| Tehlikeli Bir Yarg覺sal Eilim
ada Hukuk癟ular Dernei Ankara ube 28 Haziran 2008 Cumartesi g羹n羹n 襤MO toplant覺 salonunda bas覺n bilgilendirme toplant覺s覺 yapt覺.

"Temel Haklar Ve zg羹rl羹klerin S覺n覺rlanmas覺nda Yeni Ve Tehlikeli Bir Eilim" bal覺kl覺 toplant覺ya: ada Hukuk癟ular Dernei(HD) Genel Sekreteri Sel癟uk Kozaa癟l覺, Eitim Emek癟ileri Sendikas覺( Eitim- Sen) avukat覺 Mehmet R羹t羹 Tiryaki, Ankara Mimarlar Odas覺 avukat覺 Mahmut Fevzi zl羹ler, Sal覺k Emek癟ileri Sendikas覺 (SES) avukat覺 zt羹rk T羹rkdoan ve HD Ankara ube Bakan覺 H羹seyin Y. Bi癟en kat覺ld覺.
Av. H羹seyin Y. Bi癟en toplant覺y覺 yapma ama癟lar覺n覺 anlatt覺ktan sonra ilk s繹z羹 Av. Kozaa癟l覺'ya verdi. Kozaa癟l覺, "Tehlikeli bir yarg覺sal eilimden s繹zetmek 羹zere burada topland覺k. Nas覺l bir eilim? Belli bir konuda kanunda deiiklik olmaks覺z覺n bir fikir oluturulmas覺. 2005 y覺l覺nda kanunlarda bir deiiklik yap覺ld覺 ve 2007 aral覺k ay覺ndan balayarak g羹n羹m羹ze kadar s羹ren Ankara merkezli bir eilim tesbit ettik. Bu eilim 繹z itibariyle unu g繹stermektedir. A癟覺k alanda, bas覺n a癟覺klamalar覺, miting ve a癟覺k hava toplant覺lar覺 s覺ras覺nda veya sonras覺nda g繹zalt覺na al覺nanlar覺n ter繹r su癟uyla su癟lanmas覺. Bu yarg覺sal eilm eer 羹lke geneline yay覺l覺r ve y羹ksek mahkemede onaylan覺rsa T羹rkiye'de bir d繹nemin kapand覺覺n覺, bir baka d繹nemin a癟覺ld覺覺n覺 g繹receiz. Art覺k sadece sendikac覺l覺k yaparak, sadece dernek faaliyeti yaparak, hatta bunlar覺 da b覺rakal覺m 癟ok geni platformlar覺n yapt覺覺 etkinliklere kat覺lmak suretiyle yasad覺覺 silahl覺 繹rg羹t su癟unun ilenmesi m羹mk羹n olacakt覺r. Biz bunun doru olduuna inanm覺yoruz. Bunun adil olduuna inanm覺yoruz. Bunun kabul edilebilir olduuna inanm覺yoruz. T羹rkiye'de parlamento d覺覺 bir siyasal muhalefeti ortadan kald覺rmaya y繹nelik bir giriim olduunu g繹r羹yoruz." dedikten sonra son alt覺 ayl覺k s羹re癟te yaanan 繹rneklere deindi.
"Bunlardan birka癟覺n覺 size hat覺rlatmak istiyorum. Dev-gen癟 mar覺. Dev-gen癟 mar覺 1970'li y覺llar覺n ikinci yar覺s覺nda kullan覺lan anonim bir mart覺r. Ve biliyorsunuz haftada bir televizyon dizisinde s繹ylenir bir sene boyunca. Ama eer 10 kii bir araya gelir ve bu mar覺 y羹ksek sesle s繹ylerseniz bu sizin Dev-Gen癟 isimli 繹rg羹te 羹ye olduunuz veya sempatizan olduunuz anlam覺na gelir. Mezarl覺k ziyaretleri ve anmalar… mesela sol yumruun havaya kald覺r覺lmas覺 kullan覺lan dosyalarda yasad覺覺 silahl覺 繹rg羹t 羹yeliine delil olarak g繹sterilmektedir. Sol yumruunu havaya kald覺rmak 1844'ten beri b羹t羹n d羹nyada sosyalistlerin, solun, muhalefetin bir simgesidir. Dorudan hi癟bir siyasal 繹rg羹tle balant覺s覺 kurulamaz. Ama biz g繹r羹yoruz ki art覺k sol yumruunu havaya kald覺ranlar覺n fotoraflar覺 dosyalara delil olarak koyuluyor…" dedi.
Konumas覺n覺n sonunda bu yarg覺sal eilimin durdurulmas覺 kanaatinde olduklar覺n覺, muhalif b羹t羹n kesimlerle hep birlikte kar覺 癟覺k覺lmas覺 gerektiini belirtti.
Av. Kozaa癟l覺'dan sonra s覺ras覺yla Av. zt羹rk DOAN, Av. Mehmet R羹t羹 Tiryaki, Av. Mahmut Fevzi zl羹ler konuyla ilgili durumalarda kar覺lat覺klar覺 somut 繹rnekleri anlatt覺lar. Toplant覺 bitiminde HD Ankara ube'nin haz覺rlad覺覺 bir dosya dinleyicilere ve bas覺na da覺t覺ld覺.

***

'Demokratik Haklar覺m覺z' Paneli Yap覺ld覺

Adana Elektrik M羹hendisleri Odas覺nda 28 Haziran 2008 tarihinde "Demokratik Haklar覺m覺z" konulu bir panel yap覺ld覺. Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin d羹zenledii panel saat 17.00'da balad覺.

35 kiinin kat覺ld覺覺 paneli Temel Haklar yesi Akil Nerg羹z y繹netirken, Av. Taylan zg羹r Eker, akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n, Yeni Baak Gazetesi Genel Yay覺n Y繹netmeni Murat Y覺ld覺z ve Adana Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Bakan覺 emsettin Kalkan konumac覺 olarak kat覺ld覺. Avukat G羹len Battal cenazesi dolay覺s覺yla panele kat覺lamad覺. Panel iki b繹l羹mde yap覺ld覺.
Panelin amac覺n覺n anlat覺ld覺覺 a癟覺l覺 konumas覺n覺n ard覺ndan balayan Birinci b繹l羹mde demokratik haklar覺m覺z, yasalar, uygulamalar覺 ve m羹cadelesi anlat覺ld覺. lkemizde son s羹re癟te yasal haklara dahi tahamm羹l edilmemesi, mezar anmas覺na kat覺lmak, yarg覺s覺z infazlara kar覺 yap覺lan tepkilere tahamm羹ls羹zl羹k, 19 Aral覺k Davas覺, 1 May覺s'a kat覺lmak, piknie kat覺lmak, 8 mart mitingine kat覺lmak, dernek kurmak, afi asmak, bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak, Amerika'ya kar覺 癟覺kmak, bildiri da覺tmak vb. gibi demokratik haklar 癟er癟evesinde yap覺lan faaliyetlere kat覺lan kiilerin sald覺r覺ya uramas覺, g繹z alt覺na al覺nmas覺, tutuklanmas覺 繹rneklerinden yola 癟覺karak anlat覺ld覺. 襤lk s繹z羹 alan Mehmet B覺ld覺rc覺n akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nin 癟al覺malar覺nda kar覺lat覺klar覺 engelleri nedenleriyle ortaya koydu, tutuklu kald覺klar覺 s羹rece yaad覺klar覺 keyfilikleri anlatt覺.
B覺ld覺rc覺n'dan sonra s繹z羹 alan Gazeteci Murat Y覺ld覺z bas覺n覺n 繹zg羹rl羹羹n羹 ele alarak, Demokratik haklar 癟er癟evesinde olumlu ve olumsuz yanlar覺yla anlatt覺.
Ard覺ndan s繹z alan olarak alan Av. Taylan . Eker demokratik m羹cadelenin tarihsel geliimini, yasal ve meruluk boyutunu anlatt覺, hukukun da s覺n覺fsal bir ilevi olduuna deinen Eker Avukatlar覺n da bu hukuksuzluklardan nasibini ald覺覺n覺 belirtti. Son s羹re癟te hukuk alan覺nda yaanan keyfi uygulamalara da deinerek m羹cadeleye meru temelde bak覺lmas覺 gerektiini ifade etti.
Son olarak s繹z alan emsettin Kalkan ise devletin ilevini, bask覺 ve zor kullanmas覺n覺n doas覺nda olduunu belirterek bu keyfiliklere kar覺 ancak 繹rg羹tl羹 bir ekilde kar覺 durulabileceini belirtti. Konumalar覺n ard覺ndan soru cevap b繹l羹m羹ne ge癟ildi. Bu b繹l羹mde de 繹zellikle 繹rg羹ts羹zl羹k ve haklar覺m覺za yap覺lan sald覺r覺lara kar覺 tepkinin yetersizlii 羹zerinde duruldu. Panel haklar ve 繹zg羹rl羹kler i癟in 繹rg羹tl羹 m羹cadele ve birlikte m羹cadele i癟in 癟al覺malar覺n s羹recei s繹zleriyle sona erdi. Panele EMO Temsilcisi ve DHP kat覺ld覺.

***

Temel Haklar M羹cadelemiz Engellenemez

襤zmir'de 29 Haziran Pazar g羹n羹 1 May覺sa kat覺ld覺klar覺 i癟in iinden ve staj yerinden at覺lanlarla ilgili saat 14.00'da Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Kar覺yaka ar覺 giriinde bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdi.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Selda Bulut yapt覺覺 a癟覺klamada, aylard覺r AKP polisinin 羹lkenin her yerinde ter繹r estirdiini halk覺n demokratik haklar覺n覺 gasbettigini belirtti. Mahir ayan覺n mezar覺n覺 ziyaret ettikleri i癟in insanlar tutuklan覺yorlar. 8 Marta kat覺ld覺klar覺 i癟in insanlar覺n evleri bas覺l覺yor ve hukuksuz bir ekilde tutukland覺klar覺n覺 belirtti.
"Bundan dolay覺d覺r ki polisin elini soutmamak i癟in 癟覺kar覺lan yasa ile demokratik haklar覺n覺 arayanlara y繹nelik sald覺r覺lar artm覺t覺r. Devrimci demokrat kurumlara gittikleri i癟in insanlar ilerinden ve staj yerlerinden at覺l覺yor polis taraf覺ndan ibirlii teklif ediliyor ve tehdit ediliyorlar. 襤zmir'de ise 襤nan Sezer ve Bar覺 Aydogdu AKP hukuksuzluunda dolay覺 ilerinden ve staj yerinden kovulmutur.
lkemizde nas覺l bir demokrasinin ilediini g繹rmekteyiz. B羹y羹k su癟, 繹rg羹tl羹 halk olmak, 繹rg羹tl羹 halk istemiyorlar" dedi. Nas覺l bir 羹lkede yaad覺覺m覺z覺 biliyoruz, ger癟ek demokrasi kurulanana kadar m羹cadelemiz s羹recek diye belirtti.
A癟覺klama "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Katil Amerika 襤birlik癟i AKP, Temel Haklar M羹cadelemiz Engellenemez, 1 May覺s Kat覺lmak Su癟 Deildir" sloganlar覺 ile sona erdi. Bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra AKP'nin hukuksuzluunu anlatan 1000 adet bildiri halka da覺t覺ld覺.
2008.07.03
Bu yaz覺 2677 kez okundu
Geri D繹n