| HC: Amerika'ya Kar覺 Birleme Zaman覺d覺r
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'n覺n 5 Aral覺k 2007 g羹n羹 Amerikan Emperyalizmi ile ilgili yapt覺覺 96 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

Halklar覺m覺z
imdi Amerika'ya Kar覺 Birleme Zaman覺d覺r!

Dev bir ahtapot 羹st羹m羹ze 癟ullanm覺, kan覺m覺z覺 emiyor.
Bu ahtapotun ad覺 Amerikan emperyalizmidir. Amerika, onlarca koldan Ortadou'yu sarm覺; Arap, Fars, T羹rk, K羹rt, 癟eitli uluslardan t羹m Ortadou halklar覺n覺n kan覺n覺 emmektedir.
lkemizin de bir par癟as覺 olduu Ortadou bug羹n kuatma alt覺nda. Ortadou bug羹n kan i癟inde. 癟 ayr覺 kanaldan ak覺yor kan; Birincisi, Amerikan emperyalizminin halklara dorudan sald覺r覺p d繹kt羹羹 kand覺r; ikincisi, ibirlik癟ilerin Amerika ad覺na d繹kt羹羹 kand覺r. Ve 羹癟羹nc羹s羹, Amerika'n覺n halklar覺 birbirine d羹羹rmesinin sonucunda, halklar覺n birbirine d羹erek, birbirine vurarak d繹kt羹羹 kand覺r. Halklar覺n kan覺, hangi bi癟imde d繹k羹l羹yor olursa olsun, d繹k羹len kan, Amerikan emperyalizmi adl覺 ahtapotu besliyor.
Halklar覺n 癟ok kan覺 d繹k羹ld羹 bug羹ne kadar. Fakat Amerika kana doymad覺. Hi癟bir zaman da doymayacakt覺r. 羹nk羹 emperyalizm, karakteri gerei yamaya, talana, yeni pazarlara doymaz.
Amerika Birleik Devletleri, bir emperyalisttir. Her emperyalist gibi, asalakt覺r, d羹nya halklar覺n覺n kan覺n覺 emerek yaar. Her emperyalist gibi sald覺rgand覺r; askeri ve ekonomik g羹c羹yle, t羹m halklara 繹n羹nde boyun edirmek ister. Her emperyalist gibi al癟ak ve namussuzdur. Herkesin son 15 y覺ll覺k yak覺n tarihe bakt覺覺nda a癟覺k癟a g繹recei gibi, Amerikan emperyalizmi, sosyalist sistemin y覺k覺lmas覺ndan sonra, 羹lkelere, halklara kar覺 daha da pervas覺z bir sald覺rganl覺k i癟indedir.
Amerika, dier emperyalistleri ve ibirlik癟ileri yedeine alarak halklara kar覺 sava a癟m覺t覺r.
Bu sava, halklar覺 teslim alma sava覺d覺r. Bu sava, halklar覺 b繹l羹p par癟alayarak, birbirine d羹羹rerek, d羹nyaya hakim olma sava覺d覺r. Amerika kar覺s覺nda direnebilecek ve onu altedebilecek g羹ce kavumak i癟in; d羹nya genelinde ve 羹lkemiz 繹zelinde, Amerikan emperyalizme kar覺 birlemeliyiz.

T羹m milliyetlerden, t羹m inan癟lardan halk覺m覺z!
Kim ki, 覺rk癟覺l覺覺 k覺k覺rt覺yorsa, bilin ki, Amerika'n覺n hizmetindedir!
Amerikan emperyalizmi, hepimizin ortak d羹man覺n覺n ad覺d覺r.
Eer a癟sak, eer isizsek, eer ulusal onurumuz 癟ineniyorsa, eer ulusal haklar覺m覺z gasbedilmise, eer 羹lkemiz tekeller taraf覺ndan talan ediliyorsa, eer 羹lkemizi ibirlik癟iler y繹netiyorsa, bilin ki, bunda en b羹y羹k pay, Amerika'n覺nd覺r.
Amerika'n覺n d羹nyaya hakim olmak i癟in s羹rd羹rd羹羹 sava覺n bir par癟as覺 olarak 羹lkemizde de 癟eitli politikalar y羹r羹rl羹e konulmutur. Eer bug羹n 羹lkemizde 覺rk癟覺l覺k k覺k覺rt覺l覺yorsa, eer faist sald覺r覺lar tezgahlan覺yorsa, K羹rt-T羹rk 癟at覺mas覺n覺n tohumlar覺 at覺l覺yorsa, yine bilmeliyiz ki, bu politikalar, Amerika'n覺n 癟覺karlar覺 dorultusundad覺r.
Yak覺n tarihimizi hat覺rlay覺n; 1980 繹ncesinin faist ter繹r羹n羹 繹rg羹tleyen C襤A'yd覺. 1980-90'larda Susurluk'u 繹rg羹tleyen yine C襤A'yd覺. Bug羹n de emin olun ki, 覺rk癟覺l覺覺, faist sald覺r覺lar覺 k覺k覺rtan, halk覺, milliyetlerine, inan癟lar覺na g繹re b繹lmeye 癟al覺an Amerika'd覺r. Yine emin olun ki, d羹n nas覺l yoksul halk覺n 癟ocuklar覺 faist ter繹r羹n tetik癟ileri olarak kullan覺ld覺larsa, bug羹n de gen癟lerimiz 覺rk癟覺 sald覺r覺lara alet ediliyor. Bu 覺rk癟覺 sald覺r覺lara kat覺lanlar, Amerika'ya kar覺 癟覺kt覺覺n覺 san覺rken, Amerika'ya hizmet etmi oluyorlar.
Halk覺m覺z; undan herkes emin olmal覺d覺r ki, kim 覺rk癟覺l覺k yap覺yorsa, kim halklar覺 birbirine d羹羹r羹yorsa, kim halk覺 emperyalizme kar覺 deil de birbirine kar覺 k覺k覺rt覺yorsa, o Amerika'dan yanad覺r.
Hep birlikte d羹羹nelim; T羹rk ve K羹rt halk覺n覺n birbirine d羹mesinden kimin, ne kazanc覺 olur?.. Halk覺n hak ve 繹zg羹rl羹kleri i癟in m羹cadele eden devrimci, demokratik, ilerici, vatansever 繹rg羹tlenmelerin sindirilmesinden, yok edilmesinden kimin 癟覺kar覺 vard覺r?.. Ba覺ms覺zl覺覺, demokrasiyi ger癟ekten savunanlar, ezilir, sindirilirse, buna kim sevinir?
Evet, bunlara sevinecekler, bunlardan 癟覺kar覺 olanlar bellidir; bunlardan sadece ve sadece Amerika'yla ibirlik癟ilerinin 癟覺kar覺 vard覺r. O halde, kim halk覺n 癟eitli kesimlerini birbirine d羹man olarak g繹steriyorsa, kim 覺rk癟覺l覺覺, faist ter繹r羹 k覺k覺rt覺yorsa, o Amerikanc覺d覺r, Amerika'ya hizmet ediyordur. Bunlar覺 yapanlar, t羹m milliyetlerden, t羹m inan癟lardan halk覺m覺z覺n ortak d羹man覺d覺r.

Halk覺m覺z; kim ki, Amerika'n覺n Ortadou'da ‘iyi niyetli' olduunu iddia ediyorsa,
bilin ki, Amerikanc覺d覺r, ibirlik癟idir!
Yan覺ba覺m覺zdaki Irak'覺n Amerika taraf覺ndan igal edilmesine kar覺 癟覺kt覺k hep. Fakat, 羹lkemizin igaline ayn覺 ekilde kar覺 癟覺kamad覺k. 羹nk羹 igalin tam olarak fark覺nda deiliz. Hen羹z yeterince fark覺nda olmasak da, hen羹z 癟覺plak bi癟imde g繹rmesek de, bizim 羹lkemiz de igal alt覺nda. Amerika, Irak'ta olduu gibi, tank覺yla topuyla deil fakat, sermayesiyle, tekelleriyle, ‘uluslararas覺' kurumlar覺yla, 羹sleriyle, NATO'suyla igal etmitir 羹lkemizi. lkemiz de i癟inde olmak 羹zere, Ortadou'da onlarca 羹lke, emperyalizmin gizli igaline uram覺 ve ibirlik癟iler taraf覺ndan y繹netilmektedir. Amerika, Irak'ta, Afganistan'da g繹stermitir ki, her an “a癟覺k igallere” de bavurabilir.
A癟覺k ve gizli igaller, d羹n de bug羹n de, her zaman o 羹lkeye “yard覺m” gerek癟eleriyle, o 羹lkeyi “gerilikten”, diktat繹rl羹klerden” kurtarmak gibi gerek癟elerle yap覺lm覺t覺r.
Amerika'n覺n Ortadou'da ne yapmak istedii art覺k hi癟 kimse i癟in s覺r deildir. Akl覺 ba覺nda, namuslu, vicdanl覺 hi癟 kimse, art覺k Amerika'n覺n Ortadou'daki m羹dahalelerinin “diktat繹rl羹kleri y覺kmak”, “demokrasi getirmek” i癟in olduunu s繹yleyemez. Hala bunu s繹yleyenler, bilinmelidir ki, Amerikanc覺d覺r. 襤birlik癟idir.
lkeleri igal ederek, y羹zbinlerce insan覺 katlederek, ehirleri yak覺p y覺karak Amerika kendi y羹z羹n羹 zaten yeterince a癟覺k bi癟imde ortaya koymutur. Balang覺癟ta k覺saca BOP diye tan覺nan ve tam ad覺 “Geniletilmi Ortadou ve Kuzey Afrika Projesi” olan proje, Ortadou'yu Amerika'n覺n 癟iftlii yapma projesidir. Bu ama癟la, halklar覺 birbirine k覺rd覺rtmak isteyen Amerika'd覺r. 羹nk羹, halklar birbirine d羹t羹羹nde, halklar birbirini zay覺flat覺rken, g羹癟lenen Amerika olur. Halklar覺n birbirini k覺rd覺覺 her ortamda, emperyalizm istedii gibi at oynat覺r. lkemizde de bug羹n salamak istedikleri budur.

Halk覺m覺z; AKP, Amerika'n覺n ibirlik癟isidir; Kim ki, AKP'nin ibirlik癟iliini gizliyor
ve buna kar覺 癟覺km覺yorsa, bilin ki, o da sonu癟ta Amerika'ya hizmet etmi olur.
Amerika, bug羹n Irak'ta olduu gibi, art覺k 癟ok daha a癟覺k bir bi癟imde m羹dahale etmektedir 羹lkelere. Buna paralel olarak 羹lkemizde de emperyalizmin varl覺覺, giderek daha a癟覺k hale gelmektedir.
Amerikan y繹netimi, 羹lkemizi y繹netenlere a癟覺k癟a talimatlar vermekte, TBMM'nin hangi kararlar覺 almas覺 gerektiini dikte ettirmektedirler. ABD B羹y羹kel癟isi, alenen ve pervas覺zca 羹lkemizin y繹netimine m羹dahale etmekte, Amerikan senat繹rlerinden Amerika'n覺n ekonomik ve askeri kurumlardaki memurlar覺na kadar, Amerika ad覺na davrananlar, gelip 羹lkemizi denetlemekte, “incelemekte”, ve 羹lkemizi y繹netenler onlara sesini 癟覺karamamaktad覺r.
覺karamazlar da. 羹nk羹 AKP, bata Amerika olmak 羹zere, emperyalistlerin desteiyle iktidar olmu bir partidir. Bu destein kar覺l覺覺, Amerika'ya her alanda teslimiyettir. AKP, bug羹n Amerikan emperyalizminin Ortadou'daki yard覺mc覺 g羹c羹 durumundad覺r. Abdullah G羹l, D覺ileri Bakan覺'yken de Cumhurbakan覺 olarak da, t羹m diplomatik faaliyetlerini, Amerikan politikalar覺n覺n s繹zc羹s羹 olarak y羹r羹tmektedir.
Ge癟tiimiz g羹nlerde “s覺n覺r 繹tesi operasyon” tart覺malar覺nda Babakan Tayyip Erdoan'覺n “5 Kas覺m'da Bush'la g繹r羹memi bekleyin” a癟覺klamas覺n覺 yapmas覺 kimilerini a覺rtt覺. Oysa aacak hi癟bir ey yok. AKP, Amerikan emperyalizminin d覺覺nda hi癟bir ey yapamaz; ekonomide, siyasette, k羹lt羹rde, her alanda b繹yledir bu. AKP, Amerika'dan izin almadan yatamaz, kalkamaz, nefes bile alamaz. Ba覺ml覺l覺k ve ibirlik癟ilik ite b繹yle bir eydir zaten. lkemizin emperyalizmin igali alt覺nda olduunun kan覺t覺, Taksim'deki K覺z覺lay'daki Amerikan tanklar覺 deildir, ama 羹lkemizi y繹netenlerin Amerika'dan ba覺ms覺z tek bir ad覺m bile atamamalar覺 bunun kan覺t覺d覺r.

Irak'taki kukla Maliki H羹k羹metiyle, AKP H羹k羹meti'nin 繹zde bir fark覺 yoktur!
Amerika, igalle, ambargoyla, ekonomik, siyasi, askeri yapt覺r覺mlar覺yla 羹lkeleri s繹m羹rgeletiriyor. S繹m羹rgeletirdii her 羹lkede yapt覺覺 ilk i, kukla iktidarlar kurmak, kendi ibirlik癟ilerini yaratmakt覺r. Nitekim, 羹lkemizde de b繹yle olmutur. lkemizde bu ba覺ml覺l覺k ve ibirlik癟ilik d繹nemi, 1945'lerde balam覺t覺r. Tekelci burjuvalar, toprak aalar覺, tefeci t羹ccarlar, emperyalizmin ibirlik癟isi olarak oligarik iktidar覺 oluturmulard覺r. Bu s繹m羹r羹c羹 s覺n覺flar ad覺na h羹k羹met koltuuna oturan t羹m d羹zen partileri de, bu ibirlik癟ilii deiik boyutlarda s羹rd羹rm羹lerdir. Tayyip Erdoan'覺n AKP H羹k羹meti, Adnan Menderes'in DP H羹k羹meti'nden bug羹ne uzanan ibirlik癟i 癟izginin devam覺d覺r. Fakat AKP, ibirlik癟ilikte, kendinden 繹nceki t羹m iktidarlar覺 geride b覺rakm覺t覺r. Emperyalist tekeller, daha 繹nceki hi癟bir iktidar d繹neminde bu kadar pervas覺z talan yapamad覺lar.
AKP, ibirlik癟ilii en riyakar ve kurnazca s羹rd羹ren bir iktidard覺r ayn覺 zamanda. Ortadou'da Amerika ad覺na g繹revler 羹stlenirken, siyasi olarak her zeminde Amerika'y覺 desteklerken, halka kar覺 sanki Amerika'yla kavgal覺larm覺, sanki onlar覺n her istediini yapm覺yormu, sanki Amerika'y覺 eletiriyorlarm覺 gibi bir hava yaratmaktad覺rlar. Ayn覺 riyakarl覺覺, 襤srail'le tam ibirliini s羹rd羹r羹rken Filistin davas覺n覺 sahipleniyormu izlenimi yaratmalar覺nda da g繹rebilirsiniz. K羹rt sorunu'nda da emperyalizme diyebilecekleri ve dedikleri bir ey yoktur. K羹rt halk覺na kar覺 s羹rd羹r羹len bask覺lar, ony覺llard覺r zaten Amerika'n覺n desteiyle s羹rd羹r羹lm羹t羹r. Bug羹n de K羹rt halk覺, Amerika'n覺n Ortadou'daki planlar覺n覺n ve AKP'nin i癟teki iktidar kavgas覺n覺n par癟as覺 olarak kullan覺lmaya 癟al覺覺lmaktad覺r. Ama癟lar覺na ulamak i癟in Irak'ta K羹rtleri Araplara kar覺 kulland覺klar覺 gibi, 羹lkemizde de T羹rkleri K羹rtlere kar覺 kullanmaktan 癟ekinmezler. AKP; ite b羹t羹n bu politikalarda Amerika'n覺n kuklas覺 gibi davranmaktad覺r.
AKP, emperyalizme bu hizmetlerini s羹rd羹rebilmek i癟in halk覺m覺za kar覺 kanl覺 tezgahlar kurmaktad覺r. 2005 Nisan覺ndan bu yana s羹ren lin癟 sald覺r覺lar覺, demokratik kurumlar覺 hedef alan faist ter繹r, polisin ikence ve infazlar覺n覺 art覺racak yasal d羹zenlemeler, bu ibirlik癟iliin sonucu ve gereidir. Bu noktada kar覺m覺za yine Amerika 癟覺kmaktad覺r.

T羹rk, K羹rt, Arap, Laz, erkez, G羹rc羹, Bonak, Terekeme,
T羹m Milliyetlerden Halk覺m覺z;
Ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟in, ulusal onurumuz i癟in, ulusal haklar覺m覺z i癟in, 羹lkemizin zenginliklerini emperyalistlere peke 癟ektirmemek i癟in, Amerika'n覺n oyunlar覺n覺 bozmal覺y覺z. Amerika'n覺n oyunlar覺n覺 bozmak, ona kar覺 birlikte m羹cadele etmekten ge癟er. Ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi i癟in, ulusal onurumuz ve haklar覺m覺z i癟in;
Amerika'ya kar覺 birleelim! 襤birlik癟ilerine kar覺 birleelim!
Amerikan emperyalizmi, son yar覺m as覺r i癟inde, onlarca igal, onlarca askeri darbe ger癟ekletirmi, 羹lkeleri NATO, 襤MF, D羹nya Bankas覺 gibi kendi denetimindeki kurumlar arac覺l覺覺yla denetim alt覺na alm覺t覺r. Amerika'n覺n el att覺覺 hi癟bir yerde, 繹zg羹rl羹e, demokrasiye, ba覺ms覺zl覺a, refaha, ulusal onura yer yoktur.
Eer bunlar覺 istiyorsak, bu topraklardan Amerikan emperyalizmini kovmal覺y覺z. Amerikan emperyalizmini kovmak demek, onun 羹lkemizdeki ibirlik癟ilerinin iktidar覺n覺 y覺kmak demektir.
Kurtuluumuz, anti-emperyalist, anti-oligarik devrimdedir.
襤te bu y羹zden; Amerika'ya ve 襤birlik癟ilerine kar覺 birleelim, savaal覺m!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2007.12.07
Bu yaz覺 2967 kez okundu
Geri D繹n