| l羹m Orucunun Y覺ld繹n羹m羹nde Anma
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Dersim'de 21 Ekim Pazar g羹n羹 2000-2007 l羹m Orucu'nun y覺ld繹n羹m羹 dolay覺s覺yla bir anma etkinlii d羹zenledi.

122 ehit nezdinde devrim ve sosyalizm kavgas覺nda d羹en t羹m ehitler i癟in yap覺lan sayg覺 duruunun ard覺ndan bir konuma yap覺ld覺.
襤ktidarlar覺n d羹nden bug羹ne devrimciler 羹zerindeki politikalar覺ndan, buna kar覺n devrimcilerin yaratt覺覺 m羹cadele geleneinden ve hapishane direnilerinden bahsedilen konuma, 2000 l羹m Orucu'nda yarat覺lan ilklere verilen 繹rneklerin ard覺ndan, m羹cadelede 覺srar, ehitlere bal覺l覺k s繹zleriyle bitirildi.
Konumadan sonra g繹sterilen filmin ard覺ndan m羹zik grubunun verdii dinleti ile 20 kiinin kat覺ld覺覺 anma sona erdi.

BYK D襤REN襤襤N KAHRAMANLARI ANILIYOR

Elaz覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Temsilcilii Elaz覺 SN K繹y羹nde mezar覺 bulunan H羹lya imek'in mezar覺n覺 ziyaret etti.
2000-2007 l羹m Orucu ehitleri nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in sayg覺 duruu ile balayan anma “Kahramanlar lmez” mar覺yla sona erdi.

Trabzon'da Anma

Trabzon Temel Haklar Dernei'nde 21 Ekim 2007'de B羹y羹k Direni ve ehitleri an覺ld覺. Anma 繹len 122 insan i癟in sayg覺 duruuyla balad覺.

Anma aa覺daki metnin okunmas覺yla devam etti ve mit 襤lter'in Umut Yamuru iirlerinden okunarak bitirildi.

Anma'da okunan metinde 繹yle denildi;

''D繹v羹enler de var bu havalarda
El ayak buz kesmi, y羹rek cehennem
mit, 繹fkeli ve mahzun
mit sap覺na kadar namuslu
Dalara 癟ekilmi
Kar alt覺ndad覺r…''

Ekim…

襤lk b羹y羹k sars覺nt覺s覺n覺 17'sinde yapt覺 1917'nin! Bu havalarda d繹v羹enler de vard覺. D羹nya i癟i ve emek癟ileri i癟in bir d繹n羹m noktas覺yd覺 elbet bu tarih. Art覺k ayaklar覺 羹st羹ndeydi diyalektik. Olmas覺 gereken yerde olmas覺 gereken ekilde kullan覺lm覺t覺.Binlerce y覺ll覺k d羹nya tarihinde bir ilk. Hani y羹reimiz kabar覺yor devrim dendiinde. Hani bir duvarda SOSYAL襤ZM yaz覺yor kan rengi… Olamaz denilen oluyor. Ve Ekim, 癟ok iyi biliyor ki bu zaferi ona yiitler bahediyor. Devrim dendiinde, sosyalizm dendiinde ilk onlar akla geliyor.
ok uzak deil, bir deniz k覺y覺s覺 繹tesinde... ne yiitler sava覺yor ve 繹l羹yor ayn覺 kavga i癟in. Kavga dediin ekmek, emek kavgas覺d覺r. Kavga dediin vatan kavgas覺d覺r. Ama o vatan ba覺ms覺z olsun diyedir. zerinde yaayanlar eit, adaletli bir d羹zende yaas覺n diyedir. ''Vatan i癟in duyulan sevgi/ Toprak i癟in duyulan/ Ya da 癟inediimiz 癟imenlere kar覺/ Beslenilen g羹l羹n癟 sevgi deil/ Onu ezenlere kar覺 beslenilen yenilmez nefret/ Ona sald覺ranlara kar覺 beslenilen ebedi h覺n癟t覺r.'' Yani anlamak hele de anlatmak zordur.
Mesela soruyor birisi ''Vatana olan sevgini nas覺l anlat覺rs覺n?'' a覺r覺yor sorunun muhatab覺. Nas覺l tarif etsin?! ''Yani'' diyor 繹b羹r羹 ''Topra覺na, suyuna, aac覺na, hele de insan覺na bak 繹yle bir. Bak, d羹羹n, sonra s繹yle'' G繹zleri doluyor dierinin. ''Anlad覺m'' diyor. ''D羹羹nd羹m, d羹羹n羹rken b繹yle oldum daha uzatmad覺m. Ama anlatamam sana g羹zel g羹zel c羹mlelerle'' Anlatmas覺na da gerek kalm覺yor art覺k. 羹nk羹 o biliyor vatan nedir, kimindir… Sorun bunlar覺n ne kadar g羹zel olduu da deildir asl覺nda. Ne demitik; g羹l羹n癟 bir toprak sevgisi deildir vatan. Ona sald覺ranlara kar覺 beslenilen 繹fke ve h覺n癟t覺r. Yani vahlanabilmektir y覺llar 繹nce y羹r羹d羹羹 Boztepe yollar覺n覺n bir zamanlar var olan Amerikan ss羹'ndeki amerikan askerleri taraf覺ndan d繹endiine. Hem de yine o vatan i癟in g羹n g羹n a癟 kal覺rken. Hi癟bir fark覺 yoktur ilk ta覺n覺 7 ya覺nda o 羹sdeki amerikan askerlerine atan 癟ocukla, 40 ya覺nda halk teslim al覺namas覺n, d羹羹nceler kafeslere hapsedilmesin diye 繹l羹m orucunda y羹zlerce g羹n a癟 kalan Selami abinin… Vatan sevmenin 繹z羹 budur. Vatan sevmenin 繹z羹nde, bug羹n羹n Anadolu'sunda, Ekim'in 20'sinde, emperyalizmim kanl覺 ayak izleri kalmas覺n diye bu topraklarda, 7 y覺ll覺k bir y羹r羹y羹e balamakt覺r. O y羹r羹y羹 ki b羹y羹k ekim devriminin yiitleriyle 122 kahraman覺 g羹nein sofras覺nda buluturmutur.

''O insanlar
her yerden gelmilerdi
Kad覺n erkek,
gen癟 yal覺 halkt覺lar
Umutlu ve onurlu olmakt覺 su癟lar覺
Ve asla vazge癟mediler
erdemlerinden…''

Evet, yaad覺覺m覺z zaman zarf覺n覺n son 7 y覺l覺nda bu topraklar覺n 122 evlad覺 hayat覺n覺 kaybetti. Bu 7 y覺l覺n bir b羹t羹nl羹羹 vard覺. l羹m orucu eylemi 20 Ekim 2000'den 22 Ocak 2007'ye kadar s羹rd羹. 2000'den 繹nceki s羹re癟ten de ba覺ms覺z deildi. T羹rkiye siyasi tarihi 繹l羹m orucuna bir eylem ekli olarak da yabanc覺 deildi. 12 Eyl羹l 1980 askeri darbesi halk覺n 繹nc羹leri olan devrimcileri zaptetmek i癟in yap覺lm覺t覺. Bu tarihten sonra doal olarak m羹cadelenin merkezi hapishaneler olacakt覺. Bu m羹cadele i癟erisinde a癟l覺k grevleri yap覺ld覺. Haziran 1984'de T羹rkiye'de ilk kez 繹l羹m orucu yap覺ld覺. 4 kii hayat覺n覺 kaybetti bu direnite. Hapishane direnileri hep s羹rd羹. Buca'da, mraniye'de, Ulucanlar'da… 1996'n覺n Temmuz'unda da 12 insan yaam覺n覺 yitiriyordu 繹l羹m orucunda… Ama elde ediliyordu istenilen. 襤stenilen onurlu yaamakt覺. 26 Eyl羹l 1999'da Ulucanlar hapishanesinde 10 tutsak ikencelerle katledilirken duvarda hapishane idaresince yaz覺lan ''zg羹rl羹羹n羹 kaybettin onurunu kaybetme'' ! ! ! yaz覺s覺 as覺l覺yd覺. Halbuki biz g繹z boyamak i癟in duvara yaz覺lan onurdan deil uruna 繹l羹nen onurdan bahsediyoruz. Ve bug羹n o onur i癟in direnen 122 insan覺 anlatmak istiyoruz.
2000 y覺l覺nda DSP-MHP-ANAP koalisyonu iktidardayd覺. T羹rkiye krize haz覺rlan覺yordu. IMF'nin kravatl覺 siyah 癟antal覺 memurlar覺 geliyordu Ankara'ya. Ve d羹manl覺覺n覺 a癟覺kl覺yordu zalim: “IMF politikalar覺n覺 hayata ge癟irmek i癟in hapishaneler sorununu 癟繹zmemiz gerekiyor.'' 繹zmek dedikleri yok etmekti. Bu 羹lke y繹neticilerinin on y覺llard覺r uygulad覺klar覺 politikayd覺.Yok edince sorunun 繹znesini, sorun da yok oluyordu(!) Bu seferki yok etme y繹ntemleri F tipi hapishaneler, yani h羹creler, yani tek kiilik hayatlard覺. Tek tek kalacakt覺 tutuklular.D羹羹ncesi tek, hayat覺 tek. Ve tek olan onun hayat覺 olacak! Yani bakalar覺 olmayacak hayat覺nda. Her ey onun i癟in olacak. Paylamas覺na gerek kalmayacak sevdii bir yemei 癟羹nk羹 tek olacak. Bir arada olmayacak, Kabul edilmedi bu politika. Edilemezdi de. Y羹zy覺llar boyunca kalabal覺k sofralara oturmutuk, kalabal覺k d羹羹nler yapm覺t覺k, al覺覺kt覺k biz duyduumuz g繹rd羹羹m羹z sevdiimiz 羹z羹ld羹羹m羹z her eyi paylamaya. 癟 duvar bir kap覺ya s覺amazd覺k !!!
襤te F tipi hapishanelere kar覺 y羹zlerce tutuklu ve h羹k羹ml羹 20 Ekim 2000'de s羹resiz a癟l覺k grevine balad覺. 19 Kas覺mda s羹resiz a癟l覺k grevi 繹l羹m orucuna 癟evrildi. Kamuoyundan gelen tepkiler sonucunda 9 Aral覺k'ta d繹nemin adalet bakan覺 Hikmet Sami TRK F tipi hapishanelerin yap覺m覺n覺n durdurulduunu a癟覺klad覺. Bu a癟覺klama yap覺l覺rken k羹rs羹n羹n arkas覺nda sald覺r覺 planlar覺 yap覺l覺yordu. Nitekim 19 Aral覺k 2000'de 20 hapishaneye ayn覺 anda sald覺r覺ld覺.Y羹zlerce bomba, asker, binlerce kurunla yap覺lan sald覺r覺 2 g羹n s羹rd羹. 22 Aral覺k g羹n羹 28 kii katledilmi, 6 kad覺n tutsak diri diri yak覺lm覺, yananlara kurunlar s覺k覺lm覺, y羹zlerce yaral覺 tutsak h羹crelere ta覺nm覺t覺. K羹rs羹den bu sefer 繹l羹m orucunun bittii a癟覺klanm覺t覺. Ama olmuyordu ite dedikleri. Bitmemiti direni. Devam etti. Yar覺 yolda b覺rakanlar oldu, bu eylemi anlayamayanlar, anlamas覺 iine gelmeyenler oldu. Gazetelerde tek sat覺r haber olmayanlar oldu ama onlar y覺llar ge癟se bile ayn覺 inan癟la balad覺lar ve ayn覺 inan癟la devam ettiler.
A L D L E R !!!
D覺ar覺da 繹l羹m orucuna balayanlar oldu. Bu direnilerde sald覺r覺ya urad覺. 襤stanbul K羹癟羹k Armutlu Mahallesi'ne 繹l羹m orucu yap覺ld覺覺 i癟in silahlarla, bombalarla sald覺r覺ld覺. 4 kii katledildi. Ertesi g羹n gazeteler “Buras覺 Filistin deil diye T羹rkiye” yazd覺. Lakin Filistin'de de T羹rkiye'de de savunulan ayn覺 ey, sald覺ran ayn覺 mant覺kt覺. T羹rkiye'nin her yerinde kampanyalar eylemler s羹rd羹, onlarca kez Ankara yollar覺na d羹羹ld羹, 繹l羹m orucuna girenlere zorla m羹dahale edildi, sakat b覺rak覺ld覺, 60'覺nda annelerimiz babalar覺m覺z yerlerde s羹r羹klendi, akla gelebilecek t羹m eylem y繹ntemleri uyguland覺. yle uzun bir direniti ki bu en son 繹l羹m orucuna balayanlardan G羹lcan GRROLU 2000'de 繹l羹m orucuna balam覺 ancak zorla m羹dehale edildii i癟in sakat b覺rak覺lm覺t覺. Haf覺z覺 kayb覺 yaad覺. Direni s羹rerken tedavisi de s羹rd羹 ve 7 y覺l sonra tekrar 繹l羹m orucuna balad覺. Onunla birlikte 5 Nisan D羹nya Avukatlar G羹n羹'nde bir avukat: Behi癟 AI ve tutuklu Sevgi SAYMAZ da 繹l羹m orucuna balad覺. Bu 7 y覺l覺n sonunda tecriti k覺smi kald覺ran bir genelge yay覺nland覺. 22 Ocak 2007'de 300'l羹 g羹nlerin sonuna gelen 3 direni癟i 繹l羹m orucuna son verdi. Her eye demiti asl覺nda. Yaralananlar, sakat kalanlar, tutuklananlar, yerlerde s羹r羹klenenler hepsi o g羹n ayn覺 duyguyu hissetmiti. Nice dilekler ger癟eklemiti. Bu direnii k覺sa zamanlarda anlatmak yetmiyor beklide. Uzun zamanlar gerekiyor. ok ey 繹retiyor bu 7 y覺l. Tarih, ba覺 dik kaydediyor en g羹zel insanlar覺n en g羹zel s繹zlerini: “BEN SON OLAYIM BAKA YOLDAIM LMES襤N”. Bu direnite baka yolda覺 繹lmedi Fatma ablan覺n. Onun, onlar覺n yolda覺 olmakla gurur duyuyoruz. S繹z羹 y羹rei umut dolu aire b覺rak覺yoruz…

“Kan susar bir g羹n
zul羹m biter
Menekeler de a癟覺l覺r 羹st羹m羹ze
leylaklar da g羹ler
Bug羹nlerden geriye
Bir yar覺na gidenler kal覺r
Birde yar覺nlar ad覺na direnenler…”
Foto var..."
2007.10.26
Bu yaz覺 3113 kez okundu
Geri D繹n