| DHKC'den A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Cephesi taraf覺ndan 15 Ocak 2009 g羹n羹 yap覺lan "Kontrgerilla Ancak DEVR襤MLE Da覺t覺l覺r" bal覺kl覺 a癟覺klamada Ergenekon Operasyonu'nun oligari i癟i 癟at覺man覺n bir bi癟imi olduu belirtildi. Devrimci Halk Kurtulu Cephesi'nin 376 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

Kontrgerilla Ancak DEVR襤MLE Da覺t覺l覺r

* 襤brahim ahinler'i g繹revlendiren 'devlet'tir
* Susurluklar, Ergenekonlar, Kontrgerilla, ancak devletle birlikte varolabilir.
* Faist devlete kar覺 癟覺kmayan hi癟bir g羹癟, kontrgerillay覺 tasfiye edemez, ondan hesap soramaz.


Oligari i癟i iktidar sava覺n覺n bir bi癟imi olarak s羹rmekte olan Ergenekon Operasyonu'nun son aamas覺nda kontrgerilla eflerinden 襤brahim ahin'in g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklanmas覺, ard覺ndan baz覺 yerlerde cephanelikler bulunmas覺, 癟eitli kesimler taraf覺ndan Ergenekon Operasyonu'nda bir "d繹n羹m noktas覺" olarak deerlendirildi. Bu kesimler, bu kez kontrgerillan覺n (Gladio'nun) tasfiye edilecei beklentisine girdiler.
Bunlar d羹zen i癟i d羹羹nmenin sonucu olarak ortaya 癟覺kan yanl覺 beklentilerdir.
Yaad覺覺m覺z b羹t羹n tecr羹belere ramen, hala faizmin kendi kendine veya faist, gerici partiler arac覺l覺覺yla demokratikleebilecei d羹羹nceleri bu yan覺lg覺lar覺 beslemeye devam etmektedir.
襤brahim ahinler yeni ortaya 癟覺km覺, yeralt覺ndaki silah depolar覺ndan yeni haberdar olunmu, y覺llard覺r bilinen ger癟ekler yeni 繹renilmi gibi, sansasyon yarat覺p, ortal覺覺 buland覺rarak s羹rd羹r羹l羹yor operasyon. Oligari i癟i hemen her it dala覺nda olduu gibi, her vesileyle devrimcilere kar覺 karalama ve aibelendirmeyi ama癟layan bir psikolojik sava da ba覺ndan beri s繹z konusu operasyona elik ediyor.

Ergenekon operasyonu, hala oligari i癟i iktidar sava覺 olarak devam etmektedir. 襤brahim ahin'in tutuklanm覺 olmas覺, Ergenekon'u oligari i癟i iktidar sava覺 olmaktan 癟覺karmaz. 襤brahim ahin'in tutuklanm覺 olmas覺 iktidar i癟in "karanl覺覺n 羹zerine gitme kararl覺l覺覺"n覺n g繹stergesi deildir. Sorulmas覺 gereken soru; 襤brahim ahin'e bug羹ne kadar niye dokunulmad覺覺d覺r?.. AKP; Ergenekon'un "oligari i癟i iktidar sava覺" olduunu perdelemek ve b繹ylece oligari i癟i iktidar sava覺nda 癟eitli 癟evreleri kendisine yedekleyebilmek i癟in manevralar yap覺yor... Deifre olmu, etkisizlemi kontrgerilla unsurlar覺n覺 k羹癟羹k-burjuva ayd覺n 癟evrelerin 繹n羹ne atarak, onlar覺 "kontrgerillaya kar覺 m羹cadele ettiine" inand覺rmak istiyor. 襤brahim ahinler'in su癟lar覺 cezaland覺r覺lacaksa, "kay覺p silahlar" aran覺yorsa, binlerce faili me癟hul羹n hesab覺 sorulacaksa, 癟al覺nacak kap覺lar bellidir. Ama o kap覺lar覺 癟alm覺yor iktidar覺n polisi ve savc覺lar覺.

Kontrgerillay覺 kendi istedikleri gibi tart覺t覺rmak istiyorlar. izdikleri bu tart覺ma 癟er癟evesinde, devlet yoktur, h羹k羹metler yoktur, emperyalizm yoktur, tekelci burjuvazi ve onlar覺n 癟覺karlar覺 yoktur; sadece kiiler ve o kiilerin "ba覺na buyruk" 繹rg羹tlenmeleri, eylemleri vard覺r. Halka kontrgerillay覺 b繹yle bir ucube olarak sunmak istemektedirler. Kontrgerilla ne b繹yle kurulmu, ne de halka kar覺 eylemlerini ba覺na buyruk bi癟imde ger癟ekletirmitir. Eer kontrgerilla tasfiye edilecekse, iledikleri su癟lar覺n hesab覺 sorulacaksa, o hesaplaman覺n hedefinde en bata devlet, h羹k羹metler, emperyalizm ve tekelci burjuvazi olmak durumundad覺r. Ama bizden kontrgerillan覺n bunlar覺n d覺覺nda bir organizasyon olduuna, on bini ak覺n faili me癟hul羹n, binlerce infaz覺n, y羹zlerce kay覺p覺n, kitle katliamlar覺n覺n, provokasyonlar覺n, psikojik sava覺n bu bir avu癟 "癟etecinin" karar覺 ve organizasyonuyla ger癟ekletirildiine inanmam覺z isteniyor. Hay覺r, kontrgerilla her eyden 繹nce devlettir. D羹nyan覺n t羹m 羹lkelerinde kontrgerilla devletlerle birlikte varolmutur.

Yoldalar覺m覺z覺n katili, halk d羹man覺, oligarinin maas覺 襤brahim ahin:
AKP iktidar覺n覺n ve yalakalar覺n覺n yaratt覺覺 havaya bak覺l覺rsa, 襤brahim ahin'in neler yapt覺覺 adeta yeni kefedilmi, bu 羹lkede topraa g繹m羹l羹 binlerce silah olduu da yeni 繹renilmitir. 襤brahim ahin'in kim olduu, neler yapt覺覺 y覺llard覺r biliniyor. Biz onu 17 Nisan 1992'den beri 癟ok yak覺ndan tan覺yoruz. Yoldalar覺m覺z覺n 繹l羹m mangalar覺yla saatlerce 癟at覺覺p ehit d羹t羹羹 iftehavuzlar'da, onu "g繹zden gezden arpac覺ktan" bakacak kadar yak覺ndan tan覺d覺k. Yoldalar覺m覺za s覺kt覺覺 kurunlardan tan覺d覺k. Yoldalar覺m覺z覺 katleden 繹l羹m mangalar覺n覺n ba覺ndakilerden biriydi. 襤smi resmi olarak dava dosyalar覺nda ge癟mese de, 繹rg羹t羹m羹ze y繹nelik say覺s覺z infaz operasyonunda yer ald覺覺 muhakkakt覺r.
eflerinden birinin 襤brahim ahin olduu l羹m Mangalar覺, devrimci ve ulusal m羹cadelenin gelimesi kar覺s覺nda, 1980'lerin sonunda, oligarinin merkezi kurumlar覺n覺n karar覺yla kurulmutur. Kurulduklar覺ndan itibaren de say覺s覺z infaz ger癟ekletirmilerdir. Herkes haf覺zas覺n覺 biraz zorlad覺覺nda hat覺rlayacakt覺r ki, ev ve iyeri bask覺nlar覺nda, sokak ortas覺nda s羹rd羹r羹len infazlar, belli bal覺 b羹y羹k ehirlerde kurulan 繹l羹m mangalar覺 taraf覺ndan ger癟ekletiriliyordu. Balar覺nda Mehmet Aar vard覺, zel Harekat癟覺lardan oluan timlerin ba覺na da 襤brahim ahin atanm覺t覺.
Her infazdan sonra, katillerin g繹zlerinden 繹p羹l羹yor, infazlara y繹nelik eletiriler, bizzat en 羹st d羹zeyde Babakanlar, Cumhurbakanlar覺 taraf覺ndan cevaplan覺yor, "polisimizin elini soutmay覺n" denilerek, 襤brahim ahinler'e "devam edin" deniyordu. l羹m mangalar覺, alt覺n saatlerle 繹d羹llendirilmekten "gazan覺z m羹barek olsun" diye kutlamaya kadar, en 羹st d羹zeyde tevik ve himayeye mazhard覺lar. 襤癟ileri Bakan覺 襤smet Sezgin gibi, 襤nsan Haklar覺ndan(!) Sorumlu bakan Mehmet Kahraman gibi, bakanlar bizzat gidip yerinde infazlar覺 seyrediyor ve infaz sonras覺nda alk覺lay覺p katillerin ba覺n覺 tebrik ediyorlard覺. ahinler'e "devam edin, devam edin..." diyen iktidarlar覺n bakanlar覺 aras覺nda bug羹n AKP iktidar覺nda en 羹st d羹zeyde yer alan Abd羹lkadir Aksular, Cemil i癟ekler de vard覺. l羹m mangalar覺 bu sahiplenme ve tevikle 繹ylesine pervas覺zlam覺lard覺 ki, kar覺lar覺ndakinin kim olduunu dahi bilmeden katlediyorlard覺 art覺k. Bu infazlardan dolay覺 hi癟bir 繹l羹m mangas覺 羹yesi, hi癟bir "繹zel timci" ceza almam覺t覺r. Halka, devrimcilere, K羹rt yurtseverlerine kar覺 faist politikalar覺n s羹rd羹r羹c羹s羹 olan AKP de 襤brahim ahinler'e bu infazlar覺n, kitle katliamlar覺n覺n hesab覺n覺 sormayacakt覺r. AKP iktidar覺, 襤brahim ahin'in "Dan覺tay sald覺r覺s覺nda kullan覺lan silah覺 satm覺 olmas覺"n覺n peindedir.
D羹羹n羹n, onlarca, belki y羹zlerce infazda, katliamda imzas覺, damgas覺, emri olan bir kontrgerilla efi, su癟lana su癟lana bununla su癟lanmaktad覺r. Bu da AKP'nin derdinin oligari i癟i iktidar sava覺 olduunun bir baka kan覺t覺d覺r.
襤brahim ahinlerden sorulacak hesab覺m覺z var elbette; bu hesab覺 AKP'nin sormayaca覺 a癟覺kt覺r. l羹m mangalar覺ndan hesab覺 kendimiz soraca覺z.
Burada unu da ekleyelim ki; 繹rg羹t羹m羹z羹n ad覺, bu kez de 襤brahim ahin'i ait olduu iddia edilen cephaneliklerde 癟覺kan lav silahlar覺ndan hareketle Ergenekoncularla, kontrgerillac覺larla yan yana getirilmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. Sanki yery羹z羹nde lav silah覺 bir tek o kaz覺lan yerlerde ve bir de 繹rg羹t羹m羹zde g繹r羹lm羹t羹r! rg羹t羹m羹z羹 kontrgerillac覺larla yan yana getirme gayretleri, mant覺ks覺zd覺r, sa癟mad覺r, ama 羹lkemizde devrimcilere kar覺 psikolojik sava zaten b繹yle y羹r羹t羹lmektedir. AKP'nin savc覺lar覺, AKP yalakas覺 medya, her f覺rsatta devrimci harekete kar覺 zehirlerini kusmaktad覺rlar. Ama pisliklerini bize bulat覺rmalar覺 m羹mk羹n deildir. rg羹t羹m羹ze y繹nelttikleri her iftira, karalama, yaln覺zca onlar覺n pisliklerinin, iftirac覺l覺klar覺n覺n ve al癟akl覺klar覺n覺n kan覺t覺 olarak ge癟ecektir tarihe.

Ergenekon'u, Susurluk'u, kontrgerillay覺 devletin d覺覺nda arayan, hi癟bir ey bulamaz: lkemizde en az覺ndan 6-7 Eyl羹l 1955'ten bu yana, kontrgerilla taraf覺ndan 繹rg羹tl羹, sistemli, planl覺 bir ekilde provokasyonlar, sabotajlar, katliamlar, ikenceler, infazlar ger癟ekletirilmektedir ve neredeyse 60 y覺ld覺r s羹rmekte olan bir politikan覺n sorumlular覺n覺n ve uygulay覺c覺lar覺n覺n Veli K羹癟羹kler, 襤brahim ahinler, Levent Ers繹zler'den ibaret olamayaca覺 a癟覺kt覺r.
Sorun ka癟 general, ka癟 muvazzaf subay覺n tutuklan覺p tutuklanmad覺覺nda deildir. lkemizdeki kontrgerilla 繹rg羹tlenmesinde ordunun belirleyici g羹癟 olduu a癟覺kt覺r. Fakat ordu da bunu "kendi ba覺na" yapmamaktad覺r. Ordu, bu 繹rg羹tlenmeyi emperyalizm ve tekelci burjuvazinin politikalar覺n覺 hayata ge癟irmek i癟in oluturmutur, kontrgerilla y繹ntemlerine bunun i癟in bavurmaktad覺r.
Emperyalizm ve oligarik diktat繹rl羹k izin vermeden cunta da yapamazlar, b繹yle devasa bir kontrgerilla 繹rg羹tlenmesi de oluturamazlar.
Kontrgerillay覺 ger癟ek anlamda tasfiye etme amac覺 ve niyeti bulunmayan AKP iktidar覺 bu nedenle, Ergenekon'u devletin d覺覺nda g繹sterirken, onu adeta ge癟mite kalan bir organizasyon olarak sunmaktad覺r. Bu anlamda, ikide bir ortaya at覺lan "1 Numara" gibi safsatalar, Ergenekon'daki bu oyunu s羹rd羹rmek i癟indir. Ergenekon, Susurluk, Kontrgerilla, herhangi bir "1 Numara"ya balanamaz. Ama eer kiilerden s繹zetmek gerekiyorsa, yukar覺dan aa覺ya faizmin ina edildii ve NATO-C襤A organizasyonuyla kontrgerilla 繹rg羹tlenmesinin oluturulduu 1950 balar覺ndan bu g羹ne kadar ki, b羹t羹n h羹k羹metler, Genelkurmay bakanlar覺, kuvvet komutanlar覺, b羹t羹n Milli G羹venlik Kurulu 羹yeleri, zel harp dairesinin, M襤T'in, polisin b羹t羹n y繹neticileri, hepsi kontrgerilla 羹yeliinden ve halka kar覺 kontrgerilla politikalar覺n覺n uygulanmas覺ndan sorgulan覺p yarg覺lanmal覺d覺r. Bu kapsamda ele al覺nmad覺k癟a, kontrgerillayla hesapla覺lm覺 ve kontrgerilla tasfiye edilmi olmaz.

Neden sorun d羹zen i癟inde 癟繹z羹lemez? Neden Devrim? Kontrgerilla sadece orduya, sadece M襤T'e, polise, mafyaya, sivil faist harekete bal覺 olarak varolan bir 繹rg羹tlenme deildir. Bunlar覺n hepsini birden i癟erir, ancak bunlar覺n hepsinin kapsayabileceinden daha geni ve daha 羹st bir yap覺lanmad覺r. Onu daha 羹stte bir yap覺 haline getiren dorudan emperyalizm ve oligarik diktat繹rl羹k taraf覺ndan 繹rg羹tlenmi olmas覺d覺r. Bu anlamdad覺r ki, yukar覺dan aa覺ya 繹rg羹tlenen bu yap覺, sistemin kendisiyle, devletle b羹t羹nlemitir. Sadece dar bir 繹rg羹tlenme olman覺n 繹tesinde, oligarinin kesintisiz s羹rd羹rd羹羹 bir politikan覺n ad覺 olmutur. Bizim gibi 羹lkelerde kontrgerillan覺n tasfiyesi, ite bu nedenle, mevcut faist devlet mekanizmas覺n覺n par癟alanmas覺yla 繹zdelemitir. Hi癟bir d羹zen partisi iktidar覺 bunu yapmayaca覺 ve yapamayaca覺 i癟indir ki, kontrgerilladan kurtulmak, bir devrim sorunudur.
Ba覺ndan itibaren belirttiimiz gibi, kontrgerillay覺 a癟覺a 癟覺kartmak, yarg覺lamak demek, 50 y覺l覺, yani yar覺m asr覺 aan bir s羹recin halka kar覺 ilenen su癟lar覺n覺 ortaya d繹kmek demektir. Bunun i癟inde 1 May覺s 1977'den Mara'a, Gazi'ye uzanan onlarca kitle katliam覺, onlarca ayd覺n覺n suikastlarla katledilmesi, binlerce devrimcinin ikencelerde, infazlarda katledilmesi vard覺r. Y羹zlerce insan覺n kaybedilmesi vard覺r. Bunun i癟inde say覺s覺z provokasyon sabotaj, komplo vard覺r. Kesintisiz s羹rd羹r羹len bir psikolojik sava vard覺r.
Susurluk, bir grup 繹zel timciye indirgenmiti; Ergenekon da Veli K羹癟羹klerle 襤brahim ahinlerle s羹rd羹r羹l羹yor. Ortak noktalar覺, halka kar覺 ilenen su癟lar yoktur ortada.

Ayd覺nlara, halk覺m覺za, ilerici demokrat kesimlere bu noktadaki uyar覺m覺z udur: Aldanmay覺n ve aldatmay覺n; Oyalanmay覺n ve oyalamay覺n. Kontrgerilla politikalar覺n覺 s羹rd羹ren, kontrgerilla 繹rg羹tlenmesini kendine bal覺 olarak yeniden ekillendiren AKP iktidar覺, "癟etelere a癟覺a 癟覺kar覺yoruz" iddias覺yla Ergenekon davas覺n覺, oligari i癟i iktidar kavgas覺nda etkili bir ekilde kullanmaktad覺r. Veli K羹癟羹k, 襤brahim ahin gibi tescilli kontrgerilla elemanlar覺n覺n davaya dahil edilmesi, AKP'nin oligari i癟i iktidar sava覺na meruluk kazand覺rma ama癟l覺 olup, dorudan kontrgerillayla bir hesaplama anlay覺覺 s繹z konusu deildir. Bu 癟at覺mada ba覺ms覺zl覺k i癟in d繹v羹en de, demokrasi i癟in vuruan da yoktur. Ve bu iki hedef de sadece ve sadece devrimci m羹cadeleye kalm覺t覺r.
B羹t羹n bunlar覺n sonucu olarak bir kez daha belirtiriz ki; AKP'yle Genelkurmay ve d羹zenin baz覺 kesimleri aras覺nda s羹rmekte olan bu m羹cadele, demokrasi m羹cadelesi deildir, halk覺n m羹cadelesi deildir. Bu m羹cadelede taraf olmak, u veya bu ekilde egemen s覺n覺flar覺n saflamas覺nda yeralmakt覺r.
Bir kez daha g繹r羹lecektir ki, t羹m bu sansasyona, kuru g羹r羹lt羹ye ramen, kontrgerilla devam edecektir. "T羹rkiye ba覺rsaklar覺n覺 temizliyor", "art覺k hi癟bir ey eskisi gibi olmayacak" tesbitlerinin arkas覺 nas覺l derin bir hayal k覺r覺kl覺覺 olduysa, bug羹n ahin gibi birka癟 kontra efinin tutuklanmas覺yla ayn覺 hayalleri g繹rmeye balayanlar da ayn覺 hayal k覺r覺kl覺覺na urayacakt覺r.
B羹t羹n bu gelimeler bir kez daha "Susurluk devlettir!" tesbitini dorulanmas覺yla sonu癟lanacakt覺r. Susurluk devlettir ve elbet, Susurluk devletini tasfiye edebilecek tek g羹癟 de devrimdir.

DEVR襤MC襤 HALK KURTULU CEPHES襤
2009.01.22
Bu yaz覺 4815 kez okundu
Geri D繹n