| 14 Mart'ta Beyaz Y羹r羹y羹
T羹rk Tabipler Birlii (TTB) 14 Mart T覺p Bayram覺'n覺 bir bayram havas覺nda kutlamayacaklar覺n覺 s繹yleyerek, i b覺rakacaklar覺n覺 ilan ettiler.

TTB 羹yesi hekimler 9 Mart Pazar g羹n羹 saat 12.30'da Sal覺k Bakanl覺覺 繹n羹nde toplanarak bir bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirdi. A癟覺klama 繹ncesi konuan Gencay G羹rsoy babakan覺n her kad覺n en az 3 癟ocuk doursun s繹zlerini k覺nayarak, 14 Mart'ta i b覺rakacaklar覺n覺 a癟覺klad覺. TTB Merkez Konseyi ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Ali erkezolu ise uzun s羹redir sal覺k ortam覺n覺n ger癟ekleri hekimleri 14 Mart'覺 bayram olarak kutlamaktan al覺koymakta olduunu, bu nedenle TTB'nin 14 Mart'覺n i癟inde olduu haftay覺 sal覺k haftas覺 olarak deerlendirdiini ve bu gerek癟e ile 羹lke sal覺k ortam覺n覺n ve hekimlerin sorunlar覺n覺 masaya yat覺rmakta, 癟繹z羹m 繹nerilerini tart覺maya a癟t覺覺n覺 dile getirdi. erkezolu taleplerini 繹yle dile getirdi;
Hekim 繹zl羹k haklar覺n覺 deil sal覺k piyasas覺n覺n taleplerini 繹nceleyen anlay覺 deimelidir,
Sal覺k ortam覺n覺n sorunlar覺n覺n sistemden kaynakl覺 olduu ortada iken hekimleri hedef olarak g繹steren s繹ylemlere son verilmeli, hekimlere y繹nelik iddet konusunda aktif tutum al覺nmal覺d覺r,
襤sizliin ve gelir gruplar覺 aras覺ndaki u癟urumun giderek artt覺覺 herkes taraf覺ndan bilinirken 覺srarla toplumun en yoksul kesimlerinden bile prim almay覺 繹ng繹ren, 羹st羹ne katk覺 pay覺, fark 羹creti gibi 羹cretlendirmeleri hasta ile hekim ilikisine sokan, emeklilii imkans覺zlat覺ran, sosyal haklar覺n tamam覺n覺 budayan Genel Sal覺k Sigortas覺 yasalat覺r覺lmaya 癟al覺覺lmaktad覺r. Bu tasar覺 derhal geri 癟ekilerek ger癟ek bir sosyal g羹venlik reformu i癟in tart覺ma zemini yarat覺lmal覺d覺r.
Kamuya ait hastaneleri ticari irketlere d繹n羹t羹rerek sat覺a 癟覺karacak "Kamu Hastane Birlikleri Yasas覺"n覺n geri 癟ekilerek sal覺覺 "k璽r" arac覺 deil, "hak" olarak g繹ren d羹zenlemeler ger癟eklemelidir,
Hi癟bir toplumcu kayg覺 ve kamusal nitelik ta覺mayan, g羹vencesiz gelirle ve s繹zlemeli olarak sal覺k tekellerine ucuz hekim yaratma arac覺 olarak kullan覺lan "tam g羹n" 癟al覺ma giriimleri durdurulmal覺d覺r,
Haftada 40 saat i g羹venceli 癟al覺ma ve bu 癟al覺ma kar覺l覺覺nda eitimimiz ve emeimize uygun, emekliliimize yans覺yacak 羹cret ve meslek uygulamalar覺m覺z s覺ras覺nda bata enfeksiyon hastal覺klar覺 radyasyon vb. risklerimizi g繹zeten 癟al覺ma d羹zeni getirilmelidir,
zel sal覺k alan覺ndaki tekelleme giriimlerine kar覺 hekim ba覺ms覺zl覺覺n覺 korumak i癟in, muayenehaneler ve ayakta tehis ve tedavi merkezlerine yaam hakk覺 tan覺mayan giriimlere son verilmelidir,
Koruyucu sal覺k hizmetleri temel al覺narak ekip anlay覺覺yla verilmesi gereken birinci basamak sal覺k hizmeti anlay覺覺 dorultusunda sal覺k ocaklar覺 gelitirilmelidir,
Eitim ve Arat覺rma Hastanelerinde bata ef/ef muavinlii, baasistanl覺k alan覺ndaki kadrolama 癟abalar覺na son verilmeli, atamalar bilimsel, nesnel 繹l癟羹tler temelinde liyakate dayal覺 olarak yap覺lmal覺d覺r,
Her g羹n yaanan i kazalar覺 ve meslek hastal覺klar覺 ortada iken i癟i sal覺覺 ve i g羹venliini tehlikeye sokan, iyeri hekimliini ortadan kald覺ran 癟al覺malar durdurulmal覺d覺r,
Bunca sorun 癟繹z羹m beklerken "t羹rban" tart覺malar覺 ile konunun 羹zeri 繹rt羹lmeye 癟al覺覺lmamal覺d覺r.
Gelecek kayg覺lar覺n覺n s羹rd羹羹n羹 s繹yleyen erkezolu, AKP h羹k羹metinin yakla覺k be y覺ld覺r Sal覺kta D繹n羹羹m Program覺'n覺 uygulad覺覺n覺 bu program覺n sal覺k hizmetlerini piyasalat覺rmakta, hastalar覺 "m羹teri", hekimleri ise ucuz ig羹c羹 haline d繹n羹t羹rmekte olduunu s繹yledi.
TTB'nin y覺llard覺r toplumcu hekimlik deerlerini savunmakta olduuna dikkat 癟eken erkezolu, bir癟ok yasal d羹zenleme ile gerek sal覺k alan覺n覺n gerekse toplumsal yaam覺n dier alanlar覺n覺n 羹zerinin karart覺lmakta olduunu ifade etti. erkezolu, "Bu karanl覺k havay覺 da覺tmak, ayd覺nl覺a 癟覺karmak 羹zere 14 Mart 2008 Cuma g羹n羹 T覺p Bayram覺nda, 羹lkemizin t羹m illerinde devlet hastaneleri, sal覺k ocaklar覺, 羹niversite hastaneleri ve 繹zel sal覺k kurumlar覺nda yar覺m g羹n boyunca hizmet sunulamayacakt覺r. Kamu ve 繹zelde 癟al覺an t羹m hekimler yukar覺da s覺ralad覺覺m覺z talepleri dillendirmek 羹zere "Beyaz Y羹r羹y羹" ger癟ekletirmek 羹zere yollarda olacakt覺r" diye konutu.
Her 14 Mart'ta olduu gibi bu y覺lda etkinlik s羹resince bata aciller, youn bak覺m, onkoloji, kad覺n doum ve 癟ocuk hastalar olmak 羹zere, hi癟 kimsenin madur olmayaca覺n覺 tedbirlerin al覺naca覺n覺, hizmetin bayram, hafta sonu benzeri g羹nlerde olduu gibi sunulaca覺n覺 ifade eden erkezolu "tepkimizin tahripkar sal覺k politikalar覺na kar覺 olduu bilinmelidir" dedi.
erkezolu s繹zlerine 繹yle son verdi; "Ayr覺ca bilimsel kongre, sempozyum benzeri 癟al覺malarla sal覺k alan覺n覺n sorunlar覺 ve 癟繹z羹m 繹nerileri masaya yat覺r覺lacak, ayd覺nl覺k yar覺nlara doru gidiin 繹n羹 a癟覺lmaya 癟al覺覺lacakt覺r. Taleplerimizin arkas覺nda durduumuz, bundan sonrada kararl覺l覺kla duraca覺m覺z y覺llard覺r s羹rd羹rd羹羹m羹z m羹cadeleye bak覺larak anla覺labilir. Karanl覺覺 ayd覺nl覺a 癟evirene dek "Beyaz Duru"u ve buna dek m羹cadeleyi s羹rd羹receimiz bilinmelidir."
A癟覺klaman覺n ard覺ndan "AKP Sal覺a Zararl覺d覺r" sloganlar覺 atan yakla覺k 30 kii olan TTB 羹yeleri da覺ld覺.
2008.03.11
Bu yaz覺 2714 kez okundu
Geri D繹n