| 45/1 Genelgesi Uygulans覺n
Elaz覺'da TAYAD'l覺 Aileler taraf覺ndan 16 Kas覺m Pazar g羹n羹 saat 14.00'da "Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n!” konulu bir panel d羹zenlendi.

Haklar Dernei binas覺nda d羹zenlenen panele Halk Cephesi'nden Sakine geyik, Dersim Eitim Sen Yk yesi Mehmet Ali Aslan ve TAYAD'l覺 aileler ad覺na Asef Harman panelist olarak, Doan Zengin ise misafir konumac覺 olarak yer ald覺.. Panelin ilk b繹l羹m羹nde konumac覺lar s繹z ald覺.
襤kinci b繹l羹mde ise soru-cevap eklinde devam etti. Soru-cevap b繹l羹m羹n羹n ard覺ndan konumac覺lara son olarak s繹z verildi.
Panelde ilk s繹z羹 l羹m Orucu s羹recine yak覺ndan tan覺k olan ve TAYAD m羹cadelesinde yer alan Doan Zengin ald覺. Zengin l羹m Orucu s羹recinde yaad覺klar覺n覺 anlatarak unlar覺 konutu; ".O s羹recinde operasyonlar olduunda olum, Ayd覺n Cezaevindeydi. Onu g繹rmeye gittiimde perian bir durumdayd覺 ve 羹stleri balar覺 y覺rt覺lm覺t覺. Benim olum, onurlu bir ekilde haks覺zl覺a kar覺 olduu i癟in gurur duyuyorum”.

Zengin'in ard覺ndan s繹z羹 alan Asef Harman ise, l羹m Orucu s羹recinde yaad覺klar覺n覺 ve aileler olarak m羹cadelelerini anlatt覺. 12 Eyl羹l cunta zamanlar覺ndan bu yana hapishane katliamlar覺n覺n devam ettiini ve her g羹n bir yeni ikence, 繹l羹m, katliam haberinin geldiini s繹yleyen Harman l羹m Orucu s羹recinde de 癟ocuklar覺n覺n hapishanede olduunu belirtti. 19 Aral覺k katliam覺nda da yaad覺klar覺n覺 anlatan Harman, "ilk haberi ald覺覺m覺zda saat 05.30'du. 'hapishaneye sald覺r覺 var' denildi. T羹m tutsaklar覺 sedyeyle g繹t羹r羹yorlard覺. Aileler 癟ocuklar覺n覺n peinden koturuyorlard覺. Feridem hapishanedeydi. Tecrit ve 19 Aral覺k'la birlikte 癟ocuklar覺m覺z覺 tek kiilik, 羹癟 kiilik koulara ald覺lar.”
19 Aral覺k'tan sonra tecrit koullar覺n覺n daha da a覺rlat覺r覺ld覺覺n覺 vurgulayan Harman unlar覺 s繹yledi; "bizlere de hapishane g繹r羹lerinde onurumuzu k覺racak davran覺lar, engellemeler vard覺. ocuklar覺m覺z g繹r羹lere 癟覺kart覺lm覺yordu. Feride, bir g羹n g繹r羹te avukatlar覺n neden gelmediini sordu. Ben de avukatlar覺n geldiini ama onlar覺n da onursuz aramaya tabi tutulduklar覺 i癟in geri d繹nd羹klerini s繹yledim. Bir sorun olup olmad覺覺n覺 sordum. Feride, i癟erideki onur k覺r覺c覺 bir sald覺r覺y覺 s繹yleyince Feride'yi yaka pa癟a al覺p h羹creye g繹t羹rd羹ler. Beni de d覺ar覺ya doru s羹r羹klediler. Feride'yi 繹l羹m orucunun ilerleyen g羹nlerinde Ankara Numune Hastanesine g繹t羹rd羹kleri zaman refakat癟i olarak ilk gittiimiz zaman daha bdn sar覺lmadan 繹nce g羹lerek bana al覺n band覺n覺 癟覺kart覺p 'bunu kurtard覺m onurumu ta覺yan al覺n band覺m覺 d羹mana kapt覺rmad覺m baba' dedi.” Son olarak bug羹n de tecrit a覺r bir ekilde s羹rd羹羹n羹 ve buna kar覺 gerek aileler olarak gerekse de demokratik kurum ve kiiler olarak tecride kar覺 hep birlikte m羹cadele edilmesi gerektiini, TAYAD'覺n 22 Kas覺m g羹n羹 Ankara'da balataca覺 eyleme destek verilmesi gerektiini s繹yledi. Harman'覺n ard覺ndan M. Ali Aslan s繹z ald覺.
Aslan ise, tecrit politikas覺n覺n Emperyalizmin bir politikas覺 olduunu ve emperyalizmin t羹m kurumlar覺yla toplumu nas覺l birbirinden tecrit ederek k羹癟羹k par癟alara ay覺r覺p y繹nettiini anlatt覺. Aslan, konumas覺nda unlar覺 s繹yledi; "Emperyalizm, toplumu tecrit ediyor. Farkl覺 inan癟tan insanlar覺 par癟al覺yor. lkemizde sistem bunu alevi-s羹nni ayr覺m覺 yaparak halk覺yla S羹nni halk覺n覺 birbirinden tecrit ediyor. Ter繹rizm demagojisinden k羹rt halk覺n覺 tecrit etmeye 癟al覺覺yor. K羹rt halk覺n覺n hakl覺 taleplerini bomaya 癟al覺覺yor.
Memurlar 羹zerinden de politika uygulan覺yor. Memurlara 'siz zaten fazla al覺yorsunuz' hesab覺na getirip tepkilerin memurlara y繹neltilmesini sal覺yor. Memurlar覺 emek癟i yoksul halk覺m覺zdan tecrit etmeye ve memurlar覺n demokratik taleplerini bast覺rmaya 癟al覺覺yor.
Yine esnaflar覺 da halktan tecrit etmeye 癟al覺覺yor. Kendileri kriz yaad覺klar覺nda sanki zam覺 esnaf yap覺yormu gibi tepkileri esnafa y繹neltiyorlar. Esnaf ile halk覺 y羹z y羹ze getiriyorlar. Devrimci demokratik kurumlar覺, dernekleri, sendikalar覺 halktan tecrit etmeye 癟al覺覺yorlar. Sendikalara 'sen ekonomik m羹cadele y羹r羹t, demokratik, siyasal hi癟bir ekilde m羹cadele y羹r羹temezsin' diyor. Demokratik siyasal taleplerde bulunan sendikac覺lara soruturmalar a癟覺yor. Sistem, memurlar覺, 繹rencileri, i癟ileri, k繹yl羹leri her kesimi tecrit etmeye 癟al覺覺yor. Toplum k羹癟羹k par癟alar halinde b繹l羹n羹p tecrit edilmeye 癟al覺覺l覺yor.
S覺n覺fsal olarak egemenler kendi politikalar覺n覺, doal olarak kendi 癟覺karlar覺 dorultusunda uygularlar. Ancak halk覺n bu durumda ne yapt覺覺 繹nemlidir. Bu nedenle hapishane olgusu, her kesimin kar覺s覺na 癟覺kar. 1980'den sonra hapishanelerde bir irade sava覺 balad覺. Sosyalizmin hakim g羹癟 olmas覺yla 羹lkemizde de toplumsal muhalefet g羹癟lenmitir. 12 Eyl羹l sonras覺 halk覺n 繹nc羹leri devrimcileri halktan tecrit etmeye 癟al覺m覺t覺r. Tecrit sadece hapishanedekilerin sorunu deil t羹m halk覺n sorunudur. Toplumun her kesimi bir ekilde tecrit ediliyor. Bu nedenle tecrite kar覺 m羹cadele t羹m demokratik kurumlar覺n kat覺l覺m覺yla halk覺n her kesiminin ortak bir ekilde verecei bir g繹revidir.”

Aslan'覺n ard覺n s繹z alan Sakine geyik, tecritin devrimciler ve halk 羹zerindeki konumunu anlatt覺. geyik, k覺saca unlar覺 s繹yledi; "sistem, halka mesaj vermeden 繹nce hapishaneleri teslim almak ister. 羹nk羹 hapishanelerdekiler, devrimciler, direnenlerdir. Emperyalizm, kendi politikalar覺n覺 hayata ge癟irmek i癟in 繹n羹nde direnen bir halk覺n olmas覺n覺 istemez. Bizim 羹lkemiz de Emperyalizme ba覺ml覺 olduu i癟in emperyalizm ibirlik癟ileri direnenlerin 繹rg羹tl羹 g羹c羹 olan devrimcileri sindirmek i癟in her t羹rl羹 katliam覺 uygulamaktan 癟ekinmemektedir. Tecrit politikas覺 da, bir anlam覺yla 繹nce devrimcileri daha sonra halk覺 teslim almak i癟in yap覺lm覺t覺r. Bug羹n adalet bakan覺, yay覺nlad覺覺 45/1 say覺l覺 genelgeyle s繹z vermiti. Ama bug羹n s繹z羹nde durmad覺. Sohbet hakk覺 hala uygulanm覺yor. Biz hapishanelerin mimari yap覺s覺ndan dolay覺 deil, tecritin kald覺r覺lmas覺, koullar覺n yaan覺labilir hale getirilmesi i癟in m羹cadele ediyoruz. Bu nedenle tecrit sorunu sadece i癟erdekilerin sorunu deil 7'sinden 70'ine t羹m halk覺n sorunudur. Onun i癟in t羹m halk覺m覺z覺n hep birlikte tecrite kar覺 m羹cadele etmesi gerekir. TAYAD'覺n 22 Kas覺m'da yapaca覺 eylemde halk覺n t羹m kesimlerinin destek vermelidir.”
Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan soru-cevap b繹l羹m羹ne ge癟ildi. Dinleyicilerden al覺nan sorular cevapland覺. 40 kiinin kat覺ld覺覺 panelde, konumac覺lar覺n son s繹zlerinin al覺nmas覺n覺n ard覺ndan m羹zik dinletisi verildi.Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n

16 Kas覺m 2008 tarihinde Antalya'da Tayad'l覺 Aileler saat 14.00'da K覺lahan Meydan覺'nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak "45/1 Genelgenin uygulanmas覺n覺” istediler.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Hapishanelerde Tecrit ve 襤kenceye Son Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n” pankart覺, "Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun 45/1 Genelge Uygulans覺n, Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n, 襤nsan H羹creye S覺arm覺?, F Tipi Hapishanelerde Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n ve S繹z Verip Tutmayana Ne Denir?” d繹vizleri ta覺nd覺. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Tayad'l覺 Aileler ad覺na zden G繹kolu okudu.
G繹kolu unlara deindi: "H羹cre hapishaneleri Tecritin youn olarak yaand覺覺 F tipi hapishane t羹r羹d羹r.
Tecrit ikencedir ve bir devlet politikas覺d覺r ama bu ger癟ei gizlemede bir devlet politikas覺d覺r. 150 y覺ld覺r ABD ve Avrupa'da h羹cre hapishaneleri ile ilgili yap覺lan t覺bbi deneylerde h羹cre hapishanelerinin insan sal覺覺 羹zerine olumsuz etkileri tespit edilmitir. Tecrit h羹crelerine kapat覺lanlar, insani deerlerini ve sal覺klar覺n覺 kaybediyorlar, psikolojik dengelerini yitirip birer ruh hastas覺 oluyorlard覺, bu konuda Uluslararas覺 sal覺k kurumlar覺, Barolar, M羹hendis odalar覺, bilimsel raporlar haz覺rlayarak bu t羹r hapishanelerde insanlar覺n yaayamayaca覺n覺 ve bu sebeple kapat覺lmalar覺n覺 istemitir.
Tecrit hapishaneleri bilime ve insanl覺a ayk覺r覺d覺r, t羹m bunlara ramen bu tecrit hapishanelerini lkemizde F tipi hapishanesi ad覺 alt覺nda ve 5 y覺ld覺zl覺 otel konforu propagandas覺yla 19-22 Aral覺k 2000 tarihinde 20.000 askerle ei benzeri g繹r羹lmemi bir katliamla 20 hapishanede 28 evlad覺m覺z覺 katlederek F tipi h羹cre hapishanelerini hayata ge癟irdiler. Bu katletme politikas覺nda hapishanelerde ve d覺ar覺da tecriti k覺rmak i癟in yap覺lan 繹l羹m orucunda 122 insan覺m覺z 繹lm羹, 600 den fazla insan覺m覺z sakat b覺rak覺lm覺t覺r.
22 Ocak 2007 tarihine gelindiinde ne pahas覺na olursa olsun tecriti kabul etmeyen 癟ocuklar覺m覺z覺n, ve ne pahas覺na olursa olsun 癟ocuklar覺m覺z覺n arkas覺nday覺z diyen ailelerin kar覺s覺nda Adalet Bakan覺 daha fazla direnemeyip 45/1 say覺l覺 genelgeyi yay覺nlad覺 buna g繹re evlatlar覺m覺z haftada 10 saat 10'ar kiilik gruplar halinde bir araya gelip g羹nde en az 2 saat sohbet edeceklerdi, hatta bu s羹renin zamanla 20 saate 癟覺kaca覺n覺n s繹z羹n羹 veriyordu, sohbet hakk覺 olarak tan覺nan bu hak hi癟 bir ekilde engellenmeyecek diyerek garanti alt覺na al覺n覺yordu. Bizzat Adalet Bakan覺n覺n s繹z羹 ile bunun 羹zerine evlatlar覺m覺z 繹l羹m orucuna ara verdiler, fakat 羹zerinden 2 y覺l ge癟mesine ramen sohbet hakk覺n覺n uygulanmas覺 ile ilgili bir ad覺m at覺lmad覺覺 gibi cezaevleri birer ikence ve yok etme yerleri oldu 繹rnek olarak sa olarak girdii cezaevinden 繹l羹s羹 癟覺kan Engin Ceber'i, Salih Sevinel'i verebiliriz. AKP h羹k羹metine g繹re tutuklu ve h羹k羹ml羹ler kul olmal覺 direnmemeli d羹羹nmemeli boyun emeli teslim olmal覺d覺r, ama siyasi iktidar覺n hesab覺 tutmayacakt覺r bug羹ne kadar olduu gibi bundan sonrada evlatlar覺m覺z her t羹rl羹 bask覺ya ikenceye direnecekler bizde onlar覺n her zaman yan覺nda olaca覺z NK B襤Z HALKIZ HAKLIYIZ VE KAZANACAIZ."
G繹kolu devam覺nda, "Adalet Bakan覺 Mehmet Ali ahine buradan bir kez daha sesleniyoruz genelgenin uygulanmad覺覺n覺 Adalet Bakan覺 olarak itiraf etmi, uygulanmas覺 y繹n羹nde bu iin takip癟isi olaca覺n覺n s繹z羹n羹 vermitir, ama sizde s繹z羹n羹z羹 tutmad覺n覺z, yalanlar覺n覺zla halk覺 kand覺rmaya devam ettiinizi san覺yorsunuz, AKP iktidar覺 sadece hapishanelerde deil Eitim de, Sal覺kta, Yoksullukta, A癟l覺kta, 襤sizlikte, Ekonomide k覺saca bizleri ilgilendiren her eyde yalan s繹ylemeye devam ediyor.
Hikmet Sami T羹rk, evket Kazan gibilerinin timsah g繹zyalar覺 d繹kt羹羹, 繹lmelerini istememitik dedii 1.000 operasyon yapt覺m diyen, katil Mehmet Aar'覺n Adalet Bakan覺 olduu, Cemil i癟ek ve Mehmet Ali ahin gibilerinin adalet da覺tan Adalet Bakanlar覺 olduu bir 羹lkede, elbette ki bizlerde evlatlar覺m覺z覺 o h羹crelerde 繹ld羹r羹lmelerine m羹sade etmeyeceiz evlatlar覺m覺z bizim onurumuz ve gururumuzdur.” dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 Tutsun Genel Uygulans覺n, Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n, Tecrite Son ve Analar覺n fkesi Katilleri Boacak” sloganlar覺 at覺ld覺.
30 Kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 saat 14.15'de sona erdi.Adalet Bakan覺 S繹z羹n羹 tutsun

襤zmir'de Tayad'l覺 Aileler Buca Forbes'te bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak hapishanedeki tecrit ger癟eine bir kez daha dikkat 癟ektiler.
16 Kas覺m 2008 Pazar g羹n羹 saat 12.30'da yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda bir de tabut vard覺. Engin eber'in fotoraf覺n覺n olduu tabutta ”S覺ra Kimde” yaz覺yordu. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Tayad'l覺 Aileler ad覺na Yurdag羹l G羹m羹 okudu.
A癟覺klamada: iktidara gelen d羹zen partilerinin vaatlerinden bahsedildi. imdiye kadar vaat edilenlerin hi癟 birinin tutulmad覺覺, t羹m vaatlerin birer yalan olduu haklar覺n ancak m羹cadele ile kazan覺laca覺 anlat覺ld覺.
Yedi y覺l s羹ren l羹m Orucu direniine ara verilmesi de Adalet Bakanl覺覺n覺n 癟覺kard覺覺 45/1 nolu genelgesiyle oldu. Ancak bu genelgenin 羹zerinden olduk癟a uzun bir zaman ge癟mesine ve bu konuda 癟eitli giriimlere ramen genelgenin uygulanmad覺覺, tam tersine tecrittin ve hapishanelerdeki ikencenin artarak s羹rd羹羹 anlat覺ld覺. A癟覺klama da genelgeyle AKP iktidar覺n覺n ne yapmak istedii 繹yle ifade edildi;
"Bak覺n hapishanelerdeki sorunu 癟繹z羹yoruz. Devletin g羹vencesi alt覺nda ki insanlara sahip 癟覺k覺yoruz” tablosu 癟izerek kamuoyunun hapishanelerde yaananlara y羹kselen tepkisini s繹nd羹rd羹. Yine tecrit ikencesine ve bask覺lar覺na devam etti. Bu oyuna gelinmedii ve genelgenin bir an 繹nce uygulanmas覺 i癟in g繹r羹羹ld羹羹nde, AKP iktidar覺n覺n Adalet Bakan覺 Mehmet Ali ahin bak覺n ne dedi: "bu genelgenin uygulanmas覺n覺 temin etmek ve salamak Adalet Bakanl覺覺n覺n g繹revleri aras覺ndad覺r. Burada bir deerlendirme yapt覺k. 22 Ocak 2007 tarihli bu genelgeyi uygulamak istiyoruz. Harfiyen uygulama konusunda Adalet Bakan覺 olarak ben iin takip癟isi olaca覺m. Eer herhangi bir kurum bir taahh羹t alt覺na girmise, o taahh羹d羹n gereklerini yasal s覺n覺rlar i癟erisinde yerine getirmelidir.”
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Forbes caddesinde konuya ilikin 500 bildiri da覺t覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺na Emekli-Sen ve Partizan'da kat覺larak destek verdi.
2008.11.22
Bu yaz覺 2894 kez okundu
Geri D繹n