| Ergenekon Davas覺 Hakk覺nda A癟覺klamalar
Ankara'da ada Hukuk癟ular Dernei(HD) Genel Merkezi ve Kamu Emek癟ileri Konfederasyonu(KESK) Genel Merkezi taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamalar覺 yaya覺nl覺yoruz.

HD Genel Merkezi'nin yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺:

Ergenekon "yarg覺lamas覺" balad覺. T羹rkiye halk覺n覺n "Susurluk"tan sonra bir kez daha, halka kar覺 ilenmi su癟lar覺n hesab覺n覺n sorulaca覺, su癟lular覺n cezaland覺r覺laca覺 beklentisine sokulduu ilk operasyondan ilk duruma g羹n羹ne kadar ge癟en s羹re癟te yaanan ger癟ekler, bu operasyonlar覺n ve davan覺n iktidar覺n propagandas覺n覺 yapt覺覺 "temiz eller" ve "demokratikleme ad覺m覺" olmad覺覺n覺 g繹stermitir.

Bu davada halka kar覺 ilenen su癟lar覺n, ikence, cinayet ve katliamlar覺n, provokasyonlar覺n hesab覺 sorulmamakta, iktidar g羹癟leri aras覺nda g繹r羹len hesab覺n ve var覺lan mutabakat覺n faturas覺 kesilmekte, toplumsal muhalefeti sindirme ve yok etme ara癟lar覺ndan biri olarak kullan覺la gelen kontrgerillan覺n g繹zden 癟覺kar覺lm覺 bir kesimi yarg覺lanmaktad覺r.

Gerici, faizan bask覺lar覺n, lin癟 giriimlerinin, insan haklar覺 ihlallerinin ve yolsuzluklar覺n ivme kazanarak artm覺 olmas覺 ve artmaya devam etmesi bir "demokratikleme" ve "temiz eller" hareketinin s繹z konusu olmad覺覺n覺n bir dier g繹stergesidir.

襤nsan Haklar覺 Dernei'nin 2007 Y覺l覺 T羹rkiye 襤nsan Haklar覺 Raporuna g繹re :
2003 y覺l覺ndan itibaren insan haklar覺 ihlallerinde belirgin art覺 yaanmaktad覺r.
2007 y覺l覺nda 66 kii "yarg覺s覺z infaz/ikence sonucu/k繹y korucular覺 taraf覺ndan/kukulu olarak ve g繹zalt覺nda" hayat覺n覺 kaybetmitir.
Resmi hata ve ihmal sonucu 48 kiinin 繹ld羹羹, 799 kiinin yaraland覺覺 a癟覺klanm覺t覺r.
678 kii ikence ve k繹t羹 muamele iddias覺 ile bavuruda bulunmutur.
Toplam 105 olayda siyasi partiler, sendikalar ve dernekler sald覺r覺ya uram覺t覺r. Bunlardan 36's覺 polis bask覺nlar覺 olarak ger癟eklemitir.
Siyasi parti, sendika ve dernek y繹neticisi ve 羹yesi olan 36 kii sald覺r覺ya urayarak yaralanm覺t覺r.
138 soruturma dosyas覺nda sadece d羹羹ncelerini ifade ettikleri i癟in 558 kii su癟lanm覺t覺r.

Ve t羹m bunlar覺n 羹st羹ne polisin ve askerin istekleri dorultusunda temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin k覺s覺tlanmas覺na y繹nelik yeni bask覺 yasalar覺 haz覺rlanmaktad覺r.

Kontr-gerilla rg羹tlenmesinden Ergenekon Davas覺na

Devlet i癟inde mevzilenmi ekonomik, politik, b羹rokratik, askeri ve sivil g羹癟 odaklar覺 aras覺ndaki gerilim ve 癟at覺man覺n taraflar覺n覺n hi癟 biri demokrasi ve 繹zg羹rl羹klerden yana karaktere sahip deildir. Her biri emek癟ilerin, yoksullar覺n, halklar覺n demokrasi, hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelelerinin bask覺 alt覺na al覺nmas覺, iddetle bast覺r覺lmas覺, ikence, haks覺z g繹zalt覺 ve tutuklama, h羹cre tipi cezaevi gibi ara癟lar覺n sistemli bi癟imde kullan覺lmas覺 politikalar覺n覺n ortak uygulay覺c覺s覺 olmulard覺r. Bu politikalar覺n hukukla ve yasalarla s覺n覺rl覺 kal覺narak s羹rd羹r羹lmesi olanaks覺zd覺r. Yasal-hukuksal s覺n覺rlar覺n bittii yerde kontr-gerillalar, gladyolar, Ergenekonlar 繹ne s羹r羹lmektedir.

Mustafa Suphi ve yoldalar覺n覺n 繹ld羹r羹lmesinden, Dan覺tay, Cumhuriyet gazetesi, emdinli olaylar覺na kadar uzanan tarihsel s羹re癟te yaanan darbe, provokasyon, cinayet ve katliamlar T羹rkiye'nin NATO'ya 羹ye olmas覺ndan itibaren daha 繹rg羹tl羹, bilin癟li ve profesyonel bir yap覺n覺n eylemleri olarak ortaya 癟覺km覺t覺r. Gladyo, kontr-gerilla ya da NATO'nun Gizli Ordular覺 olarak da adland覺r覺lan illegal devlet organizasyonlar覺n覺n T羹rkiye'deki ad覺 1950'li y覺llarda Seferberlik Tetkik Kurulu, son s羹re癟te Ergenekon olmutur.

Mutabakat 襤ddianamesi

Son y覺llarda kontrolden 癟覺k覺p kendi ba覺na hareket etmeye balayan Ergenekon'un tasfiyesi i癟in egemen g羹癟ler aras覺nda mutabakat salanm覺 ve operasyonlar balat覺lm覺t覺r.

Onbinlerce sayfal覺k belge ve dok羹man ortal覺a sa癟覺lmas覺na ramen, san覺klar -ki s覺n覺rl覺 say覺da ve g繹zden 癟覺kar覺lm覺 kiilerden olumaktad覺r- sadece yasa d覺覺 繹rg羹tten ve AKP h羹k羹metine kar覺 darbe giriiminden yarg覺lanacaklard覺r. Halen g繹revde ve hayatta olan ya da olmayan, resmi ya da sivil kiilere, bu kiilerin temsil ettikleri, deiik r羹tbe ve mevkilerde g繹rev yapt覺klar覺 kurumlara y繹nelik balant覺lar kurulmayarak ve bu balant覺lar 羹zerinden sonuna kadar gidilmeyerek kontr-gerilla politika ve icraatlar覺n覺n geleneksellemi devlet politikas覺 olduu ger癟ei gizlenmek istenmitir. Sonuna kadar gidildiinde, salanan mutabakat覺n taraflar覺 ve onlar覺n 繹nc羹lleriyle y羹z y羹ze gelme olas覺l覺覺 neredeyse kesin gibidir.

Say覺s覺z provokasyon ve cinayet batakl覺覺ndan devleti ve kurumlar覺 temize 癟覺karmak i癟in Ergenekon 癟etesinin M襤T'le ve TSK ile ilgisinin bulunup bulunmad覺覺 Savc覺l覺k癟a M襤T M羹stearl覺覺na ve Genel Kurmay Bakanl覺覺'na m羹zekkereler yaz覺larak sorulmutur. Bu kurumlar覺n "ilginin olmad覺覺" y繹n羹ndeki cevaplar覺 yeterli kabul edilmitir.

Dier yandan, sola ve devrimcilere 癟amur atma oyunu devletin bilinen dezenformasyon ve manip羹lasyon politikas覺n覺n devam覺 olarak iddianamede yer bulmutur.

2500 sayfal覺k iddianamenin i癟inde say覺s覺z katliam, provokasyon, yarg覺s覺z infaz, kay覺p, ikence ve kan s覺癟ratma oyunlar覺 "sakl覺"d覺r.

Bu iddianamede; 1955 6-7 Eyl羹l olaylar覺 / darbeler, darbe teebb羹sleri / K羹rt halk覺na kar覺 kirli sava y繹ntemleri ve suikastlar / K羹rt-T羹rk, alevi-s羹nni, dinci-laik vb. etnik ve dinsel farkl覺l覺klar覺 k覺k覺rt覺p birbirlerini k覺rmalar覺 i癟in yaz覺lan senaryolar, uygulanan provokasyonlar ve muhalif hareketlere y繹nelik sald覺r覺lar / 1977 1 May覺s katliam覺 / Mara (1978), orum (1980), Sivas (1993), Gazi katliamlar覺 (1995) / Dan覺tay sald覺r覺s覺 / Mersin'de bayrak provokasyonu / Lin癟 giriimleri / Laik-Kemalist ayd覺nlara, gazeteci ve sendikac覺lara y繹nelik provokatif cinayetler / Avrupa ve Kafkaslar'da ger癟ekletirilen cinayetler ve b羹t羹n kanl覺 s羹recin h羹k羹metler, ordu, polis, J襤TEM, M襤T, zel Harp Dairesi, valiler, mahkemeler, cezaevleri, itiraf癟覺lar, ordu k覺lalar覺nda eitilen Hizbullah癟覺lar, korucular, mafya 癟eteleri eliyle nas覺l icra edildiinin, yeri geldiinde kendi uaklar覺n覺 bile teredd羹t etmeden harcayabilen, h羹k羹metler kurup h羹k羹metler deviren bir rejimin tarihsel kodlar覺 "sakl覺"d覺r.

"Yasad覺覺 繹rg羹tlenme" ve "AKP h羹k羹metine kar覺 darbe giriimi" ile s覺n覺rlanan iddianamede yer verilmeyen, b繹ylece kontr-gerilla 繹rg羹tlemesinin "faili me癟hule" terk edilen su癟lar覺 ve bu iddianamede tespit edilen ve tespit edilmelerinden imtina edilen su癟 failleri ortaya 癟覺kar覺l覺p cezaland覺r覺lmad覺k癟a ger癟ek bir yarg覺lamadan s繹z edilemeyecektir.

Ergenekon denilen devlet/egemen s覺n覺f 癟etesi hakk覺nda a癟覺lan davan覺n ilk duruma g羹n羹nde, ac覺lar覺m覺z覺 kendi iktidar 癟at覺malar覺na malzeme yapanlar覺n ve halk覺n yaralar覺 羹zerinden hesap g繹renlerin kar覺s覺nda, ger癟ek demokratikleme i癟in 繹ncelikle ;
- Kontr-gerilla ve 繹zel harp dairesinin da覺t覺lmas覺, iledikleri t羹m su癟lar sebebiyle t羹m faillerinin a癟覺a 癟覺kar覺larak cezaland覺r覺lmalar覺,
- MGK'n覺n kald覺r覺lmas覺,
- Adalet Bakanl覺覺 ve y羹r羹tmenin yarg覺 羹zerindeki denetim, kontrol ve vesayetinin kald覺r覺lmas覺 ve yarg覺n覺n ba覺ms覺z 繹rg羹tlenmesinin salanmas覺,
- Temel hak ve 繹zg羹rl羹kler 羹zerindeki polis devleti uygulamalar覺na cevaz veren ve kontr-gerilla yap覺lanmalar覺n覺 besleyen s覺n覺rlamalar覺n kald覺r覺lmas覺,
- Halk覺n kendini ifade ve siyaset yapma ara癟lar覺n覺n bast覺r覺lmamas覺 ve gelitirilmesi, d羹羹nceyi ifade 繹zg羹rl羹羹 羹zerindeki s覺n覺rlamalar覺n kald覺r覺lmas覺 gerektiini hat覺rlat覺yoruz.

***

KESK'in Bas覺n A癟覺klamas覺:

Ankara'da 20 Ekim g羹n羹 saat 12.30 da Y羹ksel Caddesi 襤nsan Haklar覺 An覺t覺 繹n羹nde ger癟ekletirilen a癟覺klamay覺 KESK bakan覺 Sami Evren yapt覺. A癟覺klamaya KESK ve KESK bal覺 sendika 羹yeleri ve y繹neticileri kat覺ld覺. Yakla覺k 70 sendikal覺n覺n kat覺ld覺覺 a癟覺klamada, KESK’e bal覺 sendikalarda 羹ye olarak 癟al覺m覺 ve kaybedilmi, ka癟覺r覺lm覺 kiilerin fotoraflar覺n覺n yer ald覺覺 birde pankart a癟覺ld覺.
Evren; “Ergenekon davas覺 Silivri’de 46’s覺 tutuklu 86 san覺覺 ile yarg覺lanmaya balad覺. San覺klar; Derin devlet, cinayetler, faili me癟huller ve karanl覺k tertipler d羹zenlemek ideas覺 ile yarg覺lanacaklar.
Yarg覺lanacaklar aras覺nda 癟ok say覺na emekli ordu ve emniyet mensuplar覺 var. rg羹t羹n hedefinin AKP h羹k羹meti gibi g繹steriliyor. Ancak 繹rg羹t羹n kurulu ve faaliyetleri 癟ok 繹ncesine dayan覺yor. zellikle OHAL b繹lgesinde ilenen su癟lara ilikin somut iddaneme yer alm覺yor. Yani as覺l iledikleri su癟lardan yarg覺lanmayacaklar.
zellikle 90’l覺 y覺llarda devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever insanlar覺m覺z ka癟覺r覺lm覺, ikenceye uram覺 ve katledilmitir. Bu hukuk d覺覺 uygulamalara, konfederasyonumuza 羹ye olan 癟ok say覺daki arkadalar覺m覺zda bulunmaktad覺r. Bu arkadalar覺m覺z覺n aileleri ve yak覺nla davaya taraf olmak istemektedir. Bizde bu istekleri i癟in hukuksal destek vereceiz.
Bu dava katliamlarla, ikencelerle s覺n覺rl覺 kalmam覺t覺r. Tutuklu bulunan Erg羹n Poyraz’覺n evraklar覺 aras覺nda bulunan ve TSK’ ya ait olduu belirlenen belge ile KESK ve Eitim Sen ‘de filenmitir.
Dava, askeri ve siyasilerin gizli hesaplama, uzlama ve ittifaklar覺na alet edilmemelidir. Sonu癟ta bu dava T羹rkiye’nin demokratikleme, insan haklar覺 ve adaletle imtihan覺 olacakt覺r. T羹m karanl覺k ilikiler a覺 ortaya 癟覺kar覺l覺ncaya kadar dava derinletirilmelidir. Demokratiklemeye ihtiyac覺m覺z olduu a癟覺kt覺r. 襤lk koulda devletin kendi karanl覺k ge癟mii ile hesaplamaktan ge癟tii de a癟覺kt覺r. T羹m karanl覺k 癟ete ilikileri ortaya 癟覺kar覺lmal覺, siyasi ve toplum 羹zerindeki k繹t羹 kal覺nt覺lar覺 temizlenmelidir. KESK olarak bu konuda t羹m g羹c羹m羹zle m羹cadele edeceimizi bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.
2008.10.23
Bu yaz覺 2544 kez okundu
Geri D繹n