| Trakya K羹lt羹r Merkezi'nde Bas覺n Toplant覺s覺
Trakya K羹lt羹r Merkezi 癟al覺anlar覺 6 Ocak Pazar g羹n羹 saat 14.00'da 29 Aral覺k'ta K羹lt羹r merkezlerine yap覺lan polis bask覺n覺na ilikin bir bilgilendirme toplant覺s覺 d羹zenlediler.

Ercan zt羹rk, Veli Hasan Ok ve Onur Ertekin'in kat覺ld覺覺 a癟覺klamada Ercan zt羹rk bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu. Dernek binas覺nda yap覺lan toplant覺da;
"K羹lt羹r Merkezimiz 29 Aral覺k 2007 tarihinde akam saat 23.00 sular覺nda K覺rklareli ve Babaeski Emniyet M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan bas覺lm覺 ve saatlerce 'yasad覺覺' bir eyler aranm覺t覺r. Ancak bulunamam覺t覺r. 'Yasad覺覺' bir ey bulamayan emniyet, telefon fihristimize, Grup Yorum, Ahmet Kaya, Ruhi Su gibi milyonlar覺n dinledii sanat癟覺lar覺n be adet teyp kasetine ve etkinliklerimizin 癟ekimi bulunan 羹癟 adet video kasetine el koymutur.
K羹lt羹r Merkezimizin faaliyetlerine g繹n羹ll羹 olarak destek verenlerden birisi olan ve bask覺n an覺nda orada bulunan Ali Ercan G繹kolu Fatih Cumhuriyet Savc覺l覺覺 ve 襤stanbul 14. A覺r Ceza Mahkemesi'nin 'yakalama karar覺' gerei g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r.
K羹lt羹r Merkezimizin bas覺lmas覺na, kurumumuzla hi癟bir ilgisi olmayan bu karar gerek癟e yap覺lm覺t覺r.
羹nk羹, A. Ercan G繹kolu'nu K羹lt羹r Merkezimiz d覺覺nda her yerde g繹zalt覺na alabilme olana覺 varken, 繹zellikle K羹lt羹r Merkezi'ne girmesi beklenmitir. Daha sonraki g羹nlerde K覺rklareli Emniyet M羹d羹rl羹羹 TEM ube taraf覺ndan Trakya'da Yeilyurt Gazetesi'ne dikte ettirilmi haber bunun b繹yle olduunu g繹stermektedir.
Trakya'da Yeilyurt Gazetesi'nin 1 Ocak 2008 tarihli say覺s覺nda, 'TERR RGTLER襤 BABAESK襤'Y襤 MESKEN M襤 TUTTU?' maneti at覺lm覺 ve haberin i癟erii de bu dorultuda kurumum ve 癟al覺anlar覺m覺z覺 hedef almaktad覺r.
Son y覺llar覺n "lin癟 politikalar覺n覺" ger癟ekletirmenin sihirli s繹zc羹羹 "ter繹r" yaftas覺 yap覺t覺r覺ld覺 m覺, hi癟bir ilke-kural kalm覺yor, ak覺l-izan adeta duruyor… arat覺rmaya, soruturmaya gerek duyulmuyor. 'Vurun abal覺ya…' Trakya'da Yeilyurt Gazetesi'nin haberi de bu kapsamdad覺r. Amac覺 belli, maksatl覺 bir sald覺r覺 kampanyas覺n覺n par癟as覺d覺r.
Sald覺r覺n覺n nedeni ise, Trakya K羹lt羹r Merkezi'nin varl覺覺n覺n kendisidir.
Trakya K羹lt羹r Merkezi; gerici-yobaz, insanlar覺 kamplara b繹len 覺rk癟覺-oven faist bir kurum deildir. Trakya K羹lt羹r Merkezi, sistemin 癟羹r羹m羹, yoz k羹lt羹r羹ne kar覺, halk覺n kendi 繹z k羹lt羹r ve deerlerini yaatmak amac覺yla kurulmu alternatif ve muhalif bir kurumdur. B繹yle olduu i癟indir ki, a癟覺ld覺覺 g羹nden beri "ter繹r" yaftas覺na s覺覺n覺larak bask覺 ve sald覺r覺lar覺n hedefi olmaktad覺r.
Bu yaftayla ABD Afganistan'覺, Irak'覺 igal etmedi mi? Bu yaftayla t羹m d羹nya halklar覺na kan kusturulup zul羹m edilmiyor mu, 羹lkeler b繹l羹n羹p par癟alanmak istenmiyor mu?...
lkemizde de Trabzon'dan balayarak ad覺m ad覺m t羹m topluma hakim olan 'lin癟癟i ruh hali' 'ter繹r yaftas覺'yla yarat覺lmad覺 m覺? Bu yaftayla ilerici, devrimci, demokrat t羹m kurum-kurulu ve muhalif sesler sindirilmek faaliyetleri engellenmek isteniyor. 'Haklar, 繹zg羹rl羹kler ve demokrasi' sadece gerici tarikat ve ovenist 繹rg羹tlenmeler i癟in ge癟erli. Bunlar覺n d覺覺nda kalan herkes bu yaftayla 'lin癟' edilebilir…
Trakya K羹lt羹r Merkezi'ni bata Trakya halk覺 olmak 羹zere Trakyal覺lar bug羹ne kadarki faaliyetlerimizle 癟ok iyi tan覺maktad覺r. Ancak, biz yinede sald覺r覺lara cevap olmas覺 a癟覺s覺ndan halk覺m覺z覺 bilgilendirmek istiyoruz.
1- Trakya K羹lt羹r Merkezi 11 Mart 2007 tarihinde Babaeski'de a癟覺lm覺t覺r. Babaeski Vergi Dairesi'ne bal覺 ve "TRAKYA KLTR, YAYIN, MZ襤K, F襤L襤MC襤L襤K, REKLAM, ORGAN襤ZASYON T襤CARET" 羹nvan覺 ile Ticaret Odas覺'na kay覺tl覺 bir iletmedir.
Trakya'da Yeilyurt Gazetesi'ne dikte ettirilen haberde iddia edildii gibi ne 'ter繹r 繹rg羹tleri' ile bir alakam覺z vard覺r, ne de 'Babaeski'yi ter繹r 繹rg羹tleri mesken' tutmutur.
2- Trakya K羹lt羹r Merkezi'nde herhangi bir dalda 'kurs' verilmemektedir. K羹lt羹r merkezimizde m羹zik, halkoyunlar覺, tiyatro gibi at繹lye faaliyetleri yap覺lmaktad覺r. Bu kapsamda K羹lt羹r Merkezimizin bir m羹zik topluluu, bir 癟ocuk korosu, 癟ocuklar ve yetikinler olmak 羹zere iki ayr覺 tiyatro topluluu bulunmaktad覺r. M羹zik Topluluumuz Babaeski Tar覺m Festivali dahil, bir癟ok yerde konserler vermi binlerce kiiye t羹rk羹lerimizi ulat覺rm覺t覺r. Yine ocuk Korosu ayn覺 ekilde 癟eitli etkinliklerde konserler vermitir. Tiyatro topluluklar覺 ise bug羹ne kadar iki oyun sahnelemilerdir.
Topluma y繹nelik yozlat覺rma politikalar覺n覺 konu alan k覺sa metrajl覺 birde film denemesi vard覺r.
K羹lt羹r Merkezimizin Trakya'n覺n hi癟bir yerinde olmayan zenginlikte bir k羹t羹phanesi vard覺r. Okuman覺n insanlara 'ceza' olarak verildii 羹lkemizde, biz kampanyalarla, teviklerle insanlar覺 kitap okumaya y繹nlendiriyoruz. Bu sayede bug羹ne kadar y羹zlerce kii k羹t羹phanemizden yararlanm覺 ve yararlanmaktad覺r.
Ve yine TKM, internet'in bata 癟ocuklar覺m覺z olmak 羹zere, 繹nemli bir kesimi "sanal alemlere" hapsettii, kolektif oynanan spor dallar覺n覺n bile sanallat覺r覺ld覺覺 g羹n羹m羹zde, sporun bedenen ve zihnen yap覺lmas覺 i癟in 癟aba sarf etmektedir. Bu ama癟la 癟eitli dallarda turnuvalar d羹zenledik ve d羹zenliyoruz.
TKM, a癟覺ld覺覺 ilk g羹nden beri faaliyetleriyle, 羹retimleriyle b繹lgede tan覺nan ve 繹rnek al覺nan bir kurumdur. Bug羹ne kadar bir癟ok baar覺l覺 organizasyona imza atm覺t覺r. Muhalif anlay覺覺ndan dolay覺 herkes taraf覺ndan ayn覺 ekilde kabul g繹rmese de TKM ger癟ei budur. Bunun i癟in sald覺r覺lar覺n hedefi olmaktad覺r.
3- Trakya K羹lt羹r Merkezi'nin "bas覺lmas覺"na ilikin yaz覺lanlarda da ger癟ekler 癟arp覺t覺lm覺t覺r. nce u ger癟ei belirtmek istiyoruz. lkemizde muhalif olup, demokrasi m羹cadelesi verip de sald覺r覺lara maruz kalmayan tek bir kii ve kurum var m覺d覺r? Bu 羹lkede y羹z binlerce ciltlik kitap yak覺lm覺, kaset yak覺lm覺, film yak覺lm覺 ve yasaklanm覺t覺r. Eserlerin sahiplerinin ba覺na gelenler herkesin malumu…
TKM'ye 11 May覺s ve 29 Aral覺k 2007 tarihinde olmak 羹zere iki kez K覺rklareli Emniyet M羹d羹rl羹羹 ve Babaeski Emniyet M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan bask覺n d羹zenlenmitir. Her iki bask覺nda da 繹zellikle 'su癟 mahali' olarak k羹t羹phane g繹r羹lm羹 ve didik-didik aranm覺t覺r. Ancak, haberde iddia edildii gibi ne 繹rg羹tsel dok羹man ve CDler, ne de yasad覺覺 baka bir ey ele ge癟irilmitir. Aramada el koyduklar覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'ne ait olan b羹ltenler, CD'ler, teyp kasetleri, video kasetlerinin hi癟birisi de yasad覺覺 deildir.
4- Trakya'da Yeilyurt Gazetesi'nin ayn覺 haberinde 'Ter繹r 繹rg羹t羹ne 羹ye olmak su癟undan defalarca yakalanan ve hakk覺nda ilem yap覺lan …' diye bahsedilen A. E. G繹kolu'na da ter繹r yaftas覺 ile sald覺r覺lmakta ve bu yaftayla kurumumuz balant覺land覺r覺lmaktad覺r.
Fatih Cumhuriyet Savc覺l覺覺 ve 襤stanbul 14. ACM karar覺 ise, bu arkada覺m覺z覺n gazetecilik mesleiyle ilgilidir. A.E.G, bir d繹nem, haftal覺k yay覺mlanan Ekmek ve Adalet isimli siyasi bir derginin Yaz覺 襤leri M羹d羹rl羹羹n羹 yapm覺 ve bu s羹re癟te kendisine a癟覺lan bas覺n davalar覺 halen s羹rmektedir. Fatih Cumhuriyet Savc覺l覺覺'n覺n karar覺 da, bas覺n davalar覺ndaki baz覺 dosyalardaki ifade eksikliinden kaynakl覺d覺r. Ancak bu karar, yukar覺da da belirttiimiz gibi bahane yap覺lm覺t覺r. Ama癟 TKM'nin halk覺n g繹z羹ndeki, g繹nl羹ndeki meruluuna g繹lge d羹羹rmektir.
A. E. G繹kolu 31 Aral覺k 2007 tarihinde 癟覺kart覺ld覺覺 襤stanbul 14. ACM taraf覺ndan eksik olan ifadesi tamamland覺ktan sonra serbest b覺rak覺lm覺t覺r. Ancak, bunlar bilinmesine ramen 1 Ocak 2008 tarihinde b繹yle bir haber yapt覺r覺lm覺t覺r. Bu haber de g繹stermektedir ki, kurum ve 癟al覺anlar覺m覺za y繹nelik ter繹r yaftas覺na s覺覺n覺larak sistemli bir sald覺r覺 kampanyas覺 s羹rd羹r羹lmektedir.
Bas覺n覺 ve kamuoyunu bilgilendirir, t羹m dostlar覺m覺z覺 bu sald覺r覺lar kar覺s覺nda kurumumuzu sahiplenmeye 癟a覺r覺yoruz" denildi.
Bas覺n toplant覺s覺 yerel bas覺n覺n da kat覺ld覺覺 a癟覺klamaya soru ve cevap b繹l羹m羹yle sona ermitir.
2008.01.11
Bu yaz覺 2887 kez okundu
Geri D繹n