| AKP Halka Kar覺 襤lenmi Su癟lar覺 Soruturmuyor
Ankara'da Halk Cephesi bir a癟覺klama yaparak AKP'nin iktidar sava覺nda taraf olmamaya, demokrasi ve ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesini y羹kseltmeye 癟a覺rd覺.

19 Temmuz 2008 g羹n羹 saat 11.30'da Y羹ksel Caddesinde "Ergenekoncular da, AKP de Amerikan 襤birlik癟isi, Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi D羹man覺d覺r" pankart覺 a癟覺larak bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.
A癟覺klamay覺 okuyan Hakan Y覺lmaz unlara deindi;

"AKP 襤KT襤DAR SAVAINDA TRK襤YE HALKLARINI YANINA ALMAK 襤襤N
YALAN VE DEMAGOJ襤YE BAVURUYOR

Demokrasi ve Hukuk ad覺na yap覺ld覺覺 iddia edilen Ergenekon operasyonu birka癟 haftad覺r haberlerin temel g羹ndemini oluturuyor. "Eer operasyon yap覺lmasayd覺 T羹rkiye 癟ok farkl覺 bir y繹ne gidecekti", "darbe yapacaklard覺" diyenlerle " eriat覺 getirecekler" diyenler aras覺nda bir kavga s羹r羹yor. AKP Ergenekon operasyonu ile darbeyi engellediini, kontrgerilla tarz覺 繹rg羹tlenmeleri tasfiye ettiini anlatarak kendini demokrasi ve hukuk savunucusu olarak g繹steriyor. AKP iktidar覺n覺 istemeyenler de "eriata " kar覺 m羹cadele ettiklerini iddia ederek 羹zerinde ilerici, vatansever, demokrat, ba覺ms覺zl覺k癟覺 yazan bayrak kald覺r覺yorlar.
Ne AKP demokrasi ve hukuku savunabilir ne de d羹n羹n katliamc覺lar覺 bug羹n ba覺ms覺zl覺覺 savunabilir, demokrat olabilir. 羹nk羹 iki taraf覺nda 繹z羹nde bir birinden fark覺 yoktur. Kavgan覺n nedeni olabildiince yal覺nd覺r. AKP kendi iktidar覺 i癟in tehlike olarak g繹rd羹klerini hizaya getirme operasyonu yapm覺t覺r asl覺nda.
T羹m egemenler kendi aralar覺ndaki iktidar kavgas覺n覺n nedenlerini farkl覺 g繹stererek halk覺 kendi yan覺na almaya 癟al覺覺yorlar. Bunun i癟in de yalan ve demagojiye bavuruyorlar. Ger癟ekler tersy羹z edilerek, komplo teorileriyle bilgi kirlilii yarat覺larak halk覺n ger癟ekleri 繹renmesi engellenmek isteniyor.
Amerika'n覺n 癟覺karlar覺na g繹re hareket eden hi癟bir siyasi parti demokrasiyi, hukuku savunduunu iddia edemez.
"Ayinesi itir kiinin lafa bak覺lmaz" .
AKP demokrasiyi ve hukuk devletini hakim k覺ld覺覺n覺 iddia ediyorsa tutuklad覺覺 katliamc覺lar覺, yapt覺klar覺 katliamlarla ilgili sorgulamal覺d覺r. Hurit Tolon'lar, ener Eruygur'lar, Veli K羹癟羹k'ler bu 羹lkede y羹zlerce katliam覺n sorumlular覺d覺rlar. Oysa ki bu isimler Amerika ad覺na T羹rkiye halklar覺n覺n kan覺n覺 d繹kmek su癟undan tutuklanmad覺lar. AKP eer kontrgerilla tipi 繹rg羹tleri tasfiye etmek istiyorsa 繹ncellikle bin operasyonu yapanlar覺 yarg覺lay覺p cezaland覺rmal覺d覺r. Binlerce insan覺 g繹zalt覺nda kaybetme politikas覺n覺n mimarlar覺n覺n, uygulay覺c覺lar覺n覺n itibar g繹rd羹羹 bir d羹zende AKP hangi hukuktan hangi demokrasiden bahsediyor?
AKP halka kar覺 ilenmi su癟lar覺 soruturmuyor. Ergenekon ile darbeyi engelledikleri, darbecileri yarg覺layacaklar覺 baka bir aldatmad覺r. 12 Mart ve 12 Eyl羹l cuntas覺 ile 羹lkemizi a癟覺k hapishaneye 癟evirenler, halk覺n en yiit evlatlar覺n覺 idam sehpas覺na g繹nderenler, devrimcileri sokaklarda, dalarda kurunlayanlar, y羹zbinlerce insan覺 ikenceden ge癟irip tutuklayanlar, 45 milyon halk覺 bask覺 ve korku ile y繹neten darbecilere dokunmuyorlar. Ne AKP ne de baka bir parti ger癟ek su癟lular覺 yarg覺lay覺p cezaland覺ramaz. Neden? 羹nk羹 bu darbeler de bin operasyon da Amerika'n覺n T羹rkiye halklar覺n覺 s繹m羹rmesinin 繹n羹ndeki engelleri kald覺rmak i癟in yap覺ld覺. T羹m d羹zen partileri, s繹m羹r羹 d羹zenini s羹rd羹rmek i癟in zul羹m politikalar覺n覺 uygulamaktan 癟ekinmezler. As覺l g繹revleri zaten budur.
B羹y羹k operasyon havalar覺yla yap覺lan Ergenekon operasyonu kim i癟in yap覺ld覺? Halka bir yarar覺 var m覺d覺r? Milyonlar覺n adalet 繹zlemine cevap verilecek mi? Ergenekoncular kimdir?
u bir ger癟ektir. Ergenekon operasyonu ile tutuklananlar da bu operasyonu yapanlar da halk d羹man覺d覺rlar. S繹m羹r羹 ve bask覺 politikalar覺 konusunda ayn覺 taraftad覺rlar. Ne yap覺lan soygun zamlar覺 ne belediye i癟ilerinin hakl覺 taleplerinin sald覺r覺 ile cevaplanmas覺, ne 15 Temmuz g羹n羹 Ankara'da dur ihtar覺na uymad覺覺 i癟in G羹rsel Varol'un polis taraf覺ndan katledilmesi, ne memurlara verilen d羹羹k maa zamm覺 ne de ba覺ms覺z bir T羹rkiye m羹cadelesi veren devrimcilerin hapishanelere doldurulmas覺, katledilmesi konular覺nda aralar覺nda bir 癟eliki yoktur. "eriat " kar覺t覺 gibi g繹r羹nenlerle "darbe " kar覺t覺 gibi g繹r羹nenler kendi iktidar kavgalar覺na bizi ortak etmeye 癟al覺覺yorlar.
Bizler bu kavgada taraf olamay覺z. Ezen ve ezilen olarak iki ayr覺 taraf覺z. Egemenler iktidar olma kavgas覺 verdii halde halka kar覺 birleebiliyor. Egemenlere kar覺 birlemeli, ekmek ve gelecek kavgam覺z覺 y羹kseltmeliyiz. Ezilenler olarak b羹y羹k bir g羹c羹z. Ancak rg羹ts羹zl羹羹m羹z bizi g羹癟s羹z k覺l覺yor. Birleik ve 繹rg羹tl羹 bir halk olarak kendi iktidar覺m覺z覺 kurmak i癟in m羹cadele etmeli, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini y羹kseltmeliyiz.

KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z
YAASIN BAIMSIZLIK MCADELEM襤Z
YAASIN DEMOKRAS襤 MCADELEM襤Z
HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAIZ

HALK CEPHES襤"

13 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama "Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z", "Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz", " Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz" sloganlar覺 ile sona erdi.


BU SAVA AMER襤KAN 襤B襤RL襤K襤LER襤N襤N 襤KT襤DAR SAVAIDIR!

19 Temmuz 2008 tarihinde saat 18.30'da Antalya K覺lahan Meydan覺'nda Antalya Halk Cephesi bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. "Ergenekom operasyonu Amerikan ibirlik癟ilerinin iktidar sava覺d覺r, operasyonu yapanlar ve generaller halka kar覺 iledikleri su癟lardan yarg覺lanmas覺n覺" istediler.
Bas覺n a癟覺klamas覺nda, "Bu Sava 襤birlik癟ileri Faistlerin 襤ktidar Sava覺d覺r Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi M羹cadelemiz" pankart覺 a癟覺ld覺 ve Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz, Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz" d繹vizleri ta覺nd覺. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Z羹leyha Kurt unlara deindi;

"Haftalard覺r kamuoyunun g羹ndemine erkenekom operasyonu ve AKP'nin kapat覺lmas覺 davas覺 s羹r羹yor. Oysa Erkenekon oligari i癟i iktidar sava覺d覺r. Bu sava halk覺n sava覺 deildir. Bu sava bu g羹ne kadar 羹lkemizde idamlar yapanlar, infazlar yapan katliamlar yapan, g繹zalt覺nda ikence yapan, 羹lkemizi 羹癟 kurua satan ibirlik癟i AKP iktidar覺n覺n kavgas覺d覺r. Evet biz bu kavgaya taraf deiliz. Bizim m羹cadelemiz ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in s羹r羹yor Evet bunlar ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi d羹man覺d覺rlar. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini engellemek i癟in her yolu m羹bah sayarlar bu 癟er癟evede, 羹lkemizde y覺llard覺r infazlar, faili me癟huller, hapishanelerde katliamlar devam ediyor. B羹t羹n bunlar覺n sorumlusu g繹zalt覺na al覺nan generaller ve operasyonu yapanalrd覺r.

Halk覺m覺z onlar覺n sava覺 kim daha 癟ok s繹m羹recek, kim s繹m羹r羹den daha 癟ok pay alacak, iktidar koltuunda kimin s繹z羹 ge癟ecek kavgas覺d覺r. Onlar覺n sava覺n覺n esas覺 budur ve halk覺n sorunlar覺yla talepleriyle bir ilgisi olmad覺覺 a癟覺kt覺r.

Bizler oligari i癟i iktidar kavgas覺na kar覺 halk覺m覺z覺 kendi m羹cadelesini y羹kseltmeye 癟a覺r覺yoruz. 襤lerici vatansever demokratik g羹癟leri, oligari savata taraf olmaktan, o kavgadan medet ummaktan 癟覺k覺p kendi m羹cadelemizde saf tutmaya 癟a覺r覺yoruz.

AKP , Ergenekom, darbe masallaryla halk覺 aldat覺yor. AKP iktidar覺 halka kar覺 ilenmi su癟lar覺n覺 sorgulam覺yor. Generallerede bunlara dair soru soram覺yor.羹nk羹 bu 羹lkede yaanan katliamlar覺, infazlar覺, halka kar覺 uygulanan sald覺r覺lar覺n sorumlusu ve uygulay覺c覺s覺d覺r. Bizler devrimci-demokratik g羹癟leri, ileri vatan severleri ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini y羹kseltmeye 癟a覺r覺yoruz" dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Yaas覺n Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye, Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz, Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz, Yaas覺n Halk覺n Adaleti ve Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z sloganlar覺 at覺ld覺. 31 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 saat 18.50'de sona erdi.


BAIMSIZLIK VE DEMOKRAS襤 MCADELEM襤Z襤 YKSELTEL襤M

Dersim'de 19 Temmuz saat 18:00'da Sanat Soka覺nda Halk Cephesi taraf覺ndan AKP iktidar覺n覺n Ergenekon Aldatmacas覺 bir eylem yap覺larak protesto edildi.

A癟覺klama d羹zenlendikten sonra megafonla ajitasyonlu bildiri da覺t覺m覺 ger癟ekletirildi.
Dersim sanat soka覺nda toplanan halk cepheliler "ERGENEKONCU'LARDA, AKP'DE AMER襤KAN 襤B襤RL襤K襤S襤D襤RLER, BAIMSIZLIK VE DEMOKRAS襤 DMANIDIRLAR" pankart覺n覺 a癟覺t覺.
A癟覺klamada Zeynep Karademir unlara deindi;

"AKP iktidar覺 Ergenekon ad覺nda bir operasyon balatt覺. Bu operasyon kapsam覺nda generalleri, siyasi parti bakanlar覺n覺 ve ticaret odas覺 bakan覺n覺n da aralar覺nda olduu bir癟ok kiiyi g繹zalt覺na ald覺 ve tutuklamalar yapt覺.
AKP bu operasyonla g繹zalt覺na alarak, tutuklayarak kendini demokrasi abidesi gibi g繹stermeye 癟al覺makta. Elbette ki AKP' nin demokrasinin temsilcisi veya darbe kar覺t覺 olduu doru deildir. Emperyalizme kar覺覺 ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini verenleri tutuklay覺p y覺llarca cezalar verenler demokrasinin koruyucusu olamazlar.
Zul羹m yalans覺z, dolans覺z olmaz. Faizm ter繹re bavurduu kadar demagojilerle halk覺 aldatmaya y繹nelik manevralara da bavurur. 襤te bu g羹n yine b繹yle bir manevrayla kar覺 kar覺yay覺z. Ergenekon operasyonu ne darbeyi 繹nlemeyle, ne kontrgerillay覺 tasfiye etmeyle ilgisi olmayan oligari i癟i bir iktidar kavgas覺d覺r.
Bu nedenle diyoruz ki; bu kavga halk覺n kavgas覺 deildir.
"Darbe yapacaklar, eriat覺 getirecekler" s繹ylemleri kaplam覺 durumda ortal覺覺. Bir taraf darbeyi engellemek, dierleri eriat覺 繹nlemek ad覺na yarg覺y覺, polisi kulland覺klar覺 bir sava i癟indeler.
Her iki tarafta istedikleri kadar demokrasiyi savunmaktan , laiklikten, eriata ya da darbeye kar覺 olmaktan bahsederlerse etsinler bu s繹ylemler onlar覺 demokrat yapmaz. AKP bu operasyonu yaparken demokrasiyi , Ergenekon' cular ise laikliin hamisi olduunu s繹ylerken as覺l kavgalar覺 iktidar kavgas覺d覺r.
羹nk羹 AKP de, Ergenekon' cular da ABD ibirlik癟isidirler. Y覺llard覺r halk覺m覺z覺n 癟ektii ac覺lar覺n, yoksulluun sorumlular覺d覺rlar. Kavgan覺n bir taraf覺 AKP, dier taraf覺 Genelkurmayd覺r.
AKP 1945'lerden beri 羹lkemizi Amerikan Emperyalizminin s繹m羹rgesini yapan gerici 癟izginin 襤slamc覺 uzant覺s覺d覺r. Bu ge癟miini bir yana b覺rak覺rsak da; sadece 5 y覺ll覺k AKP iktidar覺, bize AKP' nin ibirlik癟i, s繹m羹rgeci ve faizmi s羹rd羹ren bir parti olduunun g繹steriyor. Genel kurmay 1945 lerden bu yana emperyalizmin 羹lkemizdeki gizli igalin ordusudur. Bu g羹ne kadar s羹re gelen s繹m羹rgeciliin ve faizmin bek癟isidir.
襤kisi de bu nitelie sahip olduu i癟indir ki; Ba覺ms覺zl覺ktan, Demokrasiden, Sosyalizmden yana olanlar覺 susturmak, sindirmek ve yapabilirlerse yok etmek iki taraf覺nda ortak amac覺d覺r. Tarihler boyunca bu ama癟ta ibirlii i癟inde olmulard覺r.
Bu sava bu nedenle bizim sava覺m覺z deildir. AKP den Genel Kurmaya, d羹zen 襤slamc覺lar覺ndan , AB'cilere ,sahte ulusalc覺lara kadar t羹m ibirlik癟iler , Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi M羹cadelesini engellemeye 癟al覺覺rken , bizim g繹revimiz onlar aras覺ndaki iktidar kavgas覺yla oyalanmak olmamal覺d覺r. Hi癟 birinin yan覺nda deiliz, olmal覺y覺z. Bizleri kand覺rmalar覺na, oyalamalar覺na ve yanlar覺na 癟ekmelerine izin vermeyelim.
Eer yarg覺layacaklarsa; 1977 1 May覺s katliam覺n覺 ger癟ekletirenleri yarg覺las覺nlar, 2 Temmuz Sivas katliam覺n覺n sorumlular覺n覺 yarg覺las覺nlar, 19 Aral覺k hapishaneler katliam覺n覺n sorumlular覺n覺 yarg覺las覺nlar. Hadi g繹relim 12 Eyl羹l darbecilerini yarg覺las覺nlar. Yarg覺layamazlar. Kenan Evren'i 繹d羹llendirmekle meguller. Bu operasyon halk覺n yarar覺na olan bir operasyon deildir. AKP' nin g羹癟lenmesine yarayan bir operasyondur. Halka kar覺 olan bir iktidard覺r. Amerikan ibirlik癟ileri ba覺ms覺zl覺ktan, demokrasiden yana deildirler. "Demokrasi sava覺 veriyoruz" s繹ylemleri yaland覺r, kanmayal覺m'.
Halk覺m覺z; yapmam覺z gereken bu kavgada taraf olmak deildir. Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi m羹cadelesini b羹y羹tmektir."

Bas覺n a癟覺klamas覺 "Yaas覺n Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye! Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz" sloganlar覺yla sona erdi.
"Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz, Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz, Bu Sava 襤birlik癟ilerin Sava覺d覺r, Kahrolsun Faizm, Yaas覺n M羹cadelemiz" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamada "Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz, Bizim Sava覺m覺z Ba覺ms覺z Demokratik T羹rkiye Sava覺d覺r, Bu Sava 襤birlik癟ilerin 襤ktidar Sava覺d覺r" d繹vizlers a癟覺ld覺. A癟覺klamadan sonra Sanat Soka覺nda ve Hastane caddesi 羹zerinde 10 Halk Cepheli taraf覺ndan cokulu bir ekilde megafonla ajitasyonlu bildiri da覺t覺m覺 yap覺ld覺.
Halk覺n youn ilgi g繹sterdii bildiri da覺t覺m覺nda 200 adet bildiri halka ulat覺r覺ld覺. A癟覺klamaya DHP ve ESP temsilcileri de destek verdi.


BU SAVA 襤B襤RL襤K襤 FA襤STLER襤N 襤KT襤DAR SAVAIDIR

襤zmir Halk Cephesi son g羹nlerde AKP'nin Ergenekon operasyonu ve bu operasyonla ilgili yap覺lan tart覺malara ilikin bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. Bas覺n a癟覺klamas覺 Kemeralt覺 giriinde saat 18.30'da balad覺.
A癟覺klamada "Bu operasyonun ve bu sava覺n halk覺n sava覺 olmad覺覺 ibirlik癟iler aras覺nda iktidar sava覺 olduu vurguland覺. Ayr覺ca ger癟ekten yarg覺lanacaksa ve ger癟ekten adalet uygulanacaksa 12 Eyl羹lc羹lerin, 19 Aral覺k 2000 katliam覺n覺 yapanlar覺n, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta insanlar覺 diri diri yakanlar覺n ve binlerce ikencecinin, katliamc覺n覺n yarg覺lanmas覺 gerektii s繹ylendi. Ve t羹m bunlar覺n olmamas覺 ve AKP'ninde Ergenekoncular覺nda ibirlik癟i olduklar覺 ve halka ve devrimcilere kar覺 her zaman yan yana olduklar覺 belirtildi. A癟覺klamay覺 Selda Bulut okudu. "Yaas覺n Halk覺n Adaleti", "Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz", " Yaas覺n Ba覺ms覺zl覺k M羹cadelemiz", " Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamaya 20 kii kat覺ld覺.


襤stanbul Tabip Odas覺 Bas覺n A癟覺klamas覺 D羹zenledi

襤stanbul Tabip Odas覺 Ergenekon davas覺ndan yarg覺lan覺p hastal覺覺 nedeniyle tahliye edilmesinin ard覺ndan 繹len Kuddusi Okk覺r ile ilgili bas覺n toplant覺s覺 d羹zenledi. 18 Temmuz g羹n羹 d羹zenlenen bas覺n toplant覺s覺nda Dr. Ali erkezolu, Ali zyurt ve Prof. Dr. zdemir Aktan kat覺ld覺lar. T羹rk Tabipleri Birlii ad覺na Ali erkezolu'nun konuma yapt覺覺 bas覺n toplant覺s覺nda hapishanelerde tutuklular覺n tedavisiyle ilgili sorunlar覺n yeni olmad覺覺 belirtilerek "Kuddusi Okk覺r olay覺 buz da覺n覺n sadece g繹r羹nen y羹z羹d羹r" dediler. Bas覺n toplant覺s覺nda yap覺lan a癟覺klamada Kuddusi Okk覺r-Tutuklu ve H羹k羹ml羹lerin Sal覺k Haklar覺 ve Devletin Kamusal Y羹k羹ml羹l羹kleri konusunda rapor haz覺rlayacak olan bir kurul kurulduu belirtilerek "襤癟inde bulunduumuz 21. Y羹zy覺lda 癟ada 羹lkeler gibi hak ve 繹zg羹rl羹klerin 繹n羹ndeki t羹m engellerin kald覺r覺lmas覺n覺 ve ifadesini anayasam覺zda bulan ancak uygulamalar da 癟ou kez s繹zde kalan demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti anlay覺覺n覺n pratie de yans覺mas覺n覺 beklemek ve bu konuda m羹cadele etmek her bireyin vatandal覺k g繹revi olmal覺d覺r" denildi.
2008.07.24
Bu yaz覺 2826 kez okundu
Geri D繹n