| "襤kence 襤nsanl覺k Su癟udur"
T羹rk Tabipleri Birlii Merkez Konseyi ve 襤stanbul Tabip Odas覺, Metris Cezaevi'nde g繹rd羹羹 ikenceler sonucu hayat覺n覺 kaybeden Engin eber ile ilgili d羹zenledikleri bas覺n toplant覺s覺nda yapt覺klar覺 a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz:

襤KENCE 襤NSANLIK SUUDUR!
襤KENCEYE SIFIR TOLERANS MI? ORANT襤LI G KULLANIMI MI?
ENG襤N EBER'襤 HANG襤S襤 LDRD?

襤nsan onurunu ayaklar alt覺na alan, sal覺覺n覺 ve yaam覺n覺 tehdit eden, ortadan kald覺ran ikenceyi uygulayanlar kadar s繹zleri, davran覺lar覺, eylemleriyle g繹z yumanlar, sessiz kalanlar ve zaman zaman meru ve ho g繹renler de sorumludur. nceki bir 癟ok olguda olduu gibi ne yaz覺k ki Engin Ceber’in de elbirliiyle 繹ld羹r羹ld羹羹 anla覺lmaktad覺r. G繹zalt覺na al覺n覺 an覺ndan balayarak sorgulamas覺 ve g繹zetim alt覺nda bulunduu t羹m s羹re癟 ve ortamlarda k繹t羹 muamele, hukuksuzluk ve ilgisizliin birlikte olduu g繹r羹lmektedir. Bir insanl覺k su癟u olan ikence ve k繹t羹 muameleye kar覺 gerekli siyasi kararl覺l覺a, hukuki d羹zenlemelere ve etkin denetim ve cezaland覺rmalar覺n yan覺 s覺ra demokratik a癟覺l覺m, toplumsal ho g繹r羹ye, bar覺a ve hukukun t羹m kural ve kurumlar覺yla adil ve adaletli bir yarg覺lama s羹recinin haz覺rlayaca覺 g羹ven ortam覺na her zamankinden daha 癟ok ihtiyac覺m覺z vard覺r.

Engin Ceber olay覺 bize bir kez daha g繹stermitir ki, su癟 ya da su癟lularla m羹cadele insanlar覺n vicdanlar覺n覺n k繹rletii, insana ve insani deerlere yabanc覺lat覺覺 profesyonel, mesleki davran覺lar yerine kendilerince d羹man olarak tan覺mlad覺klar覺 kii ya da gruplara kar覺 繹fke, kin ve 繹癟 alma duygular覺n覺n toplumumuzun b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 etki alt覺na almaya balad覺覺, 繹tekiletirme ve lin癟 k羹lt羹r羹n羹n etkin olduu bir davran覺a d繹n羹m羹t羹r.
Son bir y覺lda g羹venlik g羹癟lerinin sorumluluunda ger癟ekleen yakla覺k 170 繹l羹m olay覺n覺n yan覺 s覺ra Sakarya, Trabzon, Mersin, Alt覺nova, Adana’ da yaanan olaylar, sorunun boyutunu ve niteliini g繹stermesi a癟覺s覺ndan da olduk癟a d羹羹nd羹r羹c羹 g繹r羹nmektedir.

Siyasi ve askeri sorumlular覺n eletiriye tahamm羹ls羹zl羹kleri, 繹fke duygular覺n覺 kontrol edememe, gerilim ve muhaliflerine sald覺r覺 siyaseti, son 1 May覺s olaylar覺nda g繹r羹ld羹羹 gibi t羹m toplumun ve medyan覺n g繹z羹 繹n羹nde dorua ulam覺, kapal覺 kap覺lar arkas覺nda iddet ve k繹t羹 muamelenin yayg覺nlamas覺na zemin haz覺rlam覺t覺r.

Engin Ceber’in 繹l羹m羹 ile sonu癟lanan olayda da g羹venlik g羹癟lerinin tutumlar覺, sorgulama ve yarg覺lama s羹re癟leri ve bunlar覺n bir par癟as覺 olan adli muayene ve raporlama s羹re癟lerinde hukuki d羹zenlemelere, insan haklar覺na ve mesleki etik deerlere ayk覺r覺 sorunlar yaanm覺t覺r. Adli muayene ve raporlama ile sal覺k bak覺m hizmetlerinin zaman覺nda ve yeterli nitelikte verilememesinde zaman zaman meslektalar覺m覺z覺n 繹zensizlik, korku ve prosed羹rlere ilikin bilgi eksikliklerinin etkili olduunu g繹rmekteyiz. Yetkililerin a癟覺klamalar覺ndan ve tan覺k ifadelerinden kamuoyuna yans覺d覺覺 kadar覺yla burada da mesleki 繹zerkliin salanamamas覺n覺n ve 癟al覺ma koullar覺ndaki yetersizliklerin ve olumsuzluklar覺n da rol羹 olduu anla覺lmaktad覺r.

Bu olumsuz olay覺n ortaya 癟覺kmas覺ndan sonraki s羹re癟te olumlu say覺labilecek davran覺 (bizce siyasi sorumluluun gereini tam olarak yerine getirmemekle birlikte) siyasi sorumluluun kabul edilerek toplumdan 繹z羹r dilenmesi ve s羹re癟te sorumluluu olduu d羹羹n羹len kamu g繹revlilerinin a癟覺a al覺nm覺 olmas覺d覺r. Beklentimiz adil ve effaf bir soruturma ve yarg覺lama s羹recinin h覺zla sonu癟land覺r覺larak kamu vicdan覺n覺n rahatlamas覺na ve madurlar覺n 羹z羹nt羹lerinin biraz da olsa azalt覺lmas覺na katk覺da bulunmas覺d覺r.
len Ceber’in ailesinin ve avukatlar覺n覺n bavurusu sonucu 襤stanbul Tabip Odas覺’ndan ba覺ms覺z bir bilirkii istenmi, saptanan bilirkiinin 繹l羹 muayenesi ve otopsi s羹recinde haz覺r bulunmas覺 salanm覺t覺r. len kiinin t覺bbi kay覺tlar覺, ikenceye tan覺kl覺k edenlerin ifadeleri ve 繹l羹 muayenesi ve 繹n otopsi bulgular覺 birlikte deerlendirildiinde 繹l羹m olay覺n覺n v羹cudun bir癟ok yerine uygulanm覺 olan travmaya bal覺 beyin kanamas覺 sonucu olduu anla覺lmaktad覺r.


Dier sorunlar覺n 癟繹z羹m羹nde olduu gibi ikence ve k繹t羹 muamelenin 繹nlenmesi i癟in de cezaland覺rman覺n tek ba覺na yeterli olamayaca覺n覺n fark覺nda ve bilincinde olarak daha 繹nceki pek 癟ok olaydan sonra ifade ettiimiz gibi, kurallar覺n oluturulmas覺nda, uygulaman覺n ger癟ekletirilmesinde, s羹re癟lerin izlenmesinde ve denetlenmesinde, ba覺ms覺z 繹zerk denet癟ilerin haz覺rlad覺覺 raporlamalar覺n, hizmet sunucular覺n覺n 繹zl羹k haklar覺n覺n ve 癟al覺ma koullar覺n覺n iyiletirilmesinin, s羹rekli hizmet i癟i eitimlerinin salanmas覺n覺n sorunlar覺n 癟繹z羹m羹nde 繹nemli olanaklar salad覺覺, 癟al覺anlar覺 motive ettii bilinmektedir.

Bu olayda da T羹rk Tabipleri Birlii ve 襤stanbul Tabip Odas覺 olarak adli muayene ve t覺bbi hizmetlerle ilgili inceleme balatm覺 ve s羹reci takip edecek bir komisyon oluturulmutur. Kamuoyuna yans覺yan ve adli muayene ve raporlamada kusuru olduu iddia edilen meslekta覺m覺zla ilgili soruturma da balat覺lm覺t覺r.

Adli muayenelerin hangi koullarda yap覺laca覺 ve nas覺l raporland覺r覺laca覺 Adalet Bakanl覺覺, 襤癟ileri Bakanl覺覺, Sal覺k Bakanl覺覺 ve T羹rk Tabipleri Birlii’nin taraf olduu 襤stanbul Protokol羹 ile tan覺mlanarak uygulamaya sokulmutur. Ancak uygulamada Kuddusi Okk覺r dosyas覺nda olduu gibi Engin Ceber olay覺nda da g羹venlik g羹癟leri, sorgu ve yarg覺 s羹re癟leri ile muayene ve raporland覺rma ile t覺bbi hizmetlere ulama konular覺nda sorunlar olduu anla覺lmaktad覺r. 襤kence sonucu 繹len Engin Ceber ve arkadalar覺n覺n kendilerine k繹t羹 muamele yap覺ld覺覺 ve iddet uyguland覺覺 y繹n羹ndeki bavurular覺na ramen bundan 繹nceki pek 癟ok olayda olduu gibi yetkililerin ve sorumlular覺n g繹revlerinin gereini yerine getirmedikleri izlenimi vard覺r.

Pek 癟ok kamu hizmetinin sunumunda olduu gibi yarg覺 癟al覺anlar覺n覺n ve sal覺k 癟al覺anlar覺n覺n hizmet sunumu s覺ras覺nda altyap覺 yetersizlii, kaynak yetersizlii, personel (nitelik ve nicelik olarak) yetersizlii, i y羹klerinin younluu gibi hakl覺 nedenlerle g繹revlerini yerine getirirken mesleki etik deerlere yeterince 繹zen g繹stermedikleri ya da g繹steremedikleri g繹r羹lmektedir. Sorunun nedenlerini bilmekle birlikte bu t羹r davran覺lar覺 ho g繹rmemiz, sessiz kalmam覺z, kabul etmemiz m羹mk羹n deildir.

TTB olarak y覺llard覺r ikenceye kar覺 verdiimiz m羹cadele bilinmektedir. 襤nan覺yoruz ki 羹lkemizde ikence ile etkin m羹cadelenin yollar覺ndan biri de ikence olgular覺 ile kar覺laan h璽kim, savc覺 ve doktorlar覺n eitiminden ge癟mektedir. Bu ama癟la Adalet Bakanl覺覺, Adli T覺p Kurumu ve Sal覺k Bakanl覺覺 ile birlikte 5500 h璽kim savc覺 ve doktora ikencenin 繹nlenmesinde 襤stanbul Protokol羹n羹n etkin kullan覺m覺na dair eitim 癟al覺mas覺n覺 kar覺m覺za 癟覺kan bir癟ok zorlua ramen s羹rd羹rmeye 癟al覺覺yoruz. Ancak bu eitimin organizasyon s羹recinde Adalet Bakanl覺覺'n覺 Ceber olay覺 vesilesiyle toplumdan 繹z羹r dilemesindeki samimiyeti a癟覺s覺ndan 癟al覺malar覺m覺z覺 kolaylat覺rmaya davet ediyoruz

Bir kez daha giderek a覺rlaan ekonomik sorunlar, artan isizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve derinleen eitsizlik nedeniyle artan demokratik talep ve isteklerin 羹zerine iddeti, bask覺y覺 繹ne 癟覺karan, kural ve hukuk tan覺mayarak, bireylerin ve toplumun adalet ve hakkaniyet duygular覺n覺 繹rseleyen antidemokratik, bask覺c覺 davran覺lar覺n hakim olmas覺n覺 istemiyoruz. 繹z羹m t羹m s羹re癟lerde demokrasinin ve hukukun bata 繹zg羹rl羹kler ve temel haklar olmak 羹zere t羹m kurum ve kurallar覺yla etkin k覺l覺nmas覺d覺r.

TRK TAB襤PLER襤 B襤RL襤襤
襤STANBUL TAB襤P ODASI
2008.10.16
Bu yaz覺 2402 kez okundu
Geri D繹n