| B羹ro Emek癟ileri Ankara'ya Y羹r羹yecek
B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺 (BES), Ankara'daki Genel Merkezlerinde d羹zenledikleri bas覺n toplant覺s覺da 27 Ekim'de "Yarg覺'da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye Y羹r羹y羹羹" n羹 d羹zenleyeceklerini a癟覺klad覺lar.

27 Ekim g羹n羹 Samsun'da balat覺lacak y羹r羹y羹 Amasya, Tokat, orum, K覺r覺kkale hatt覺ndan Ankara'ya ulaacak.

BES'in yapt覺覺, a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz:

BASINA VE KAMUOYUNA

Emperyalist / Kapitalist sistem kendi i癟 癟elikileri nedeniyle sars覺l覺yor. Gelimi kapitalist 羹lkelerden balayarak Borsalar 癟繹k羹yor, Bankalar bat覺yor. Kriz nedeniyle ABD'de ve AB 羹lkelerinde milyarlarca dolarl覺k 繹nlem paketleri a癟覺klan覺yor. Sistemin yaad覺覺m覺z y羹zy覺ldaki ilk ve en derin krizi mali piyasalar覺 alt 羹st ediyor.

Finans Kapitalin git gide derinleen krizinin yaratt覺覺 bu girdab覺n i癟inde emek癟iler boulmaya 癟al覺覺l覺yor. D羹nyada ve 羹lkemizde bu krizin faturas覺 emek癟ilere 癟覺kart覺l覺yor. zel Bankalar覺n, Yat覺r覺m ve Finans Kurulular覺n覺n bor癟lar覺, onlar覺n kamulat覺r覺lmas覺 ya da bor癟lar覺n覺n 羹stlenilmesi yoluyla emek癟ilere y羹kleniyor. Borsalarda yaanan derin sars覺nt覺lar onbinlerce k羹癟羹k yat覺r覺mc覺n覺n yaam boyu biriktirdiklerini bir anda yok ediyor.

Sermaye sahipleri sistemik krizi bahane ederek kitlesel iten 癟覺karmalara y繹neliyor. 襤siz Emek癟iler Ordusu giderek b羹y羹yor. Sistemin krizi, say覺sal ve oransal a癟覺dan git gide b羹y羹yen 襤siz Emek癟iler Ordusunu b羹y羹t羹yor. Bu durum, emek癟iler a癟覺s覺ndan mevcut kazan覺lm覺 haklar覺n t覺rpanlanmas覺, 羹cretlerin d羹羹r羹lmesi, 癟al覺ma yaam覺n覺n daha da kurals覺zlat覺r覺lmas覺 ve 繹rg羹tl羹 m羹cadele pratiklerinin sermaye bask覺s覺yla daha da daralt覺lmas覺 gibi olumsuz sonu癟lara yol a癟覺yor.

D羹nya 癟ap覺nda yaanan bu krizin 羹lkemizde hissedilmediini ve hissedilmeyeceini her platformda ifade etmekten 癟ekinmeyen Babakan'a hat覺rlatmak gerekir ki; 襤stanbul Menkul K覺ymetler Borsas覺 kriz ortam覺ndan a癟覺k癟a etkilenmitir, bundan sonra da etkilenecektir. 羹nk羹 d羹nyan覺n her yerinde Borsalar birbirinden etkilenir ve birbirlerinin olumsuzluklar覺 羹zerinden tetiklenen krizlerin 繹nc羹l羹羹n羹 yaparlar. Bu durum sermayenin kar maksimizasyonu mant覺覺 癟er癟evesinde anla覺labilir bir tutumu ifade eder.

Kriz nedeniyle ya da kriz bahane edilerek ilerinden 癟覺kart覺lan i癟ilerin giderek artmakta olan say覺s覺, her g羹n ard arda kapanan iyeri say覺s覺ndaki art覺, tar覺m覺 癟繹kerten, tasfiye eden politikalar, isizlik nedeniyle b羹y羹k kentlere doru giderek artan g繹癟 dalgas覺, insanlar覺n giderek umutlar覺m bile kaybedii, Babakan'm pembe T羹rkiye tablolar覺 癟izen s繹ylemlerinin ne kadar ger癟ek d覺覺 olduunu kan覺tl覺yor.

Babakan'覺n "Uluslararas覺 Kriz T羹rkiye'yi etkilemedi, etkilemeyecek" mealindeki s繹ylemleri ise Maliye Bakan覺 taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamalarla tekzip ediliyor. Maliye Bakanl覺覺nca sistemin krizi gerek癟e g繹sterilerek Sermaye kesimine yeni vergi ayr覺cal覺klar覺 tan覺nmaya, K覺dem Tazminatlar覺na ve 襤sizlik Sigortas覺 Fonunda biriken paralara el konulmaya, yurt d覺覺ndan gelen sermayenin k繹kenine bak覺lmaks覺z覺n yurda giriine izin verileceinden bahisle uluslararas覺 bir kara para aklama operasyonu i癟in 癟al覺ma balat覺lmaya haz覺rlan覺l覺yor.

襤ktidara geldiinden bu yana 羹lkemizin t羹m deerlerini yerli ve/veya yabanc覺 sermayeye peke 癟eken, sermaye politikalar覺n覺 emek癟ilere dayatan, eitimi, sal覺覺 ve sosyal g羹venlii kamusal bir hak olmaktan 癟覺kartmak i癟in elinden geleni yapan, tar覺m覺 yok eden, yoksulluu ve yolsuzluu artt覺ran AKP iktidar覺, yurttalar覺m覺z覺n yaad覺覺 t羹m olumsuzluklar覺n birinci derecede sorumlusudur.

B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺 tam da b繹ylesine zorlu bir d繹nemde Uluslararas覺 Sermayenin d羹zenleyici kurulular覺 olan 襤MF, D羹nya Bankas覺 ve D羹nya Ticaret rg羹t羹n羹n AKP arac覺l覺覺yla 羹lkemize dayatt覺覺 politikalar覺 reddederek; Ba覺ms覺z, Laik ve Demokratik bir 羹lke talebiyle "Yarg覺'da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye Y羹r羹y羹羹"n羹 balatmaya haz覺rlan覺yor.

B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺 Uluslararas覺 Finansal Krizinin Emek癟ilere y繹nelik faturas覺na kar覺; t羹m Emek癟ileri, Emek rg羹tlerini ve Emek ve Demokrasi g羹癟lerini, Sermayeye kar覺, Uluslararas覺 d羹zeyde, Birlikte, Yan Yana, Omuz Omuza M羹cadele etmeye davet ediyor.

Bu y羹r羹y羹羹m羹z羹n temel amac覺 羹lkemizin ba覺ms覺zl覺覺na ve demokratiklemesine katk覺 sunmak olduu kadar, Yarg覺'n覺n Ba覺ms覺zl覺覺 ve Hukukun st羹nl羹羹'n羹 savunan bir temelde, Laik, Demokratik bir 羹lkenin oluturulmas覺, Toplumsal Bar覺覺n salanmas覺 ve g羹癟lendirilmesi ile yaanan adaletsizliklere son verilmesini talep etmek olacakt覺r.

Yarg覺lama s羹recinin zaman覺nda ve sal覺kl覺 bir bi癟imde sonu癟land覺r覺lamamas覺, g繹zalt覺nda 繹l羹mlerin yaanmas覺, geciken yarg覺lama nedeniyle su癟luluu bile tespit edilmemi insanlar覺n cezaevlerindeki tutukluluk hallerinin uzun s羹re devam etmesi ve her t羹rl羹 insan hak ve 繹zg羹rl羹羹ne kar覺 ilenen su癟lar, 羹lkemizin Demokratik Kamuoyu nezdinde giderek olumsuz bir bi癟imde an覺lmas覺na yol a癟maktad覺r.

Yarg覺'ya yap覺lan her t羹rl羹 m羹dahaleye, Yarg覺 襤kolunda 繹rg羹tl羹 Yetkili Sendika ve emek癟ilere kar覺 sorumluluk sahibi bir emek 繹rg羹t羹 olarak kar覺 癟覺kan sendikam覺z, haz覺rlad覺klar覺 Fezlekeler nedeniyle g繹revinden alman, s羹rg羹n edilen, g繹revine son verilen H璽kim ve Savc覺lar覺n sorunlar覺n覺 da dile getirmekten, Adliyelerde birikmi y羹zbinlerce dava dosyas覺n覺n aras覺nda her t羹rl羹 olumsuzlua ve A癟l覺k S覺n覺r覺n覺n alt覺nda cretlere ramen fedak璽rca 癟al覺arak Adaletin tecelli etmesi i癟in emek veren Yarg覺 Emek癟ilerinin sorunlar覺n覺 da ifade etmekten geri durmayacakt覺r.

Yarg覺'da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye Y羹r羹y羹羹 羹lke genelindeki ube ve Temsilciliklerimizden Samsun'a gelecek B羹ro Emek癟ilerinin kat覺l覺m覺yla oluturulacak olan Temsili Y羹r羹y羹 Kolumuzca 27 Ekim Pazartesi g羹n羹 Samsun'dan balat覺lacak Amasya, Tokat, orum, K覺r覺kkale hatt覺 羹zerinden Ankara'ya ulaacakt覺r.

Ankara'ya varan Y羹r羹y羹 Kolumuz 30 Ekim Perembe g羹n羹 Adalet Bakanl覺覺 ile Sendikam覺z aras覺nda ger癟ekletirilecek olan Kurum 襤dari Kurulu (K襤K) Toplant覺s覺na kat覺lacak olan K襤K Heyetini Adalet Bakanl覺覺na uurlayacak ve K襤K Heyetinin Adalet Bakanl覺覺ndan geri d繹n羹羹n羹 bekleyecektir. K襤K Heyetinin g繹r羹meden d繹n羹羹n羹n ard覺ndan yap覺lacak olan Bas覺n A癟覺klamas覺yla 4 g羹nl羹k eylem s羹recimiz sona erecektir.
Samsun'dan balataca覺m覺z "Yarg覺'da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik T羹rkiye Y羹r羹y羹羹"n羹n altyap覺s覺n覺 g羹癟lendirmek amac覺yla Merkez Y繹netim Kurulu yelerimiz Samsun, Amasya, Tokat, orum, K覺r覺kkale ve Ankara'da 癟al覺malar y羹r羹tecektir.

Giderek Uluslararas覺 Sermayeye ba覺ml覺 hale gelen 羹lkemizin ba覺ml覺l覺k politikalar覺n覺 terk etmesine katk覺 sunmak ve 羹lkemizin demokratiklemesine katk覺da bulunmak amac覺yla balataca覺m覺z y羹r羹y羹羹m羹ze destek olunmas覺 hususu 繹nemli bir g繹rev ve sorumluluk olarak alg覺lanmal覺d覺r. Ba覺ms覺z ve Demokratik bir lke talebi olan t羹m yurttalar覺m覺z覺n Y羹r羹y羹 Kolumuza gerekli destei vereceinden kukumuz yoktur.

Yarg覺'da Adalet, Ba覺ms覺z, Demokratik bir T羹rkiye talebi i癟in M羹cadeleyi y羹kseltmek her birimizin en temel yurttal覺k g繹revidir. T羹m Demokratik Kitle rg羹tlerini, Sendikalar覺 ve Siyasi Partileri, Ba覺ms覺z, Laik ve Demokratik bir 羹lkede, farkl覺l覺klar覺m覺z覺 bir zenginlik olarak kabul edip, Karde癟e, Bar覺 襤癟inde, Bir Arada Yaama iradesini g繹steren t羹m Duyarl覺 Yurttalar覺m覺z覺 eylemimize destek vermeye, katk覺 sunmaya davet ediyoruz.

Merkez Y繹netim Kurulu
2008.10.24
Bu yaz覺 2491 kez okundu
Geri D繹n