| Toplatma Karar覺 Protesto Ediliyor
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Halk Anayasas覺 Tasla覺'na y繹nelik toplatma karar覺n覺 eylemlerle protesto etmeye devam ediyor.

24 Ekim g羹n羹 saat 13.30'da Galatasaray Lisesi 繹n羹nde yap覺lan eylemle toplatma karar覺n覺 protesto eden HC'l羹ler "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" yaz覺l覺 繹nl羹kler giyerek "Halk覺n Kendi Anayasas覺n覺 Yapmas覺 Engellenemez" pankart覺 a癟t覺lar.

Toplatma gerek癟elerinin yaz覺l覺 olduu bir panoyla da karar覺 tehir eden HC'l羹ler eylem 繹ncesi 襤dil Tiyatro At繹lyesi oyuncular覺 taraf覺ndan haz覺rlanan k覺sa bir oyun sergilediler. "Bize ba覺ms覺z ve demokratik bir 羹lke i癟in Halk Anayasas覺 Tasla覺 laz覺m dostlar" s繹zleri ve 'hey g繹kler' t羹rk羹s羹yle bitirilen oyun etrafta eylemi izleyen insanlar taraf覺ndan da ilgiyle kar覺land覺.

Skecin ard覺ndan "Halk覺n Kendi Anayasas覺n覺 Yapmas覺 Engellenemez, Halk Biziz Biz Y繹neteceiz, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanca覺z" sloganlar覺 ve alk覺larla bas覺n a癟覺klamas覺na ge癟ildi.
HC ad覺na Devrim Turan taraf覺ndan okunan a癟覺klamada karar覺n hukuksuz bir karar olduu belirtilerek "el koyma karar覺yla mahkeme, daha genelde onun bi par癟as覺 olduu yarg覺 sistemi d羹羹nce ve ifade 繹zg羹rl羹羹n羹n a覺r bir ihlali olan gerek癟esiz bir karar vererek kendi yasalar覺n覺 ayaklar alt覺na alm覺lard覺r" denildi. "Halk Anayasas覺 Tasla覺'n覺n ortaya koyduu 癟繹z羹m 羹lkemizin tek 癟繹z羹m羹d羹r. Ger癟ekten halktan yana herkes halk覺n ger癟ekleri 繹renmesine kar覺 ger癟ekletirilen bu bask覺lara kar覺 癟覺kmal覺d覺r. AKP'nin riyakar 繹zde faist g繹stermelik demokratl覺覺n覺 tehir etmek t羹m ger癟ek demokratlar覺n devrimcilerin g繹revidir. Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi halk iktidar覺 ve halk i癟in anayasa m羹cadelesini y覺lmadan s羹rd羹recektir" denilen a癟覺klama alk覺lar ve sloganlarla bitirildi. Etrafta izleyen insanlar覺n da alk覺larla destek verdii g繹r羹len a癟覺klama s覺ras覺nda "ehitler" nakarat覺yla provokasyon yaratmak isteyen bir kii yine eylemi izleyen halktan insanlar taraf覺ndan kovularak oradan uzaklat覺r覺ld覺. Eyleme 60 kii kat覺ld覺.

EMPERYAL襤ZM襤N VE OL襤GAR襤N襤N DE襤L HALKIN ANAYASASINI YAPALIM

Kocaeli Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Temsilcilii, yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺yla halk覺n anayasas覺n覺 yapmak i癟in m羹cadele 癟ar覺s覺nda bulundu. Saat 17.00'de balayan bas覺n a癟覺klamas覺nda "Halk覺z Hakl覺y覺z Kaznaca覺z, Halk覺z Biz Biz Y繹neteceiz, Ne ABD Ne AB Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganalr覺 at覺l覺rken bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Ekin G羹ne Sayg覺l覺 okudu. 襤zmit 襤nsan Haklar覺 Park覺'nda yap覺lan a癟覺klamaya 25 kii kat覺l覺rken, ayn覺 sloganlarla eylem sona erdi. A癟覺klama metni 繹yleydi;

"BASINA VE KAMUOYUNA?

G羹nlerdir 羹lkemiz g羹ndeminin ana maddesini anayasa tart覺malar覺 oluturuyor. AKP h羹k羹meti 12 Eyl羹l Anayasas覺'na kar覺l覺k 'sivil','demokratik' bir anayasa 癟al覺mas覺 i癟erisinde olduunu iddia ederken, yeni anayasan覺n baz覺 b繹l羹mleri gazetelere, televizyonlara da yans覺d覺. Daha 癟ok "t羹rban serbest mi olacak, yasak m覺" gibi tart覺malar etraf覺nda s羹ren yeni anayasa 癟al覺malar覺nda baka neler var hen羹z belli deil. Ama sivil ve demokratik anayasa peindeki bu h羹k羹metin ge癟miteki ve bug羹nk羹 icraatlar覺, ger癟ek anlay覺lar覺n覺 ortaya koyuyor. Sokak ortas覺nda 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek Y羹r羹y羹 dergisi saterken s覺rt覺ndan kurunlan覺yor, demokratik kitle 繹rg羹tleri bas覺l覺yor, Emekli-Sen kapat覺l覺yor, Halk Anayasas覺 Tasla覺 toplat覺l覺yor ve hala alay edercesine sivil ve demokratik bir anayasadan bahsediliyor.

Anayasalar, halk覺n nas覺l y繹netileceinin belirlendii metinlerdir ve asl覺nda kim haz覺rl覺yorsa onun yasalar覺d覺r. Yani AKP'nin haz覺rlad覺覺 taslak asl覺nda sokak ortas覺nda kurunlayanlar覺n, en k羹癟羹k demokratik hak talebine tahamm羹l羹 olmayanlar覺n, 羹lkeyi ad覺m ad覺m satanlar覺n anayasas覺 olacakt覺r. Oysa ki bizler ba覺ms覺z ve demokratik bir 羹lkenin 繹zlemi i癟erisindeyiz. 羹nk羹 ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede herey emperyalistler ve ibirlik癟ileri i癟indir. Ba覺ms覺z olmayan bir 羹lkede; a癟l覺k, s繹m羹r羹, yoksulluk son bulmaz. Halk覺n talepleri deil, tekellerin yani Sabanc覺lar覺n, Ko癟lar覺n, yabanc覺 irketlerin 癟覺karlar覺 繹nde gelir.

lkemizi ony覺llard覺r onursuz, ibirlik癟i, halka d羹man iktidarlar y繹netiyor. Bu iktidarlar, emperyalistlerin, yani Amerika'n覺n ve ibirlik癟ilerin hizmetindedir. Belki de bunlar覺n i癟inde en pervas覺z覺, en azg覺nca sald覺ran覺 olan AKP h羹k羹metinin haz覺rlad覺覺 anayasa tasla覺ndan demokrasi ve sivillik beklemek m羹mk羹n deildir.
Ger癟ekten demokratik bir anayasa ancak halk覺n elinden 癟覺kacak, onun 癟覺karlar覺n覺 g繹zetecek bir metinle hayat bulacakt覺r. B繹yle bir anayasa ancak ba覺ms覺z bir 羹lkede ger癟ekleir. Ba覺ms覺z bir 羹lkeyi, emperyalizme ve ibirlik癟ilerine kar覺 m羹cadele ederek kazanabiliriz. Bizim 癟ar覺m覺z ba覺ms覺z, demokratik ve 繹zg羹r bir 羹lke i癟indir. Bu 癟ar覺m覺z t羹m ezilenlere, bu d羹zen taraf覺ndan isiz, a癟-yoksul b覺rak覺lanlarad覺r. Bu 癟ar覺m覺z, onurlu ve ba覺ms覺z bir 羹lkede yaamak isteyenleredir. Ba覺ms覺zl覺覺, demokrasiyi ve uluslar覺n haklar覺n覺 esas alan bir anayasa istiyoruz ve bu anayasay覺 m羹cadelemizle yapaca覺z. ??EMPERYAL襤ZM襤N VE 襤B襤RL襤K襤LER襤N襤N DE襤L, HALKIN ANAYASASINI YAPALIM

HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤 KOCAEL襤 TEMS襤LC襤L襤襤"


UKUROVA N襤VERS襤TES襤NDE HALK ANAYASASI PANEL襤

18 Ekim g羹n羹 Adana'da bulunan ukurova niversitesi'nde yap覺lan panelde "Halk Anayasas覺 Tasla覺" tart覺覺ld覺.

Panel saat 12.30'da niversitenin R-1 dersliinde yap覺ld覺.
Panele 襤lkhaber Gazetesi Genel Yay覺n Y繹netmeni Murat Y覺ld覺z, HC s繹zc羹s羹 Recep Gedik ve Adana Gen癟lik Dernei Genel Sekreteri Bilgen Ge癟gil kat覺ld覺lar.

Panel, Adana Gen癟lik Derneinden Bilgen Ge癟gil'in yapt覺覺 a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. Panele konumac覺 olarak kat覺lan, "襤lkhaber Gazetesi" Genel Yay覺n Y繹netmeni Murat Y覺ld覺z'覺n; "羹lkemizde uygulanan anayasa ile haber yapma 繹zg羹rl羹羹n羹n olmad覺覺n覺 a癟覺k癟a g繹rebiliyoruz. Mesela fazla uzak bir tarihe gitmeye gerek yok daha iki 羹癟 y覺l 繹nce 癟覺kan gazetelerin k繹esinde kocaman sar覺 puntolarla "SANSRL" yaz覺s覺n覺 hepimiz hat覺rlar覺z. Bizler haberciyiz, 羹lkemizde ve d羹nyada yaanan olaylar覺 癟arp覺tmadan halka yans覺tmak zorunday覺z.Ama bug羹n olaylar覺 tarafs覺z yazd覺覺m覺zda mutlaka kar覺m覺za bir 癟ok engellemeler 癟覺kart覺yorlar.AKP'nin 癟覺kartaca覺 anayasa bug羹nk羹 y繹netildiimiz anayasadan pekte farkl覺 deil.Bizler halk olarak kendi anayasam覺z覺 kendimiz yapmal覺y覺z ancak o zaman bu 羹lkede ger癟ek demokrasiyi yaar覺z." diyerek s繹z羹 HC s繹zc羹s羹 Recep Gedik'e verdi.

Gedik; "lkemizde ki eitim sistemine bakt覺覺m覺zda b羹t羹n 癟arp覺kl覺klar覺 g繹rebiliyoruz. Bug羹n SS'ye giren 1 000 000'nun 羹zerinde 繹renci var ve hepsinin 40 YTL para verdiini d羹羹nd羹羹nde zaten sistemdeki 癟arp覺kl覺klar覺 g繹rebiliyorsun." dedi ve bir 繹rnekle s繹zlerine devam etti. Gedik; "Pazar g羹n羹 yap覺lacak olan bir referandum var. Ortada iki anayasa var ve birini se癟mek zorundas覺n.imdi oylamada evet dersen AKP'nin 癟覺karaca覺 anayasay覺 onaylam覺 oluyorsun eer hay覺r dersen 82 anayasas覺n覺 onaylam覺 oluyorsun.Asl覺nda iki anayasa aras覺nda da hi癟bir fark yok sadece maddelerde birtak覺m deiiklikler yap覺lm覺t覺r. imdi bizler demokratik ve ba覺ms覺z bir 羹lkeden bahsediyorsak anayasam覺z覺 kendimiz haz覺rlamal覺y覺z. Halk Anayasas覺 Tasla覺n覺 incelediimiz zaman halk覺 temsil ediyor ama AKP'nin anayasas覺na bakt覺覺m覺zda halk覺 deil de burjuvaziyi temsil ettiini 癟ok a癟覺k bir ekilde g繹rebiliyoruz." diyerek s繹zlerini bitirdi.
Ard覺ndan Adana Gen癟lik Dernei Genel Sekreteri Bilge Ge癟gil ise T羹rkiye deki etim sisteminden ve 繹kten bahsetti. Ge癟gil; "Bu anayasa kabul edildii zaman Y繹k kalkacak m覺? Evet kalkacak ama 癟覺karacaklar覺 bir癟ok yasa ile Y繹k'羹 aratmayacaklar ve insanlar覺 daha 癟ok s繹m羹recekler." diyerek s繹zlerine devam etti.
Panele kat覺l覺mc覺 olarak gelen retim yesi bir Etimci; "Peki Halk Anayasas覺 Tasla覺 eitimle ne diyor 繹renebilir miyim? tasla覺 incelemedim ve hi癟bir fikrim yok bana biraz anlat覺rm覺s覺n覺z." demesiyle HC s繹zc羹s羹 Recep Gedik'in taslaktaki eitimle ilgili olan k覺sm覺 okumas覺 ve eitimin halk i癟in olduunun alt覺n覺 vurgulamas覺yla panel sona erdi.
Bir saat s羹ren panele 32 kii kat覺ld覺.


AF襤LERE KARI TERR DEVAM ED襤YOR..

Anayasa tart覺malar覺na kar覺 tahamm羹ls羹zl羹k devam ediyor. "Anayasay覺 biz haz覺rlar覺z, kimse tart覺amaz" anlay覺覺 ile hareket eden AKP iktidar覺, halktan yana ve halk i癟in bir anayasa yap覺lmas覺n覺 savunan HC'l羹lere sald覺r覺lar覺n覺 younlat覺rd覺. Bu sald覺r覺lardan biri 18 Ekim g羹n羹 襤zmir'de oldu.

18 Ekim 2007, Perembe g羹n羹 saat: 10.00 s覺ralar覺nda HC'l羹 Ferit Mutlu, "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil, Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m!" afiini asarken resmi polisler taraf覺ndan d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺nd覺. Polislerin arabadan iner inmez uzun namlulu silahlarla Ferit Mutlu'yu hedef alarak "kimliini ver lan, yoksa seni gebertiriz, afilerin yasal deil, arabaya bin yoksa seni 繹ld羹r羹r羹z" diyerek biber gazlar覺 ile sald覺rm覺, daha sonra zorla d繹verek ve ters kelep癟e takarak g繹zalt覺na alm覺lard覺r. G繹zalt覺na ald覺ktan sonra da, "Bu ter繹rist" denerek ve "bu kiilere izin vermeyin, bunlar覺 mahalleye sokmay覺n" denerek mahalle halk覺 k覺k覺rt覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. Yine ayn覺 ekilde, g繹zalt覺nda hastane ilemleri s覺ras覺nda, ikence, tehtit, k羹f羹r ve dayak, Buca Karakolunda ve hastanede devam etmitir. G羹n boyu ters kelep癟e ikencesine tabi tutulan ve savc覺n覺n saat:13.00 s覺ralar覺nda mahkemeye getirilmesi istemine kar覺n, Buca karakolu taraf覺ndan keyfi olarak elinde tutulan Ferit Mutlu, akam 22.00 s覺ralar覺nda Bayrakl覺 adliyesine 癟覺kar覺ld覺ktan sonra serbest b覺rak覺ld覺.

襤te hukuk devleti! 襤te polisin g繹zalt覺na al覺p ter繹r estirme 繹zg羹rl羹羹! Yeni anayasan覺n nas覺l bir anayasa olduu tart覺malardan veya "tart覺t覺r覺lmamaya 癟al覺ma 癟abalar覺ndan" bile bizce 癟ok iyi anla覺l覺yor. Tart覺malar 羹zerinde estirilen bu ter繹r, "Yeni anayasan覺n" halk覺n ve hakl覺n覺n anayasas覺 olmayaca覺n覺n kan覺t覺d覺r.


MALATYA'DA TUTUKLANAN HC'LLER SERBEST B襤RAKILDI

15 Ekim g羹n羹 Malatya'da "Emperyalizmin ve Oligarinin Deil Halk覺n Anayasas覺n覺 Yapal覺m" yaz覺l覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin haz覺rlad覺覺 afileri ast覺klar覺 s覺rada g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklanan 3 HC'l羹 serbest b覺rak覺ld覺.

"BULURUZ B襤R EY"

Mahkemeye yap覺lan itiraz sonucu Nurcan Hanbayat ve Seval Yavuz 16 Ekim akam saatlerinde, Adem Y覺ld覺z ise 17 Ekim'de serbest b覺rak覺ld覺lar. Serbest b覺rak覺lan HC'l羹ler g繹zalt覺nda olduklar覺 s覺rada polislerin kendi aralar覺nda "bunlar覺 ald覺kta imdi nas覺l bir soruturma balataca覺z", "birey olmaz buluruz birey mukavemet falan deriz" eklindeki konumaya tan覺kl覺klar覺n覺 belirterek hukuksuzluun, tahamm羹ls羹zl羹羹n nas覺l bir acizlikle sergilendiini belirttiler.

"Minareyi 癟alan k覺l覺f覺n覺 haz覺rlarm覺" misali siz bulursunuz bir ey bundan 羹phemiz yok. Hukuk da sizin elinizde yasa da... Devlet biziz diyip insanlara sald覺ran zihniyet bu, k覺l覺k odununu toplayan k繹yl羹y羹 vurup "dur ihtar覺na uymad覺" diyen 16 ya覺ndaki Ferhat Ger癟ek'i sokak ortas覺nda s覺rt覺ndan vurup "ka癟t覺" diyen mant覺k bu, farkl覺 ne beklenebilirki...
2007.10.29
Bu yaz覺 3545 kez okundu
Geri D繹n