| Gen癟lik YK'羹 Prostesto Ediyor
Malatya'da 11 Ekim tarihinde Gen癟lik Federasyonu, SGD, DGH, YDG, D-DER, Eitim-Sen taraf覺ndan "YK" konulu bir panel d羹zenlendi.

Saat 13.00'de balayan panelde, a癟覺l覺 konumas覺 A.Efter kdemir taraf覺ndan yap覺ld覺.
kdemir, konumas覺na YK'羹n neden kurulduunu ve ama癟lar覺n覺 anlatarak balad覺. lkemizin faizmle y繹netilen bir 羹lke olduunu ve YK'羹n de faizmin bir par癟as覺 olduunu belirten kdemir "Bu 羹lkede 癟ok bedel 繹dendi. Hayat覺n her alan覺nda bir m羹cadele s羹r羹yor. Devrimci, demokrat, yurtsever bedel 繹d羹yorsa biz de, bize ne mant覺覺yla bakmamal覺y覺z. Bu memleket Pir Sultanlar'覺n memleketi. Milyonlarca insanlar verdik. H羹crelerde insanlar覺m覺z覺 yitirdik. Ve hepimiz, t羹m kesimler g繹s羹m羹z羹 siper edip m羹cadele etmeliyiz. YK'e kar覺 m羹cadele de faizme kar覺 m羹cadeledir" s繹zleriyle konumas覺na son verdi.
襤kinci olarak s繹z羹 alan H覺d覺r G羹rz 羹niversitelerin 繹zerk olmas覺, kendi y繹ntem ve ara癟lar覺 olmas覺 gerektiini belirtti. niversiteler 繹zg羹r d羹羹nce kurumlar覺 olmas覺 gerekirken, bunlar覺n hi癟birinin 羹lkemizde olmad覺覺na vurgu yapan G羹rz, "羹niversiteler tam bir irkete d繹n羹羹yor ve 繹zelletiriliyor. S繹m羹r羹, kar amac覺yla kullan覺l覺yor" dedi.
rencilerin YK'ten kurtulmas覺n覺n m羹mk羹n olduunu s繹yleyen G羹rz bunun 繹rg羹tl羹 m羹cadeleyle olaca覺n覺 vurgulad覺.
Devam覺nda s繹z羹 alan Cumhur Ba ise, YK'羹n b羹t羹n 繹renci gen癟liin sorunu olduuna ve bask覺c覺 bilim d覺覺 bir durum olduuna deindi. Konumas覺n覺n devam覺nda "zerk, demokratik, ana dilde eitim 癟ok 繹nemlidir; ama bu m羹cadele demokratik 羹lke i癟in m羹cadeleyi kapsamal覺. Bunu gelitirmeliyiz" diyen Ba, YK'e kar覺 m羹cadelenin hak ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinden ba覺ms覺z olmad覺覺n覺 belirtti.
Panelin ikinci b繹l羹m羹nde ise paneli izleyen 繹renciler s繹z alarak d羹羹ncelerini ve 癟繹z羹m 繹nerilerini sundular. YK'羹n bask覺c覺 ve yoz politikalar覺na deinen 繹renciler, emperyalizmin k羹lt羹r羹m羹z羹 ve deerlerimizi yoketme, halk覺m覺z覺 yozlat覺rma politikas覺 y羹r羹tt羹羹ne ve gen癟lik 羹zerinde bu konuda 繹zel bir 癟aba sarfedildiine deindiler. Gen癟liin bilimden ve bilimsel arat覺rmalardan uzaklat覺r覺ld覺覺na dair konumalar覺n yap覺ld覺覺 ve canl覺 ge癟en panel u s繹zlerle bitirildi: "M羹cadele edip kazanaca覺z!"


ANAKKALE'DE POL襤S TERR!!!

YK'羹n 26. y覺l覺n覺 protesto etmek i癟in bir araya gelen devrimci-demokrat 羹niversite 繹rencilerine polis sald覺rd覺.

Gen癟lik Federasyonu, SGD, renci Kolektifleri, YDG, DGH ve YGH'nin d羹zenledii, Eitim-Sen, T羹m Bel-Sen ve Disk Genel-襤 'in destek verdii; YK'羹n 26. y覺l覺n覺 protesto etmek amac覺yla 癟ou 羹niversite 繹rencisi olan yakla覺k 60 kii bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak i癟in Cumhuriyet Meydan覺'nda bir araya geldi.
Bas覺n a癟覺klamas覺 balamadan sivil polisin tacizleri fotoraf 癟ekerek balad覺. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Gen癟lik Federasyonu'ndan Ercan Akbaba okudu. Daha bas覺n metni okunurken polisin kitleyi tedirgin etmesi dikkat 癟ekiyordu. Bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlii ger癟ekletirmek 羹zere toplu bir ekilde y羹r羹n羹rken kitlenin nerdeyse iki kat覺 olan sivil polisler s繹zl羹 ve fiili tacize balad覺lar. Gen癟liin toplu y羹r羹mesine bile tahamm羹l羹 olmayan anakkale Emniyet M羹d羹r羹 Orhan Okur ''bu 羹lkeyi size b繹ld羹rmeyeceiz'', ''hepiniz ceza alacaks覺n覺z'', ''yapt覺klar覺n覺z覺 ailelerinize tek tek mektupla bildireceim'', ''hepiniz mahk羶msunuz'' diye ba覺rmaya balad覺. rencilerin en basit hak alma eylemine bile tahamm羹l羹 olmayan Orhan Okur sonras覺nda 繹rencilere durup dururken vurmaya balad覺 ve bir anda 癟evik kuvvet 繹rencilerin etraf覺n覺 sard覺 ve sald覺rd覺. Sald覺r覺 sonucu 6 繹renci g繹zalt覺na al覺nd覺. Bu alt覺 繹renciden ikisi hastaneye kald覺r覺ld覺. Belediye Sosyal Tesisleri'nin 繹n羹ne gelindiinde polis amac覺n覺 癟ok a癟覺k bir ekilde kap覺lar覺 tutarak belli etmitir ve etkinlii engellemitir. Ve kitleyi da覺tm覺t覺r. Sonras覺nda sivil polisler 繹renci av覺na 癟覺km覺t覺r.


BURSA'DA YK PROTESTOSU

8 Ekim g羹n羹 Bursa'n覺n merkezinde gen癟lik 繹rg羹tleri taraf覺ndan YK'羹 protesto eylemi ger癟ekletirildi. Eylem Setba覺 Mahfel 繹n羹n'den y羹r羹y羹le balad覺. Mealelerin yak覺ld覺覺 y羹r羹y羹 AVP Tiyatrosu 繹n羹nde bitirildi ve burda bir bas覺n a癟覺klamas覺 okundu. renciler ad覺na Cemre ilolu'nun okuduu a癟覺klamada:
"Bundan tam 26 y覺l 繹nce 羹niversitelerin 羹zerine kara bir bulut gibi 癟繹kt羹. 80 Askeri Darbesi ile darbeciler ilk i olarak 羹niversitelerin sesini k覺smak i癟in ad覺m att覺lar. Onlar 繹yle bir 羹niversite istiyordu ki; renciler ayn覺 saatte derse girecek, ayn覺 saatte 癟覺kacak, hepsi ayn覺 m羹fredat覺 g繹recek, derslerinden baka eyle ilgilenmeyecekti. B繹ylece 羹nivesitelerde "disiplin" salan覺rken, toplum da "huzur" bulacakt覺. 6 Kas覺m 1981 'de, bir yandan 羹niversitelerdeki demokratik ve 繹zg羹r d羹羹ncenin bask覺 ve zor ile engellenmesinin g羹vencesi, dier yandan eitimin piyasalat覺r覺lmas覺 s羹recinin y羹r羹t羹c羹s羹 olarak YK ite b繹yle bir zihniyetin 羹r羹n羹d羹r.

B羹t羹n bu olumsuz havan覺n deimesi i癟in YK'羹n kald覺r覺lmas覺, bilimin 繹zg羹rletirilmesi ve farkl覺 d羹羹ncelere yaama ans覺 verilmesi artt覺r. Bug羹n AKP h羹k羹meti YK'羹 kald覺rmak i癟in 癟al覺malar yap覺yor. Ancak biliyoruz ki; AKP YK'羹 kald覺rarak yarine kendisi i癟in 癟al覺acak yeni bir bask覺 arac覺 koyacakt覺r.Ve yine 羹niversiteler boyunduruk alt覺nda tutulacakt覺r. Bunu, sivil k覺l覺f覺 ge癟irdii ancak, darbecilerin 癟覺kard覺覺 80 Anayasas覺'ndan fark覺 olmayan yeni anayasas覺n覺n tart覺ma s羹recinden anlayabiliriz. Bu tart覺malarda halka s繹z hakk覺 tan覺nmam覺t覺r.Ve 羹niversitelerle ilgili kararlarda da 繹retim 羹yelerine, 繹rencilere ve 羹niversite 癟al覺anlar覺na s繹z hakk覺 tan覺nmam覺t覺r.Ve bu anlay覺la tan覺nmayaca覺 da a癟覺kt覺r.

YK eliyle y羹r羹t羹len bilin癟sizletirme sald覺r覺lar覺na ramen; kimliini, bilincini gelecek 繹zlemini koruyan 繹renciler olarak, se癟meci –elemeci s覺nav sisteminin kalkt覺覺, herkese 羹niversite, meslek ve i hakk覺n覺n tan覺nd覺覺 bir sistem istiyoruz. Eitimin ve 羹niversitelerin ticariletirilmesine kar覺, isteyen herkese 羹cretsiz eitim hakk覺n覺n tan覺nd覺覺 bir eitim istiyoruz. Faist gerici 繹zelliklerinden ar覺nd覺r覺lm覺, bilimsel ger癟ekler 羹zerine oturtulmu, her halk覺n kendi diliyle doup gelitii, kendini ifade edip k羹lt羹r羹n羹 gelitirdii, kendi anadilinde eitim g繹rebildii bir eitim istiyoruz. Eitim hayat覺 boyunca k覺l覺k-k覺yafetinden dolay覺, inanc覺ndan dolay覺 hi癟bir 繹rencinin 繹renim hakk覺ndan mahrum edilmedii bir sistem istiyoruz. Bunlar覺n yan覺nda hukuksuzca al覺nan Bandrol 羹cretlerinin kalkt覺覺, yemek kalitesinin y羹kseltildii, ula覺ma yap覺lan zamlar覺n geri 癟ekildii, k羹lt羹rel etkinlikler i癟in yeni salonlar覺n yap覺ld覺覺 bir Uluda niversitesi istiyoruz. Bizler t羹m bu taleplerimizin m羹cadele ederek kazan覺laca覺n覺 biliyoruz, m羹cadelemizi s羹rd羹receimizi hayk覺r覺yoruz." denildi.
SDG, SGD, GENL襤K FEDERASYONU rencileri, DGH, Ekim Gen癟lii, Emek Gen癟lii, YDG taraf覺ndan ger癟ekletirilen ve 60 kiinin kat覺ld覺覺 eyleme BAT襤S, E襤T襤M-SEN, SDP, Partizan ESP, BDSP destek verdi. Eylem hep birlikte okunan "G羹ndodu" mar覺yla sona erdi.


Adalar Migros n羹nde Bas覺n A癟覺klamas覺

8 Kas覺m Perembe g羹n羹 saat 16.30'da Hamam Yolu Yediler Park覺 giriinde toplanan yakla覺k 120 羹niversite 繹rencisi Adalar Migros 繹n羹ne kadar y羹r羹d羹ler. Adalar Migros 繹n羹nde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda "Bilim 羹retme yerleri olmas覺 gereken 羹niversiteler polis, jandarma karargahlar覺 haline getiriliyor. niversitelerde 覺rk癟覺 faistlerin 繹n羹 a癟覺l覺p, sat覺r ve 癟ivili sopalarla ter繹r estirenlere g繹z yumuluyor. Polis ve 羹niversite y繹netimi ibirliiyle bunlara kar覺 癟覺kan devrimci, ilerici, yurtsever 繹renciler ise okuldan uzaklat覺rmalarla, at覺lmalarla kar覺la覺yor. Yine YK ve onun zihniyetini temsil edenler bug羹n de corafyam覺zda karde K羹rt halk覺na kar覺 hayata ge癟irilen lin癟lerin bir T羹rk-K羹rt 癟at覺mas覺 yaratma hedefli provokatif y羹r羹y羹lerin 羹niversiteler aya覺n覺 繹rg羹tlemitir. Eitlii, 繹zg羹rl羹羹 savunarak, 羹niversitelerdeki t羹m bu anti-demokratik 羹niversite i癟in; piyasalat覺rmaya kar覺 birlikte m羹cadele ederek, k羹lt羹rel farkl覺l覺klara sayg覺 g繹steren, eit ve 繹zg羹r bir bi癟imde bir arada yaanabilen bir 羹niversite kurabilmek i癟in; YK'羹n, irketlerin, rekt繹rlerin 癟覺karlar覺n覺 deil, 繹rencilerin 癟覺karlar覺n覺 esas alan onurlu ve ba覺ms覺z bir 羹niversite istiyoruz'' denildi. Y羹r羹y羹 boyunca ''Savaa Deil Eitime B羹t癟e, Sermaye Defol niversiteler Bizimdir, YK, Polis, Medya, Bu Abluka Da覺t覺lacak, YK'e hay覺r, Faizmi D繹kt羹羹 Kanda Boaca覺z, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, M羹teri Deil renciyiz'' sloganlar覺 at覺ld覺. Bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra YK'le ilgili bir ske癟 oynand覺. Eylemin ard覺ndan grevde olan telekom i癟ilerine destek ziyaretinde bulunuldu.
2007.11.16
Bu yaz覺 2978 kez okundu
Geri D繹n