir ki, bazen on y覺llara yay覺lan gelimeler, bir baka zaman aylar i癟inde ger癟ekleir. 襤te o anlar, “g羹n gelir devran d繹ner!” dediimiz zamanlard覺r. 襤te o zamanlar, devrim zamanlar覺d覺r.
Emin olun; d羹nyay覺 bir kez de T羹rkiye’den sarsaca覺z.
Emin olun; halk覺n devrimci iktidar覺n覺 kuraca覺z bu 羹lkede.
Emin olun; zafer bayraklar覺 dalgalanacak 羹lkemizin meydanlar覺nda!
Emin olman覺n en kesin yolu, i癟ilerin, k繹yl羹lerin Marksist-Leninist Partisi DHKP’nin 繹nderliinde, T羹rkiye halklar覺n覺n anti-emperyalist anti-oligarik cephesi DHKC saflar覺nda savamakt覺r.
Zafer bizim olacak!

Devrimci Halk Kurtulu Partisi
2010.03.30
Bu yaz覺 4824 kez okundu
Geri D繹n